Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καλάβρυτα 1943»: Αντιδράσεις για το τρέιλερ της ταινίας από την Ένωση Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Την ερχό­με­νη βδο­μά­δα ανα­μέ­νε­ται να κυκλο­φο­ρή­σει η ται­νία «Καλά­βρυ­τα 1943», που κατα­πιά­νε­ται με τη ναζι­στι­κή θηριω­δία στις 13/12/1943 στα Καλά­βρυ­τα, όταν οι Γερ­μα­νοί ναζί έβα­λαν τους άνδρες από 14 ετών και πάνω σε ένα χωρά­φι και τους γάζω­σαν με πολυ­βό­λα. Εκτε­λέ­στη­καν 1.436 άνδρες 14 έως 80 ετών, δηλα­δή το 70,5% του ανδρι­κού πλη­θυ­σμού της πόλης. Δια­σώ­θη­καν κάποιοι λίγοι που είχαν σκε­πα­στεί με πτώ­μα­τα συγ­χω­ρια­νών τους. Την ίδια ώρα, άλλα τμή­μα­τα Γερ­μα­νών στρα­τιω­τών λεη­λα­τού­σαν και κατέ­στρε­φαν την πόλη.

Ηδη, όμως, και μόνο με την προ­βο­λή του τρέι­λερ έχουν ξεσπά­σει αντι­δρά­σεις από κατοί­κους και τοπι­κούς φορείς. Αιτία είναι μια σκη­νή που δεί­χνει έναν ναζί στρα­τιω­τι­κό να παρα­κού­ει τις εντο­λές των ανω­τέ­ρων του και να ανοί­γει τις πόρ­τες του φλε­γό­με­νου σχο­λεί­ου, όπου οι ναζί είχαν κλει­δώ­σει τα γυναι­κό­παι­δα του χωριού. Πρό­κει­ται για έναν «μύθο» που κατά και­ρούς ανα­βιώ­νει, παρό­τι έχει δια­ψευ­στεί από τους αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες του Ολοκαυτώματος.

Οπως ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα «Πελο­πόν­νη­σος», η Ενω­ση Θυμά­των Καλα­βρυ­τι­νού Ολο­καυ­τώ­μα­τος καταγ­γέλ­λει τους υπευ­θύ­νους της ται­νί­ας για παρα­χά­ρα­ξη της Ιστο­ρί­ας, ενώ ανα­φέ­ρει πως το παρα­πά­νω γεγο­νός είχε επι­ση­μαν­θεί στους υπεύ­θυ­νους της ται­νί­ας πριν από 2,5 χρό­νια, όταν είχαν επι­σκε­φτεί τα Καλά­βρυ­τα, και οι υπεύ­θυ­νοι είχαν υπο­σχε­θεί να μην το συμπε­ρι­λά­βουν στην ται­νία. Η Ενω­ση προει­δο­ποιεί ότι αν η ται­νία δεν σέβε­ται τη μνή­μη των θυμά­των, θα ακο­λου­θή­σει τη δικα­στι­κή οδό.

Ο σενα­ριο­γρά­φος και παρα­γω­γός της ται­νί­ας Δημή­τρης Κατσα­ντώ­νης δήλω­σε πως «υπάρ­χει η θεω­ρία, που πολ­λούς τους ενο­χλεί, ότι ένας Αυστρια­κός άνοι­ξε την πόρ­τα του σχο­λεί­ου για να βγουν οι γυναί­κες και τα παι­διά» και ανα­φέ­ρει ότι στο Μου­σείο Ολο­καυ­τώ­μα­τος των ΗΠΑ διά­βα­σε 14 μαρ­τυ­ρί­ες που ανα­φέ­ρο­νται σε ένστο­λο Αυστρια­κό. Στον δήμο Καλα­βρύ­των τηρούν στά­ση ανα­μο­νής και δηλώ­νουν ότι θα τοπο­θε­τη­θούν μετά την επί­ση­μη πρε­μιέ­ρα στο ίδρυ­μα «Νιάρ­χος».

«Ριζο­σπά­στης»

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο