Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλαίσθητες Ταΐστρες και ποτίστρες στις πλατείες της Πάτρας για ζωάκια και πτηνά

Δεκά­δες ταί­στρες – ποτί­στρες για τα ζωά­κια, αλλά και για τα πτη­νά, τοπο­θε­τή­θη­καν σε κεντρι­κά σημεία της Πάτρας, ενώ πολ­λές ακό­μη έχουν τοπο­θε­τη­θεί περι­φε­ρεια­κά της πόλης.

taistres patraΤα σκυ­λά­κια — αδέ­σπο­τα ή όχι — θα βρί­σκουν τρο­φή και νερό στα δοχεία που βρί­σκο­νται κοντά στη βάση , ενώ που­λά­κια, περι­στέ­ρια κλπ θα βρί­σκουν αντί­στοι­χα τρο­φή και νερό στα επά­νω δοχεία.

Επί­σης, σε λίγες μέρες θα παρα­δο­θούν στο δήμο και ειδι­κά μηχα­νή­μα­τα τα οποία προ­σφέ­ρουν ζωο­τρο­φή όταν σε ειδι­κή θυρί­δα που έχουν, βάλει κανείς ανα­κυ­κλώ­σι­μα υλι­κά. Αυτά τα μηχα­νή­μα­τα θα μπουν στο Νότιο Πάρ­κο όπου εκεί έχουν κατα­σκευα­στεί δύο ειδι­κά πάρ­κα για σκύλους.

Παράλ­λη­λα, ο δήμος έχει προ­χω­ρή­σει στην ενοι­κί­α­ση ακι­νή­του στην περιο­χή του Δρε­πά­νου όπου θα λει­τουρ­γή­σει κτη­νια­τρείο, ενώ έχει υπο­βά­λει αίτη­ση στο Υπουρ­γείο να εντα­χθεί σε πρό­γραμ­μα που χρη­μα­το­δο­τεί κατα­φύ­για ζώων.

Πηγή: Ρεπορ­τερ / ΦΩΤΟ: THE BEST

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο