Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλαμαριά: Απόπειρα έξωσης οικογένειας συνταξιούχου αυτήν την ώρα!

Από­πει­ρα έξω­σης οικο­γέ­νειας συντα­ξιού­χου λαμ­βά­νει χώρα αυτήν την στιγ­μή στην οδό Αγί­ου Βασι­λεί­ου στην Αρε­τσού της Καλαμαριάς.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες στο σημείο βρί­σκο­νται αστυ­νο­μι­κές δυνάμεις.

Στο πλευ­ρό τους σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων και αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της περιο­χής. Από την πρώ­τη στιγ­μή βρέ­θη­κε εκεί και ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Λεω­νί­δας Στολτίδης.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο