Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλαμαριά: Εκδήλωση για την 77η επέτειο της Μεγάλης Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών (VIDEO)

«Η Νίκη αυτή, απο­τε­λεί προ­μή­νυ­μα και για τις δικές μας μέρες. Προει­δο­ποί­η­ση στους αστούς και τις ενώ­σεις τους για την ακα­τα­νί­κη­τη δύνα­μη των λαών ότι σαν αυτοί πάρουν τις απο­φά­σεις τους δεν υπάρ­χει αντί­πα­λος να τους στα­μα­τή­σει», τόνι­σε ο Κώστας Παπα­δά­κης, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρω­βου­λευ­τής, μιλώ­ντας στην εκδή­λω­ση για τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, που διορ­γά­νω­σε η ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ.

Η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο δημο­τι­κό ανα­ψυ­κτή­ριο “η Αρε­τσού” στην Καλα­μα­ριά. Ξεκί­νη­σε με παρου­σί­α­ση απο­σπα­σμά­των από το έργο του Μάριου Πλω­ρί­τη «Μπρέχτ και Χίτλερ» σε θεα­τρι­κό ανα­λό­γιο (δεί­τε εδώ βίντεο). Ολο­κλη­ρώ­θη­κε με πορεία στους δρό­μους της Καλα­μα­ριάς η οποία με τα πανό και τα συν­θή­μα­τα μετέ­φε­ρε το κάλε­σμα για κλι­μά­κω­ση του αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας μας, του αγώ­να για την ανα­τρο­πή της καπι­τα­λι­στι­κής βαρβαρότητας.

Η πορεία κατέ­λη­ξε στο μνη­μείο για τους αγω­νι­στές της Εθνι­κής Αντί­στα­σης που έπε­σαν στο μπλό­κο της Καλα­μα­ριάς, στις 13 Αυγού­στου του 1944, όπου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε κατά­θε­ση στε­φά­νου. Εκεί ο Α. Θάνος, Γραμ­μα­τέ­ας της ΤΟ Ανα­το­λι­κής Θεσ­σα­λο­νί­κης του ΚΚΕ, κάλε­σε το λαό να συνε­χί­σει και να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να για να κλεί­σουν οι βάσεις και τα στρα­τη­γεία του ΝΑΤΟ, που εδρεύ­ουν στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και στο Στρα­τό­πε­δο Κόδρα στην Καλαμαριά.

Στην εκδή­λω­ση παρα­βρέ­θη­κε αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής την Θεα­νώ Καπέ­τη μέλος του ΠΓ. Επί­σης παρα­βρέ­θη­κε ο γιος του πρώ­ην Γραμ­μα­τέα της ΚΕ του ΚΚΕ Νίκου Ζαχα­ριά­δη, Σήφης Ζαχαριάδης.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο