Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλαμαριά: Η αστυνομία περικύκλωσε την περιοχή και πέταξαν οικογένεια από το σπίτι της!

Με τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις να έχουν περι­κυ­κλώ­σει την περιο­χή, έγι­νε η έξω­ση οικο­γέ­νειας από το σπί­τι της στην Καλα­μα­ριά, στην οδό Αγί­ου Βασι­λεί­ου 4, μετά την τέταρ­τη προ­σπά­θεια τους. Το σπί­τι βγή­κε σε πλει­στη­ρια­σμό από fund. 

«Δεν στα­μα­τά­με, θα ξανα­έρ­θου­με, δεν φοβό­μα­στε» τόνι­σαν τα Συν­δι­κά­τα και οι φορείς που από νωρίς είχαν συγκε­ντρω­θεί έξω από το σπίτι.

«Συνε­χί­ζου­με και δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να για την προ­στα­σία της λαϊ­κής κατοι­κί­ας και αυτής και όσες κιν­δυ­νεύ­ουν», σημεί­ω­σε ο Γιάν­νης Κουρ­μού­λης, εκ μέρους της επι­τρο­πής πλειστηριασμών.

Ο ιδιο­κτή­της του σπι­τιού Φ. Παπά­ζο­γλου κάλε­σε τον κόσμο «να οργα­νω­θεί και να μην φοβά­ται, για­τί το δίκιο είναι με το μέρος μας». Τόνι­σε την ανά­γκη να μαζι­κο­ποι­η­θεί ο αγώ­νας ακό­μα περισ­σό­τε­ρο προ­σθέ­το­ντας «εμείς δεν στα­μα­τά­με τον αγώ­να μας». «Παρό­τι μας κάνα­νε έξω­ση σήμε­ρα, περι­κυ­κλώ­νο­ντας όλη την περιο­χή έχου­με τη δύνα­μη και το κου­ρά­γιο να συνε­χί­σου­με» υπο­γράμ­μι­σε. Η Ελέ­νη Ελευ­θε­ριά­δου, μέλος του Δημο­κρα­τι­κού Συλ­λό­γου Γυναι­κών σημεί­ω­σε ότι το γυναι­κείο ριζο­σπα­στι­κό κίνη­μα βρί­σκε­ται δίπλα και κάθε λαϊ­κή οικογένεια.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο