Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλαμαριά: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε χρυσαυγίτες για την έφοδο στην έκθεση του Σεργκέι Αντρέεφσκι

Πέντε άτο­μα ταυ­το­ποι­ή­θη­καν από την Αστυ­νο­μία για την εισβο­λή κου­κου­λο­φό­ρων στην έκθε­ση του Σερ­γκέι Αντρέ­εφ­σκι από τη Βόρεια Μακε­δο­νία, στα τέλη του προη­γού­με­νου μήνα, στην αίθου­σα τέχνης Remezzo, στην Αρε­τσού Καλαμαριάς.

Οι δρά­στες είχαν απαι­τή­σει διά της βίας από τον καλ­λι­τέ­χνη να κατε­βά­σει τα έργα του και να τερ­μα­τί­σει τη λει­τουρ­γία της έκθε­σης. Το περι­στα­τι­κό προ­κά­λε­σε την παρέμ­βα­ση εισαγ­γε­λέα, ενώ από βίντεο που ανήρ­τη­σαν οι δρά­στες στο δια­δί­κτυο προ­έ­κυ­ψε ότι επρό­κει­το για μέλη της «Χρυ­σής Αυγής».

Στο πλαί­σιο της εισαγ­γε­λι­κής έρευ­νας, αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Αντι­με­τώ­πι­σης Ρατσι­στι­κής Βίας Θεσ­σα­λο­νί­κης ταυ­το­ποί­η­σαν ως δρά­στες τέσ­σε­ρις Έλλη­νες (19 έως 24 ετών) και μια 22χρονη αλλο­δα­πή, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία που θα απο­στα­λεί στην Εισαγ­γε­λία Πρω­το­δι­κών Θεσ­σα­λο­νί­κης. Ανα­ζη­τού­νται επί­σης οκτώ ακό­μα άτο­μα, τα οποία φαί­νε­ται να συμ­με­τεί­χαν στο ίδιο επεισόδιο.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ., «ενερ­γώ­ντας ως ομά­δα με ενω­μέ­νες δυνά­μεις, ψυχι­κό δεσμό και εθνι­κι­στι­κά κίνη­τρα και έχο­ντας καλυμ­μέ­να τα χαρα­κτη­ρι­στι­κά του προ­σώ­που τους, οι δρά­στες πραγ­μα­το­ποί­η­σαν παρέμ­βα­ση επι­κολ­λώ­ντας έντυ­πο υλι­κό και καλώ­ντας επι­τα­κτι­κά τον καλ­λι­τέ­χνη να τερ­μα­τί­σει τη λει­τουρ­γία της έκθεσης».

Η δικο­γρα­φία περι­λαμ­βά­νει τα αδι­κή­μα­τα της παρά­νο­μης βίας με ρατσι­στι­κά κίνη­τρα (κατά συναυ­τουρ­γία), της διέ­γερ­σης σε διά­πρα­ξη εγκλη­μά­των, όπως επί­σης της τέλε­σης βιαιο­πρα­γιών και πρά­ξε­ων διχόνοιας.

Η αστυ­νο­μι­κή έρευ­να βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη για την ταυ­το­ποί­η­ση και των υπό­λοι­πων δραστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο