Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΛΕΣΜΑ: Οι πυροσβέστες μαζικά να συμμετέχουν στην απεργία στις 17 του Απρίλη μαζί με όλους τους εργαζόμενους στο πλάι των ταξικών δυνάμεων

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
Της  Πανελ­λή­νιας  Ομο­σπον­δί­ας  Ενώ­σε­ων  Υπαλ­λή­λων  Πυρο­σβε­στι­κού  Σώματος
Τηλ.: 6974881331,  6974055854,  6972620039,
web site: www.eakp.gremail: [email protected]

                                                                                                           Αθή­να 14 Απρι­λί­ου 2024

ΚΑΛΕΣΜΑ

_        “Οι πυροσβέστες
μαζικά να συμμετέχουν
στην απεργία στις 17 του Απρίλη
μαζί με όλους τους εργαζόμενους
στο πλάι των ταξικών δυνάμεων”

Συνα­δέλ­φισ­σες συνάδελφοι

Μπρο­στά στην μεγά­λη πανερ­γα­τι­κή απερ­γία στις 17 Απρι­λί­ου δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις, ομο­σπον­δί­ες και σύλ­λο­γοι του δημο­σί­ου τομέα έχουν πάρει απο­φά­σεις συμ­με­το­χής. Παρό­λο που η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των εργα­ζο­μέ­νων στο δημό­σιο αντι­λαμ­βά­νο­νται την ανα­γκαιό­τη­τα αυτή και οι πρω­το­βάθ­μιες ή οι δευ­τε­ρο­βάθ­μιες συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις έχουν ταχθεί υπέρ της  απερ­γί­ας, η πλειο­ψη­φία της διοί­κη­σης της ΑΔΕΔΥ εντε­λώς αντί­θε­τα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των εργα­ζο­μέ­νων που εκπρο­σω­πεί έχει κατα­ψη­φί­σει τις προ­τά­σεις για απερ­γία. Σαν να μην υπάρ­χουν προ­βλή­μα­τα στους δημό­σιους υπαλ­λή­λους και να μην αντι­με­τω­πί­ζουν καμία δυσκο­λία ούτε από την συρ­ρί­κνω­ση των μισθών και  την ακρί­βεια ούτε από τις τερά­στιες ελλεί­ψεις και την υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση σε όλους τους τομείς.

Εμείς οι πυρο­σβέ­στες έχου­με κάθε συμ­φέ­ρον και πρέ­πει να στη­ρί­ξου­με και να συμ­με­τέ­χου­με στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις και κινητοποιήσεις.

  • Για­τί και εμείς στε­νά­ζου­με από τις συνέ­πειες της ίδιας πολιτικής.
  • Για­τί ο κλά­δος μας είναι από τους πρώ­τους που εφαρ­μό­ζε­ται κάθε λογής αντι­λαϊ­κό μέτρο.
  • Για­τί οι ελλεί­ψεις και η υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση στο Π.Σ. έχουν φτά­σει στο απροχώρητο
  • Για­τί το «νέο επι­χει­ρη­σια­κό δόγ­μα του Πυρο­σβε­στι­κού Σώμα­τος» όχι μόνο δεν προ­βλέ­πει ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση του σώμα­τος αλλά μετα­τό­πι­ση ευθυ­νών σε πολί­τες και τοπι­κή αυτοδιοίκηση.
  • Και τέλος για­τί μόνο ενω­μέ­νοι με όσους έχου­με τα ίδια συμ­φέ­ρο­ντα μπο­ρού­με να κερδίσουμε.

Είναι πια παρα­πά­νω από ορα­τό ότι όπου και όπο­τε το συν­δι­κα­λι­στι­κό κίνη­μα είναι κατα­κερ­μα­τι­σμέ­νο και οι ηγε­σί­ες του ξεπου­λη­μέ­νες, οι εργα­ζό­με­νοι μόνο απώ­λειες μετράνε.

Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών χαιρετίζει
όλους αυτούς που κόντρα στην συμβιβασμένη πλειοψηφία της ΑΔΕΔΥ
πήραν αποφάσεις στήριξης της απεργίας
και παλεύουν για την επιτυχία της.

Καλού­με όλους τους συνα­δέλ­φους να μπουν και αυτοί μπρο­στά και να ενώ­σουν τη φωνή τους με τους υπό­λοι­πους εργα­ζό­με­νους στον ιδιω­τι­κό και το δημό­σιο τομέα που επέ­λε­ξαν να σηκώ­σουν κεφά­λι και να διεκ­δι­κή­σουν την προ­στα­σία του εισο­δή­μα­τος από την ακρί­βεια, ουσια­στι­κές αυξή­σεις μισθών και την ασφά­λεια της υγεί­ας και της ζωής στους εργα­σια­κούς χώρους.

Να βάλουμε τέρμα στην Ανοχή,
την Μοιρολατρία και την Ηττοπάθεια!
Οι λύσεις των προβλημάτων μας
για μια καλύτερη ζωή
βρίσκονται στον δρόμο!
Όλοι στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 17 του Απρίλη!

👨🏻‍🚒  ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο