Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

«Με ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού κάνου­με την πραγ­μα­τι­κή δια­φο­ρά. Οργα­νώ­νου­με την αντε­πί­θε­ση για στα­θε­ρή εργα­σία, αξιο­πρε­πείς μισθούς, δημό­σιες δωρε­άν κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, ελεύ­θε­ρο χρό­νο», σημειώ­νει στο κάλε­σμά της η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ, για τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές του Μάη 2019.

Ανα­λυ­τι­κά το κάλε­σμα της ΚΕ του ΚΚΕ έχει ως εξής:

«Εργαζόμενοι, άνεργοι, αγρότες, επαγγελματίες, συνταξιούχοι, νέοι και νέες

Το ΚΚΕ σάς καλεί να συμπο­ρευ­τού­με στις ευρω­ε­κλο­γές, στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές εκλο­γές, στις βου­λευ­τι­κές εκλο­γές όπο­τε κι αν γίνουν. Οι τοπι­κές εκλο­γές δεν είναι “κάτι άλλο”, είναι από­λυ­τα ενταγ­μέ­νες στη συνο­λι­κή πολι­τι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση.

Το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα που μπαί­νει μπρο­στά στο λαό, είναι ένα: 

Θα συνε­χί­σου­με στον ίδιο δρό­μο, αυτού του σάπιου εκμε­ταλ­λευ­τι­κού συστή­μα­τος, που απο­δε­δειγ­μέ­να φέρ­νει νέα δει­νά και κατα­στρο­φές ή θα αντε­πι­τε­θού­με μαζι­κά και δυνα­μι­κά παντού, για ν’ ανοί­ξει επι­τέ­λους ο δικός μας δρό­μος για την ικα­νο­ποί­η­ση των σύγ­χρο­νων κοι­νω­νι­κών αναγκών;

 

Οι διοι­κή­σεις των Δήμων και των Περι­φε­ρειών αλλά και οι “αντι­πο­λι­τεύ­σεις”, είτε ανή­κουν σε άλλα κόμ­μα­τα είτε εμφα­νί­ζο­νται με το μαν­δύα του “ανε­ξάρ­τη­του”, υλο­ποί­η­σαν ή στή­ρι­ξαν τις επι­τα­γές της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ για την ενί­σχυ­ση της Τοπι­κής Διοί­κη­σης ως στη­ρίγ­μα­τος των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και ως φορο­μπη­χτι­κού και αντι­λαϊ­κού μηχανισμού.

Μόνον οι δυνά­μεις της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης” είτε στη διοί­κη­ση του δήμου είτε όχι λει­τούρ­γη­σαν ως πραγ­μα­τι­κή λαϊ­κή αντιπολίτευση.

 

Με το ψηφο­δέλ­τιο τηςΛαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης που στη­ρί­ζει το ΚΚΕ μπο­ρού­με να απα­ντή­σου­με στην ενιαία επί­θε­ση που δέχο­νται η ζωή και τα δικαιώ­μα­τά μας από το κεφά­λαιο και τις κυβερ­νή­σεις του, την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, τους Δήμους και τις Περι­φέ­ρειες ως στη­ρίγ­μα­τά τους.
 • Μπο­ρού­με να δυνα­μώ­σου­με το μονα­δι­κό πόλο της αντί­στα­σης και της προ­ο­πτι­κής για το λαό, με ισχυ­ρό ΚΚΕ παντού, κόντρα στο δίπο­λο ΣΥΡΙΖΑ — ΝΔ, που στή­νε­ται για να εγκλω­βι­στεί η λαϊ­κή δυσαρέσκεια.
 • Μπο­ρού­με να βάλου­με εμπό­δια, να καθυ­στε­ρή­σου­με αντι­λαϊ­κά μέτρα, να διεκ­δι­κή­σου­με μέτρα ανα­κού­φι­σης για τη λαϊ­κή οικο­γέ­νεια, να ανοί­ξου­με το δρό­μο για να επι­βά­λου­με ριζι­κές αλλα­γές, για να ζήσου­με καλύ­τε­ρα εμείς και τα παι­διά μας.

Οι υποψήφιοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης”, των ψηφοδελτίων που στηρίζει το ΚΚΕ σε όλη την Ελλάδα, είναι δοκιμασμένοι αγωνιστές του εργατικού κινήματος, των ριζοσπαστικών συσπειρώσεων των βιοπαλαιστών αγροτών και επαγγελματιών, επιστημόνων, των γυναικών, της νεολαίας.

 
 • Πρω­το­στά­τη­σαν στους αγώ­νες, για να μη φορ­τω­θεί η εργα­τι­κή τάξη, ο λαός τα βάρη της κρί­σης. Δεν τα δίπλω­σαν μπρο­στά στην επί­θε­ση του κεφα­λαί­ου, των κυβερ­νή­σε­ων και των κομ­μά­των του.
 • Πρό­βα­λαν ότι η ελπί­δα βρί­σκε­ται στην αντι­μο­νο­πω­λια­κή — αντι­κα­πι­τα­λι­στι­κή πάλη, δεν “τσί­μπη­σαν” στις αυτα­πά­τες “της αρι­στε­ρής δια­χεί­ρι­σης”. Δεν έβα­λαν πλά­τη στη στή­ρι­ξη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων σε βάρος των εργαζομένων.

 

 • Απο­κά­λυ­ψαν ότι τα μνη­μό­νια ήταν χρή­σι­μα εργα­λεία για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Δεν βάφτι­σαν τον αντι­λαϊ­κό πόλε­μο και τα μνη­μό­νια “ανα­γκαίο κακό”.
 • Διεκ­δι­κούν την ανά­κτη­ση των απω­λειών του λαού, την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών. Δεν συμ­βι­βά­ζο­νται με τα ψίχου­λα της καπι­τα­λι­στι­κής ανάπτυξης.
 • Απαι­τούν σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα σε όλους τους τομείς της ζωής της λαϊ­κής οικο­γέ­νειας. Δεν συμ­φι­λιώ­νο­νται με την ανα­κύ­κλω­ση της φτώ­χειας, τη φορο­λη­στεία, τα ματω­μέ­να πλεονάσματα.

 

Οι υποψήφιοι της “Λαϊκής Συσπείρωσης” είναι αμετακίνητοι 

στην πρώτη γραμμή των αγώνων του λαού. 

Εκεί θα βρίσκονται και την επόμενη μέρα των εκλογών. 

Είναι άνθρωποι που προέρχονται κι από άλλους πολιτικούς χώρους, 

που συμπορεύονται όμως με το ΚΚΕ στον αγώνα, 

στο κίνημα και στις εκλογές.

Δυναμώνουμε παντού  

τη «Λαϊκή Συσπείρωση»

σε Κοινότητες, Δήμους

και Περιφέρειες.

 

 

Δυνα­μώ­νου­με  την εργα­τι­κή — λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στις κυβερ­νή­σεις του κεφα­λαί­ου, της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και στους εκλε­κτούς τους στους Δήμους και τις Περι­φέ­ρειες:

 

 • Για να πολ­λα­πλα­σια­στούν οι εργα­τι­κές — λαϊ­κές δυνά­μεις και τα κέντρα αντί­στα­σης που αμφι­σβη­τούν, αντι­πα­λεύ­ουν, παρε­μπο­δί­ζουν την αντι­λαϊ­κή πολιτική.
 • Για να χει­ρα­φε­τη­θούν ο λαός, οι εργα­ζό­με­νοι, οι άνερ­γοι, τα παι­διά τους. Να πιστέ­ψουν στο δίκιο τους. Να εμπι­στευ­τούν τη δύνα­μή τους, να ανε­βά­σουν τις απαι­τή­σεις τους στο ύψος των ανα­γκών τους.
 • Για να περά­σου­με στην αντε­πί­θε­ση. Να έχει απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα η πάλη μας.

 

 

- Τη λει­τουρ­γία της Τοπι­κής Διοί­κη­σης ως φορο­μπη­χτι­κού — φοροει­σπρα­κτι­κού μηχα­νι­σμού, με διεύ­ρυν­ση της ανταποδοτικότητας.

- Την προ­ώ­θη­ση και στή­ρι­ξη από την Τοπι­κή Διοί­κη­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομίλων.

- Τη μετα­φο­ρά αρμο­διο­τή­των στους τομείς της Παι­δεί­ας, της Υγεί­ας και της Πρό­νοιας στην Τοπι­κή Διοί­κη­ση που δια­σπά τον ενιαίο χαρα­κτή­ρα τους και ενι­σχύ­ει την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σή τους.

- Την παρα­χώ­ρη­ση της δημό­σιας γης, δασών και δασι­κών εκτά­σε­ων και υπο­δο­μών στους μεγαλοεπιχειρηματίες.

- Τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, την ανα­τρο­πή των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων και των δικαιω­μά­των και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, με απο­τέ­λε­σμα να αυξά­νε­ται η εντα­τι­κο­ποί­η­ση της εργα­σί­ας, να πλη­θαί­νουν τα εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στους δήμους που απο­τε­λούν τρα­γι­κή καθημερινότητα.

Μπαί­νουν μπρο­στά, για να ξεδι­πλω­θεί ένα λαϊ­κό ρεύ­μα πολύ­μορ­φης μορ­φω­τι­κής, πολι­τι­στι­κής παρέμ­βα­σης σε δήμους, γει­το­νιές πόλε­ων και χωριά, μέσα από τα σωμα­τεία, τους μαζι­κούς φορείς, τις Λαϊ­κές Επι­τρο­πές, τις Επι­τρο­πές Αγώ­να, με τη συν­δρο­μή ριζο­σπα­στών καλ­λι­τε­χνών και διανοουμένων.

Για να έρθουν σε επα­φή οι άνερ­γοι και άνερ­γες, η νεο­λαία, οι εργα­ζό­με­νοι και εργα­ζό­με­νες, οι συντα­ξιού­χοι, τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα σε πόλεις και χωριά, με την πολι­τι­στι­κή δημιουρ­γία του λαού μας.

Πρω­το­στα­τούν στη δια­μόρ­φω­ση ενός ρεύ­μα­τος που αντι­πα­λεύ­ει την πολι­τι­κή της ναρ­κω-κουλ­τού­ρας, των εξαρ­τή­σε­ων, την υπο­κουλ­τού­ρα, τον ατο­μι­σμό που καλ­λιερ­γεί το εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα με στό­χο τη χει­ρα­γώ­γη­ση του λαού.

Ξεδι­πλώ­νουν στους χώρους δου­λειάς, μόρ­φω­σης, στις γει­το­νιές τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις επεμ­βά­σεις. Ανα­δει­κνύ­ουν την όξυν­ση των αντα­γω­νι­σμών ανά­με­σα σε ΗΠΑ, ΕΕ, Κίνα, Ρωσία για το μοί­ρα­σμα του πλού­του στην Αν. Μεσό­γειο και τη Μέση Ανα­το­λή, την απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση στα Βαλκάνια.

Απο­κα­λύ­πτουν την κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, στο όνο­μα της γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης, που είναι στό­χος και της ΝΔ, εμπλέ­κε­ται ενερ­γά στους αντα­γω­νι­σμούς στο πλευ­ρό των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και ευρω­ε­νω­σια­κών συμ­φε­ρό­ντων, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο το λαό και τη χώρα.

Με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της ΝΔ και των άλλων κομ­μά­των, η κυβέρ­νη­ση έχει μετα­τρέ­ψει την Ελλά­δα σε απέ­ρα­ντη αμε­ρι­κα­νι­κή βάση, σε στό­χο μιας μελ­λο­ντι­κής στρα­τιω­τι­κής σύρραξης.

Οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις δεν προ­στα­τεύ­ουν τη χώρα και τα σύνο­ρα. Λει­τουρ­γούν ως ορμη­τή­ρια πολέ­μου και επεμ­βά­σε­ων. Μετα­τρέ­πουν την Ελλά­δα σε “μαγνή­τη” πιθα­νών επιθέσεων.

Η “επέ­κτα­ση” των αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και ευρω­ε­νω­σια­κών επεν­δύ­σε­ων στην περιο­χή μυρί­ζει μπα­ρού­τι και αίμα. Το κύμα των κατα­τρεγ­μέ­νων προ­σφύ­γων, που κατα­κλύ­ζει και εγκλω­βί­ζε­ται στη χώρα μας, είναι μια ακό­μη από­δει­ξη ότι οι σχε­δια­σμοί των ιμπε­ρια­λι­στών στην περιο­χή είναι βαθιά εχθρι­κοί για τους λαούς.

Στους επι­κίν­δυ­νους αυτούς σχε­δια­σμούς, ενερ­γό ρόλο παί­ζουν δήμαρ­χοι και περι­φε­ρειάρ­χες που ανή­κουν στα αστι­κά κόμ­μα­τα, γι’ αυτό και πρέ­πει να απο­μο­νω­θούν, να βρουν απέ­να­ντί τους τη λαϊ­κή δράση.

Ακό­μα και μόνο με αυτό το κρι­τή­ριο, της ευθύ­νης των κομ­μά­των τους και των υπο­ψη­φί­ων τους σε Δήμους και Περι­φέ­ρειες για τη μετα­τρο­πή της χώρας σε ορμη­τή­ριο πολέ­μου, ο λαός, και ειδι­κό­τε­ρα η νέα γενιά, πρέ­πει να τους απορ­ρί­ψει. Να στη­ρί­ξει τα ψηφο­δέλ­τια της “Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης”.

 • Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλεμο.
 • Να μη χρη­σι­μο­ποι­η­θεί η Ελλά­δα ως ορμη­τή­ριο των ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων.
 • Να κλεί­σει η βάση της Σού­δας και όλες οι ξένες βάσεις στην Ελλάδα.
 • Να επι­στρέ­ψουν οι Έλλη­νες στρα­τιώ­τες από απο­στο­λές εκτός συνόρων.
 • Να δυνα­μώ­σει η πάλη για την απο­δέ­σμευ­ση απ’ το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
 • Να απο­κρου­στούν τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια για αλλα­γή συνό­ρων και επα­να­χά­ρα­ξή τους με των λαών το αίμα, η ενί­σχυ­ση των αλυ­τρω­τι­σμών και του εθνι­κι­σμού ως απο­τέ­λε­σμα αυτών των σχεδίων.
 • Να ενι­σχυ­θεί ο αγώ­νας ενά­ντια στην πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης και της ΕΕ του εγκλω­βι­σμού χιλιά­δων μετα­να­στών στη χώρα μας. Να κλεί­σουν όλα τα “hot spots”. Να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη και να αντι­με­τω­πι­στούν ο ρατσι­σμός και η ξενοφοβία.
 • Να δυνα­μώ­σουν η κοι­νή πάλη και η αλλη­λεγ­γύη των λαών ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και το σύστη­μα που τον γεννά.
 • Να απο­μο­νω­θεί η ναζι­στι­κή — εγκλη­μα­τι­κή Χρυ­σή Αυγή, τα τσι­ρά­κια του κεφα­λαί­ου που μαγα­ρί­ζουν τις εργα­τι­κές — λαϊ­κές γειτονιές.

Αντι­πα­λεύ­ουν τις αντι­δρα­στι­κές αλλα­γές στην Κεντρι­κή, Περι­φε­ρεια­κή και Τοπι­κή Διοί­κη­ση, οι οποί­ες προ­ω­θή­θη­καν τα τελευ­ταία 20 χρό­νια απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις με τη στή­ρι­ξη της πλειο­ψη­φί­ας των δημάρ­χων και των περιφερειαρχών.

Με την εφαρ­μο­γή τους, η Τοπι­κή Διοί­κη­ση άνοι­ξε νέα πεδία για την άνθη­ση της επιχειρηματικότητας.

Οι Δήμοι και οι Περι­φέ­ρειες, οι δια­φό­ρων ειδών συμπρά­ξεις τους με επι­χει­ρη­μα­τί­ες, οι δημο­τι­κές επι­χει­ρή­σεις, τα δια­δη­μο­τι­κά δίκτυα εξο­πλί­στη­καν, για να στη­ρί­ζουν, σε τοπι­κό και περι­φε­ρεια­κό επί­πε­δο, τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων, με τους αντι­λαϊ­κούς ευρω­ε­νω­σια­κούς και επι­χει­ρη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς. Έχουν πιο ενερ­γό ρόλο στην εξει­δί­κευ­ση της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, συμ­βάλ­λο­ντας στον περιο­ρι­σμό των κοι­νω­νι­κών και εργα­σια­κών δικαιωμάτων.

Αυτή είναι η κόκ­κι­νη κλω­στή που δένει τον “Καπο­δί­στρια” με τον “Καλ­λι­κρά­τη” της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, με τον “Κλει­σθέ­νη Ι” του ΣΥΡΙΖΑ, με μια νέα “μεταρ­ρύθ­μι­ση”.

Οι διοικητικές αναδιαρθρώσεις, που έγιναν και εξελίσσονται στην Τοπική Διοίκηση, ούτε έφεραν ούτε ποτέ θα φέρουν ανάπτυξη προς όφελος του λαού.

Δεν αναι­ρούν τις περι­φε­ρεια­κές ανι­σο­με­τρί­ες, τη συγκέ­ντρω­ση του πλού­του σε λίγα χέρια. Καμία φιλο­λαϊ­κή περι­φε­ρεια­κή ή τοπι­κή πολι­τι­κή δεν μπο­ρεί να υπάρ­ξει όσο η γενι­κή πολι­τι­κή της χώρας έχει ως προ­τε­ραιό­τη­τα τα συμ­φέ­ρο­ντα και την κερ­δο­φο­ρία του κεφαλαίου.

Σε κεντρι­κό και τοπι­κό επί­πε­δο, το πραγ­μα­τι­κό δίλημ­μα για τον λαό, τους εργα­ζό­με­νους παρα­μέ­νει ίδιο: “Ανά­πτυ­ξη για ποιον και από ποιον”. Ανά­πτυ­ξη με βάση τις λαϊ­κές ανά­γκες και τις δυνα­τό­τη­τες του τόπου και της επο­χής ή με βάση την κερ­δο­φο­ρία και τον αντα­γω­νι­σμό των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που όλο και πιο πολύ περιο­ρί­ζουν την ικα­νο­ποί­η­ση των λαϊ­κών ανα­γκών; Εδώ κρί­νο­νται οι πολι­τι­κές δυνά­μεις και τα πρό­σω­πα που παίρ­νουν μέρος και στις τοπι­κές εκλογές.

Οι Δήμοι και οι Περι­φέ­ρειες έγι­ναν αρω­γοί της αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τας, των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, της ανα­τρο­πής των εργα­σια­κών σχέ­σε­ων, των προ­γραμ­μά­των ανα­κύ­κλω­σης των ανέρ­γων, των ελά­χι­στων κοι­νω­νι­κών παρο­χών”. Απο­τέ­λε­σμα, η εκτό­ξευ­ση της απα­σχο­λη­σι­μό­τη­τας και της ευε­λι­ξί­ας στις εργα­σια­κές σχέ­σεις, η κατα­κό­ρυ­φη μεί­ω­ση του μόνι­μου προ­σω­πι­κού, η αξιο­ποί­η­ση του λεγό­με­νου εθε­λο­ντι­σμού η συρ­ρί­κνω­ση κρί­σι­μων κοι­νω­νι­κών υπη­ρε­σιών, που τις υπο­κα­θι­στούν ιδιώ­τες, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ, οι φορείς της “κοι­νω­νι­κής και αλλη­λέγ­γυας οικο­νο­μί­ας”. Δεν υλο­ποιούν έργα υπο­δο­μών για τις λαϊ­κές ανά­γκες, για­τί δεν είναι επι­λέ­ξι­μα από την ΕΕ, αφού δεν προ­σφέ­ρουν τα προσ­δο­κώ­με­να κέρ­δη για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομίλους.

Απο­γειώ­θη­κε η φορο­ε­πι­δρο­μή για τα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Χιλιά­δες φτω­χά νοι­κο­κυ­ριά είναι σήμε­ρα αντι­μέ­τω­πα με τις κατα­σχέ­σεις και την απει­λή των ηλε­κτρο­νι­κών πλει­στη­ρια­σμών ακό­μα και για “οφει­λές” 500 ευρώ στους δήμους.

Με τα περί απο­κέ­ντρω­σης και δημο­κρα­τί­ας”, “λαϊ­κής συμ­με­το­χής και ελέγ­χου από τα κάτω” “στη βάση της εγγύ­τη­τας” των οργά­νων της Τοπι­κής Διοί­κη­σης, προ­σπά­θη­σαν να “χρυ­σώ­σουν το χάπι”, των αντι­λαϊ­κών επι­λο­γών, να ενσω­μα­τώ­σουν λαϊ­κές δυνά­μεις. Με το κάλ­πι­κο δίλημ­μα “συγκε­ντρω­τι­κό κρά­τος ή απο­κέ­ντρω­ση”, απο­κρύ­πτουν ότι Τοπι­κή και Περι­φε­ρεια­κή Διοί­κη­ση είναι μέρος του κρά­τους και, μαζί με μηχα­νι­σμούς της ΕΕ, δρουν ενιαία και εχθρι­κά απέ­να­ντι στο λαό και τις ανά­γκες του.

Δήμαρ­χοι και περι­φε­ρειάρ­χες παί­ζουν ρόλο κυμα­το­θραύ­στη των λαϊ­κών ανα­γκών. Με τις δομές “δια­χεί­ρι­σης της φτώ­χειας” και τη σακού­λα “των κοι­νω­νι­κών παντο­πω­λεί­ων” επι­χει­ρούν να “ξεπλύ­νουν” τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές κυβερ­νή­σε­ων και της ΕΕ, που διαιω­νί­ζουν τη φτώ­χεια και την ανερ­γία, επι­διώ­κουν να μειώ­σουν τις απαι­τή­σεις και τις διεκ­δι­κή­σεις του λαού.

Όσο ο ρόλος της Τοπι­κής και Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης στην προ­ώ­θη­ση της γενι­κής αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής μεγα­λώ­νει, μεγα­λώ­νουν και “οι δεσμοί” με τα επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, οι “πει­ρα­σμοί”, που αφο­ρούν στη δια­χεί­ρι­ση χρη­μά­των και αρμο­διο­τή­των, οι ασφυ­κτι­κές πιέ­σεις από την κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα και τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους για την ευθυ­γράμ­μι­σή τους.

Στα όργα­να των Δήμων και των Περι­φε­ρειών συνω­στί­ζο­νται πρό­σω­πα της αγο­ράς, ιδιο­κτή­τες ΜΜΕ, κάθε λογής επι­χει­ρη­μα­τί­ες, οι οποί­οι λει­τουρ­γούν σαν “manager” της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής και της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δράσης.

Οι φασί­στες της εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής είτε βρή­καν θαλ­πω­ρή μέσα στα ψηφο­δέλ­τια διά­φο­ρων δήθεν “ανε­ξάρ­τη­των” ή υπο­ψή­φιων άλλων αστι­κών κομ­μά­των είτε εμφα­νί­στη­καν με δικούς τους συν­δυα­σμούς, στή­ρι­ξαν τον αντι­λαϊ­κό ρόλο Τοπι­κών και Περι­φε­ρεια­κών Διοι­κή­σε­ων. Έδω­σαν ρεσι­τάλ μίσους ενά­ντια σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες στις γει­το­νιές, την ίδια ώρα που έκα­ναν πλά­τες στα αντι­λαϊ­κά μέτρα.

Οι φιλο­λαϊ­κές θέσεις και προ­τά­σεις τους έχουν οικο­νο­μι­κό και πολι­τι­κό κόστος για την εξου­σία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, το πολι­τι­κό προ­σω­πι­κό που τους στη­ρί­ζει κεντρι­κά και τοπι­κά. Είναι ρεα­λι­στι­κές, για­τί απα­ντούν στις λαϊ­κές ανά­γκες και η πραγ­μα­το­ποί­η­σή τους απαι­τεί σύγκρου­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση δημιουρ­γούν τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και τους συσχε­τι­σμούς να πάρει ανά­σα ο λαός, να δυνα­μώ­σει η πάλη του, να δεχτεί πλήγ­μα το αστι­κό δίπο­λο, που όσο πιο ισχυ­ρό είναι τόσο πιο πολύ θα συντρί­βει τον λαό και τις ανά­γκες του.

Η αντί­θε­σή τους στην κατεύ­θυν­ση και το αντι­λαϊ­κό περιε­χό­με­νο της Τοπι­κής και Περι­φε­ρεια­κής Διοί­κη­σης είναι συνε­πής, για­τί συν­δέ­ε­ται με έναν άλλο φιλο­λαϊ­κό δρό­μο ανά­πτυ­ξης, που έχει ως προ­τε­ραιό­τη­τα τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, με άλλον προ­σα­να­το­λι­σμό αξιο­ποί­η­σης των αντι­κει­με­νι­κών δυνα­το­τή­των της επο­χής και της χώρας, με εμπι­στο­σύ­νη στις ικα­νό­τη­τες και δυνα­τό­τη­τες του λαού να τις οργα­νώ­σει. Μονα­δι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση ο λαός να έχει την εξου­σία, να κάνει κου­μά­ντο στην οικο­νο­μία και την κοι­νω­νία συνολικά.

Οι κομ­μου­νι­στές δήμαρ­χοι, οι δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι με τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, το 5χρονο που πέρα­σε, έδρα­σαν με τα αιτή­μα­τα του εργα­τι­κού — λαϊ­κού κινή­μα­τος, ενα­ντιώ­θη­καν σε όλες τις πλευ­ρές της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής των κυβερ­νή­σε­ων. Με πλή­θος αγω­νι­στι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων πρό­βα­λαν τα λαϊ­κά προ­βλή­μα­τα, απέ­σπα­σαν κατα­κτή­σεις, έδω­σαν ανά­σα και κου­ρά­γιο στο λαό.

Το ΚΚΕ δεν υπο­τι­μά το επί­πε­δο των συσχε­τι­σμών που δια­μορ­φώ­νο­νται στις δοσμέ­νες συν­θή­κες. Δεν κάνει αφ’ υψη­λού κρι­τι­κή. Δίνει τη μάχη στους δήμους, στις λαϊ­κές γει­το­νιές και τα χωριά, στο εργα­τι­κό — λαϊ­κό κίνη­μα, για να ορθώ­σει το ανά­στη­μά του ο λαός, να πιστέ­ψει στη δύνα­μη και το δίκιο του, να διευ­ρύ­νει τις απαι­τή­σεις του.

Είτε σε ρόλο δημο­τι­κής διοί­κη­σης είτε σε ρόλο αντι­πο­λί­τευ­σης στα δημο­τι­κά και περι­φε­ρεια­κά όργα­να, μια υπο­χρέ­ω­ση ανα­λαμ­βά­νου­με ως κομ­μου­νι­στές: Να στη­ρί­ξου­με, να προ­βά­λου­με τις ανά­γκες του λαού, την πάλη του ενά­ντια στην πολι­τι­κή του κεφα­λαί­ου, των αστι­κών κομ­μά­των που την προ­ω­θούν και τη στη­ρί­ζουν.

Τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ, της “Λαϊκής Συσπείρωσης”

- Μπο­ρούν να εκφρά­σουν την αγα­νά­κτη­ση, τη δια­μαρ­τυ­ρία, την πιο πλα­τιά κατα­δί­κη της κυρί­αρ­χης πολι­τι­κής που εφαρ­μό­ζει ο ΣΥΡΙΖΑ και με την οποία ουσια­στι­κά συμ­φω­νούν η ΝΔ και τα άλλα κόμματα.

- Μπο­ρούν να απο­τυ­πώ­σουν τη λαϊ­κή δυσα­ρέ­σκεια απέ­να­ντι στο γνω­στό “γαϊ­τα­νά­κι” των μετα­γρα­φών όχι μόνο βου­λευ­τών αλλά και αιρε­τών στους δήμους. Από­δει­ξη ότι οι δια­φο­ρές τους είναι τόσο μικρές, για­τί οι στρα­τη­γι­κές συγκλί­σεις τους είναι πολύ μεγάλες.

Οι δήμαρ­χοι, οι δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι εκλεγ­μέ­νοι με το ΚΚΕ, τη “Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση”, είναι το μάτι και το αυτί του λαού σε όλους τους Δήμους και τις Περιφέρειες.

Είναι η φωνή που απο­κα­λύ­πτει, δυσκο­λεύ­ει τις αντι­λαϊ­κές πολι­τι­κές των κυβερ­νή­σε­ων, των περι­φε­ρεια­κών και δημο­τι­κών διοι­κή­σε­ων, αντι­πα­λεύ­ει τη στρα­τη­γι­κή της ΕΕ.

Είναι η δύνα­μη που ενη­με­ρώ­νει, βοη­θά την οργά­νω­ση του λαού και της νεο­λαί­ας του, ανα­δει­κνύ­ει τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες και τις διεκ­δι­κή­σεις τους.

Οι κομ­μου­νι­στές, οι κομ­μου­νί­στριες, οι συνερ­γα­ζό­με­νοι μαζί τους δεν υπό­σχο­νται, δεσμεύ­ο­νται για την ανά­πτυ­ξη της πάλης για το σύνο­λο των προ­βλη­μά­των που απα­σχο­λούν σήμε­ρα τη λαϊ­κή οικογένεια.

Η συνε­χής δρά­ση τους μέσα στους εργα­σια­κούς χώρους, στην Τοπι­κή και Περι­φε­ρεια­κή Διοί­κη­ση, στις συνοι­κί­ες, στους χώρους μόρ­φω­σης, εκεί όπου αθλεί­ται και ψυχα­γω­γεί­ται η νεο­λαία, είναι η ταυ­τό­τη­τά τους.

Με αυτήν την αγω­νι­στι­κή ταυ­τό­τη­τα ελέγ­χο­νται και απο­λο­γού­νται στην εργα­τι­κή τάξη και τις άλλες λαϊ­κές δυνάμεις.

Με αυτήν την αγω­νι­στι­κή δια­δρο­μή, έχουν τη δύνα­μη να στα­θούν απέ­να­ντι και ενά­ντια στον πολυ­πλό­κα­μο μηχα­νι­σμό πίε­σης, εξα­γο­ράς και ενσω­μά­τω­σης που ανα­πα­ρά­γε­ται και τοπικά.

Περισ­σό­τε­ροι δήμαρ­χοι, περι­φε­ρειάρ­χες, δημο­τι­κοί και περι­φε­ρεια­κοί σύμ­βου­λοι σημαί­νει μεγα­λύ­τε­ρη και ισχυ­ρό­τε­ρη δύνα­μη στο πλάι του λαού.

Ισχυ­ρή λαϊ­κή αντι­πο­λί­τευ­ση απέ­να­ντι στο σύνο­λο της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, στις εκά­στο­τε κυβερ­νή­σεις που τη δια­χει­ρί­ζο­νται, στις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές που συναι­νούν στην προ­ώ­θη­σή της.

Στους Δήμους και τις Περιφέρειες δεν ψάχνουμε για διαφορές ανάμεσα στους εκλεκτούς των κομμάτων. 

Κάνουμε την πραγματική διαφορά.

Δίνουμε δύναμη στη δύναμή μας. Δυναμώνουμε τα ψηφοδέλτια που στηρίζει το ΚΚΕ, της “Λαϊκής Συσπείρωσης” παντού».

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ / Φλε­βά­ρης 2019


Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο