Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλλιτέχνες: Δεν υποχωρούμε αν δεν δικαιωθούμε — Νέα παράσταση διαμαρτυρίας στις 12 Μάη

«Ο αγώ­νας μας μπο­ρεί να νική­σει αν είναι οργα­νω­μέ­νος. Όλοι μαζί, ακό­μα πιο συσπει­ρω­μέ­νοι στα Σωμα­τεία μας, ακό­μα πιο οργα­νω­μέ­νοι συνε­χί­ζου­με και διεκ­δι­κού­με μέτρα στή­ρι­ξης για τη ζωή μας» σημειώ­νουν τα καλ­λι­τε­χνι­κά Σωμα­τεία για την κινη­το­ποί­η­σή τους την Πέμ­πτη 7 Μάη στο Σύνταγ­μα. Παράλ­λη­λα, ανα­φέ­ρουν ότι συνε­χί­ζουν με νέα παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των προ­ε­δρεί­ων των ΔΣ στο υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού, την Τρί­τη 12 Μάη στις 11 π.μ..

Η ανα­κοί­νω­ση που υπο­γρά­φουν ο Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Μου­σι­κών, τοΣωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στο Θέα­μα Ακρό­α­μα, το Πανελ­λή­νιο Σωμα­τείο Τρα­γου­δι­στών Ελλά­δας, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Εθνι­κής Λυρι­κής Σκη­νής, το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δας, τα σωμα­τεία ΑΣΜΑ και ΜΕΤΡΟΝ και το Σωμα­τείο Μου­σι­κο­συν­θε­τών Στι­χουρ­γών Ελλά­δας έχει ως εξής:

«Η μεγα­λύ­τε­ρη συγκέ­ντρω­ση καλλιτεχνών

Ήμα­σταν χιλιά­δες. Είμα­στε χιλιά­δες, εμείς οι εργα­ζό­με­νοι στο χώρο του πολι­τι­σμού που σήμε­ρα σε μια συγκι­νη­τι­κή δια­μαρ­τυ­ρία που οργα­νώ­σα­με μαζί με τα καλ­λι­τε­χνι­κά σωμα­τεία, διεκ­δι­κή­σα­με μέτρα στή­ρι­ξης για όλους τους εργα­ζό­με­νους του χώρου. Και μαζί μας, συμπα­ρα­στά­τες στον αγώ­να, εκα­το­ντά­δες εργα­τι­κά σωμα­τεία, εργα­τι­κά κέντρα, και ομο­σπον­δί­ες απ’ όλη την Ελλά­δα. Συγ­χρό­νως μεγά­λες συγκε­ντρώ­σεις καλ­λι­τε­χνών οργά­νω­σαν τοπι­κά Σωμα­τεία σε Θεσ­σα­λο­νί­κη, Κρή­τη, Πάτρα, Γιάν­νε­να, Ρόδο και αλλού.

Ο καθέ­νας μας είναι ένας κρί­κος στην αλυσίδα.

Στην αλυ­σί­δα του αγώ­να, της διεκ­δί­κη­σης, της οργά­νω­σης της πάλης, που σήμε­ρα φάνη­κε πιο καθα­ρά από ποτέ ότι υπάρ­χει η ανά­γκη και η δυνα­τό­τη­τα να δυνα­μώ­σει ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, να ακου­στεί ακό­μα περισ­σό­τε­ρο, να φτά­σει ακό­μα πιο μακριά.

Δεν υπο­χω­ρού­με αν δε δικαιωθούμε

Και δεν υπο­χω­ρού­με για­τί δεν έχου­με άλλη επι­λο­γή για την ίδια μας τη ζωή, για την ίδια μας την τέχνη.

Ήδη η κίνη­ση της κυβέρ­νη­σης να εξαγ­γεί­λει μέτρα για τους εργα­ζό­με­νους στο χώρο του πολι­τι­σμού, είναι μια κίνη­ση που προ­κλή­θη­κε από το δικό μας αγώ­να, από τη δική μας πίε­ση, από το δικό μας δίκιο. Χαρα­κτη­ρι­στι­κό το  παρά­δειγ­μα των ταξι­θε­τών του Μεγά­ρου Μου­σι­κής, που μετά από αλλε­πάλ­λη­λες κινη­το­ποι­ή­σεις , μαζί με το σωμα­τείο εργα­ζο­μέ­νων στο θέα­μα ακρό­α­μα, πέτυ­χαν την έντα­ξή τους στα μέτρα.

Για μια ακό­μα φορά όμως οι εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης, όχι μόνο δεν καλύ­πτουν τη συντρι­πτι­κή πλειο­νό­τη­τα των εργα­ζό­με­νων και μικρών αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, αφού μιλούν για 50 ένση­μα από το διά­στη­μα 01/06/2019–01/03/2020, αλλά μας εμπαί­ζουν μιλώ­ντας για ανα­σφά­λι­στη εργα­σία, για εργα­σια­κές σχέ­σεις πολ­λών ταχυ­τή­των, λες και δεν δια­τή­ρη­σαν , λες και δε συνέ­βαλ­λαν και οι ίδιοι σε αυτή την κατάσταση.

Η κυβέρ­νη­ση με ένα καλά μελε­τη­μέ­νο και επι­στη­μο­νι­κά επε­ξερ­γα­σμέ­νο τρό­πο εξα­σφά­λι­σε  ότι, ελά­χι­στοι μετρη­μέ­νοι στα δάχτυ­λα συνά­δελ­φοι, θα μπο­ρέ­σουν να πάρουν το περι­βό­η­το επί­δο­μα των 800 ευρώ.Τέλος ΔΕΝ ανα­κοί­νω­σε κανέ­να μέτρο στή­ρι­ξης προς τους οργα­νι­σμούς συλ­λο­γι­κής δια­χεί­ρι­σης πνευ­μα­τι­κών και συγ­γε­νι­κών δικαιωμάτων.

Μόνο ενω­μέ­νοι μπο­ρού­με να πετύχουμε.

Επι­πλέ­ον η εξαγ­γε­λία της κοι­νω­νι­κής εργα­σί­ας, είναι κάτι που μας προ­βλη­μα­τί­ζει σοβα­ρά. Κάνουν λόγο για 13 εκατ. Τα οποία θα μοι­ρα­στούν σε 10.000 εργα­ζό­με­νους απ’ όλους τους κλά­δους. Στό­χο έχουν να φαγω­θού­με μετα­ξύ μας για το ποιος κλά­δος και ποιος εργα­ζό­με­νος από τον κάθε κλά­δο θα λάβει τα ψίχου­λα που μας πετούν απ’ το τρα­πέ­ζι. Όπως επί­σης προ­βλη­μα­τι­σμό μας δημιουρ­γεί και η δημιουρ­γία μητρώ­ου καλ­λι­τε­χνών και δημιουρ­γών, κάτι το οποίο επι­θυ­μούν και­ρό και απο­φα­σί­ζουν να προ­χω­ρή­σουν τώρα για να λει­τουρ­γεί σαν εργα­λείο που θα κόβει όσους περισσεύουν.

Ο αγώ­νας μας μπο­ρεί να νική­σει αν είναι οργανωμένος.

Όλοι μαζί, ακό­μα πιο συσπει­ρω­μέ­νοι στα Σωμα­τεία μας, ακό­μα πιο οργα­νω­μέ­νοι συνε­χί­ζου­με και διεκ­δι­κού­με μέτρα στή­ρι­ξης για τη ζωή μας!

Συνε­χί­ζου­με με παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας των προ­ε­δρεί­ων των ΔΣ, την Τρί­τη 12/05, στις 11.00  στο υπουρ­γείο πολιτισμού.

Θα μας βρουν μπρο­στά τους. Δύνα­μή μας ο αγώ­νας. #mazi_dynatoi».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο