Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλός γενικά ο καιρός στις περισσότερες περιοχές, με ασθενείς βροχές και χιονοπτώσεις

Ηλιο­φά­νεια θα επι­κρα­τή­σει γενι­κά σήμε­ρα Πέμ­πτη, με λίγες νεφώ­σεις και με πιθα­νό­τη­τα τοπι­κών ασθε­νών βρο­χών ή χιο­νό­νε­ρου στις Κυκλά­δες και στα παρα­θα­λάσ­σια της Κρή­της, καθώς επί­σης τοπι­κές ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Κρή­της και της Ανα­το­λι­κής Εύβοιας.

Παγε­τός θα εκδη­λω­θεί τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα ηπει­ρω­τι­κά, που στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά θα είναι ισχυ­ρός και τοπι­κά στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία ολι­κός. Η ορα­τό­τη­τα στα κεντρι­κά και βόρεια θα είναι κατά τόπους περιο­ρι­σμέ­νη, ενώ η θερ­μο­κρα­σία θα συνε­χί­σει να βρί­σκε­ται σε πολύ χαμη­λά επίπεδα.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί από ‑5 έως 6 βαθ­μούς στη Βόρεια Ελλά­δα (στη Δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑10 έως 0 βαθ­μούς), ‑1 έως 9 βαθ­μούς στην Κεντρι­κή και Νότια Ελλά­δα, ‑2 έως 11 βαθ­μούς στη Δυτι­κή Ελλά­δα (στην Ήπει­ρο από ‑4 έως 6 βαθ­μούς), 0 έως 10 βαθ­μούς στις Κυκλά­δες και στην Κρή­τη, ‑2 έως 9 βαθ­μούς στα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν στο Αιγαίο από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 Μπο­φόρ, στο Βορειο­δυ­τι­κό και Νοτιο­α­να­το­λι­κό Αιγαίο τοπι­κά μέτριοι 5 μπο­φόρ και στο Καρ­πά­θιο Πέλα­γος ισχυ­ροί 6 μπο­φόρ, ενώ στο Ιόνιο από μετα­βλη­τές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μποφόρ.

Ηλιο­φά­νεια με λίγες νεφώ­σεις στα ανα­το­λι­κά και βόρεια τμή­μα­τα και πολύ χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νο­νται στην Αττι­κή. Τις βρα­δι­νές και πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες θα σημειω­θεί κατά τόπους παγε­τός, κυρί­ως στα βόρεια τμή­μα­τα. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑1 έως 9 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, αλλά στα βόρεια θα είναι 2–3 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς και πρό­σκαι­ρα στα ανα­το­λι­κά έως σχε­δόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Ηλιο­φά­νεια, παγε­τός τις νυχτε­ρι­νές και πρω­ι­νές ώρες κατά τόπους ισχυ­ρός στα μεγα­λύ­τε­ρα υψό­με­τρα ανα­μέ­νο­νται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από ‑2 έως 4 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Οι άνε­μοι στο Θερ­μαϊ­κό θα πνέ­ουν από βορειο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις ασθε­νείς έως σχε­δόν μέτριοι 3–4 μποφόρ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Και­ρός: Αρχι­κά γενι­κά αίθριος βαθ­μιαία όμως θα ανα­πτυ­χθούν τοπι­κές νεφώ­σεις που από το μεση­μέ­ρι στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία και τη Θρά­κη θα αυξη­θούν, οπό­τε θα σημειω­θούν ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και στην κεντρι­κή Μακε­δο­νία τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες έως 6 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑07 (μεί­ον 07) έως 09 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία από ‑12 (μεί­ον 12) έως 03 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Στο Ιόνιο τοπι­κές νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες. Στα υπό­λοι­πα γενι­κά αίθριος με πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις απο το μεση­μέ­ρι, που το βρά­δυ στη δυτι­κή Πελο­πόν­νη­σο θα αυξηθούν.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και από το από­γευ­μα στο Ιόνιο τοπι­κά έως 6 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑02 (μεί­ον 2) έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο από ‑10 (μεί­ον 10) έως 06 βαθ­μούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος με λίγες νεφώ­σεις κατά δια­στή­μα­τα αυξη­μέ­νες στις Σποράδες.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 3 με 5 και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια έως 6 μπο­φόρ, με γρή­γο­ρη εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑03 (μεί­ον 03) έως 10 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νή βρο­χή ή χιο­νό­νε­ρο κυρί­ως στην Κρή­τη και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά της Κρήτης.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ με γρή­γο­ρη εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 04 έως 11 βαθ­μούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ — ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Και­ρός: Στα βόρεια λίγες νεφώ­σεις που γρή­γο­ρα θα αυξη­θούν και είναι πιθα­νό να σημειω­θούν ασθε­νείς τοπι­κές βρο­χές. Στα νότια γενι­κά αίθριος με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις από το βράδυ.

Ανε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα νότια 6 με 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 12 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

ΕΥΒΟΙΑ

Και­ρός: Νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με πιθα­νό­τη­τα ασθε­νών τοπι­κών βρο­χών ή χιο­νό­νε­ρου και ασθε­νών χιο­νο­πτώ­σε­ων στα ορεινά.

Ανε­μοι: Βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 4 με 5 και τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες στα βόρεια έως 6 μπο­φόρ, με βαθ­μιαία εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από ‑01 (μεί­ον 01) έως 08 βαθ­μούς Κελσίου.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο