Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλότυχο, καρποφόρο και ειρηνικό το 2023

Όσο κι αν πιστεύ­ου­με στη θέρ­μη των ευχών, ξέρου­με ότι και το 2023 δε θα είναι ρόδι­να αν δεν πάρου­με και εμείς τα μέτρα μας, αν δε γίνου­με πρω­τα­γω­νι­στές στην προ­σω­πι­κή και κοι­νω­νι­κή ζωή.

Με την αισιο­δο­ξία που μας δίνει η επί­γνω­ση της δύνα­μής μας , οι συντά­κτες και οι συνερ­γά­τες του Ατέ­χνως σας ευχό­μα­στε χρό­νια πολ­λά, καλή χρο­νιά, το 2023 που ξεκι­νά ελπι­δο­φό­ρα να είναι καλό­τυ­χο, καρ­πο­φό­ρο, δημιουρ­γι­κό και ειρηνικό.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο