Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλό καλοκαίρι

Γρά­φει ο 2310net //

Για τα καλά μπή­κε ο Αύγου­στος και οι περισ­σό­τε­ροι βρί­σκε­στε ή θα θέλα­τε να βρε­θει­τε σε μια παρα­λία. Εκεί, στο συνω­στι­σμό θα κολυ­μπή­σε­τε μαζί με κάθε καρυ­διάς καρύ­δι. Ιδού μερι­κοί τρό­ποι για να τους αναγνωρίσετε:

- Ο Φιλο­ευ­ρω­παί­ος: Περι­ποι­η­μέ­νος, θα πάει στην παρα­λία με την τσά­ντα του, τα καλά τα κροξ, το και­νού­ριο το μαγιό, όχι πολύ φαντα­χτε­ρό, όχι πολύ αδιά­φο­ρο. Θα κάτσει στο μπιτς μπαρ. Θα παραγ­γεί­λει αυστη­ρά αλλά ευγε­νι­κά ένα φρε­ντο καπου­τσί­νο με μαύ­ρη ζάχα­ρη χωρίς κανέ­λα. Θα κάνει παρα­τή­ρη­ση στην σερ­βι­τό­ρα όταν θα καθυ­στε­ρή­σει λίγο την παραγ­γε­λία. Το πρώ­το πράγ­μα που θα κάνει μόλις τακτο­ποι­η­θεί θα είναι να βγά­λει την καθη­με­ρι­νή και να την ξεκοκ­κα­λί­σει. Σε μια ακραία του εκδο­χή θα σκά­σει στην παρα­λία με πετσέ­τα με τα αστε­ρά­κια της ΕΕ, την οποία θα τινά­ζει επι­δει­κτι­κά προς όποιον έχει μακριά μαλ­λιά και τατουάζ.

- Ο προ­ε­δρι­κός ΣΥΡΙ­ΖΑιος: Τέτοιες επο­χές απα­ραί­τη­το αξε­σουάρ είναι η ΑΥΓΗ. Ο προ­ε­δρι­κός ΣΥΡΙ­ΖΑιος δεν κάνει βήμα δίχως αυτή. Οι εξε­λί­ξεις τρέ­χουν και δεν θέλου­με να μας πιά­σουν στον ύπνο. Να έρθει η ανά­πτυ­ξη από τα 35 δις του Γιουν­κέρ και εμείς να πίνου­με μοχί­το στις παρα­λί­ες; Μαζί του έχει στο πορτ μπα­γκάζ ομπρέ­λες, ψάθες και σκη­νές από τότε που έκα­νε φανα­τι­κά κάμπινγκ. Τώρα αρα­χτός σε μια παρα­λία, μετά την Αυγή και μετά τα απα­ραί­τη­τα μακρο­βού­τια θα δια­βά­σει το βιβλίο της Ρένας Δού­ρου, τα άπα­ντα του Κύρ­κου, τη βιο­γρα­φία του Θεοδωράκη.

- Ο πλατ­φορ­μα­τζής: Πηγαί­νει αργά στην θάλασ­σα. Αντι­κομ­φορ­μι­στι­κά αργά. Παί­ζει ρακέ­τες προ­κλη­τι­κά μπρο­στά από τους λουό­με­νους και ενί­ο­τε στέλ­νει με δύνα­μη το μπα­λά­κι σε όποιον του μοιά­ζει μνη­μο­νια­κός. Δια­βά­ζει όλες τις φυλ­λά­δες του χώρου στην παρα­λία, αλλά έχει έρθει και εξο­πλι­σμέ­νος: θέλο­ντας να εμπλου­τί­σει τις γνώ­σεις του για τα οικο­νο­μι­κά, δια­βά­ζει τα άπα­ντα του Βαρου­φά­κη που αγό­ρα­σε σε προ­σφο­ρά 56€ τον Φεβρουά­ριο, όταν ακό­μα ο Υπουρ­γός έπαι­ζε γερά στις προ­θή­κες των βιβλιο­πω­λεί­ων. Για τα βρά­δια, πριν το “να μ’α­γα­πάς” σε κάποια ερη­μι­κή παρα­λία, έχει φορ­τώ­σει στο tablet το breaking bad, το italian job αλλά και το prison break σε περί­πτω­ση που κάτι δεν πάει καλά.

- ο ΑΝΤΑΡ­ΣΥΑς: Μαζί με το ΠΡΙΝ, φέτος λέει να δια­βά­σει κάτι δια­φο­ρε­τι­κό, κάνο­ντας άνοιγ­μα στην Αρι­στε­ρή πλατ­φόρ­μα. Έτσι, πήρε όλα τα “αρι­στε­ρά” συρι­ζο­έ­ντυ­πα και τα δια­βά­ζει κρι­τι­κά, σημειώ­νο­ντας με κόκ­κι­νο στη­λό τα πιο ενδια­φέ­ρο­ντα. Επί­σης μπο­ρείς να τον ανα­γνω­ρί­σεις από το αυτο­κόλ­λη­το ΟΧΙ που θα έχει κολ­λη­μέ­νο στο μαγιώ του.

- ο ΠΑΣΟ­Κος: Μόνο Χρυ­σι­ή­δα Δημου­λί­δου. Τέλος…

- ο ΚΚΕς: Όχι, στη ζέστη, όχι στη δρο­σιά, όχι στην ξαπλώ­στρα, όχι στην άμμο, άντε να δού­με που θα κολυ­μπή­σου­με φέτος…

- Ο ποτα­μί­σιος: Εύκο­λο να τον ανα­γνω­ρί­σεις: Θα είναι όλη την ώρα πάνω σε ένα φου­σκω­τό στρώ­μα θαλάσ­σης που θα είναι σε σχή­μα μινι­μα­λι­στι­κής γόν­δο­λας με βίντατζ χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Στην παρα­λία θα δια­βά­ζει Σώτη Τρια­ντα­φύλ­λου και θα κυκλο­φο­ρεί με μονοκλ ηλί­ου. Πηγαί­νο­ντας στον προ­ο­ρι­σμό του θα στα­μα­τή­σει να βγά­λει σέλ­φι σε κάθε σταθ­μό διοδίων.

- Ο χρυ­σαυ­γί­της: Αυτόν θα τον κατα­λά­βεις εύκο­λα απο το ανορ­θό­γρα­φο τατού: “Μόνο ΛΑΒΕ”, “ΠΑΣ ΜΙ ΕΛΗΝ ΒΑΡΒΑΡΟΣ” και τα λοι­πά. Επί­σης αυτοί απο­φεύ­γουν τον ήλιο για να μη μαυ­ρί­σουν και τους κυνη­γάν οι συνα­γω­νι­στές γι’αυ­τό πασα­λεί­φουν τα γυμνα­σμέ­να τους κορ­μιά με αντι­η­λια­κά και λάδια.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο