Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καλώς ήρθε το δολάριο στη Σούδα

Όπως ανα­φέ­ρα­με στην Μεσό­γειο ‑με από­φα­ση του ΥπΕ­θΆ των ΗΠΑ παρα­μέ­νει το αμε­ρι­κα­νι­κό αερο­πλα­νο­φό­ρο «USS Harry S. Truman» μαζί με την αρμά­δα του και οι  ελλη­νι­κές Ένο­πλες Δυνά­μεις, το υπο­δέ­χο­νται σε στυλ “παρου­σιά­στε”! στη Σού­δα, εντεί­νο­ντας την ιμπε­ρια­λι­στι­κή παρου­σία σε Ευρώ­πη και Αφρι­κή ‑τελευ­ταία και στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, οξύ­νο­ντας τους αντα­γω­νι­σμούς με τη Ρωσία.

Όπως είναι γνω­στό οι Κρη­τι­κοί δια­κρί­νο­νται ‑μετα­ξύ άλλων για τις μαντι­νά­δες και για “αστεία”, έτσι αφού αρκε­τά ρεπορ­τάζ στά­θη­καν στις “«στιγ­μές χαλά­ρω­σης» που από­λαυ­σαν οι 5.000 πεζο­ναύ­τες του αερο­πλα­νο­φό­ρου”, αλλά και στα γνω­στά παρα­μύ­θια περί “τόνω­σης της τοπι­κής οικο­νο­μί­ας”, γρά­φτη­καν κι άλλα «χαρι­τω­μέ­να», όπως (πχ.) ότι “οι Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες θα επι­στρέ­ψουν ξανά στην Κρή­τη ως του­ρί­στες το ερχό­με­νο καλο­καί­ρι, επει­δή «τους κέρ­δι­σαν» η φιλο­ξε­νία και η κου­ζί­να του νησιού”.

Ούτε λέξη βέβαια για τις αντι­δρά­σεις που εκφρά­στη­καν, με τη δια­μαρ­τυ­ρία της ΤΕ Χανί­ων του ΚΚΕ, ενά­ντια στον ελλι­με­νι­σμό του θηριώ­δους αερο­πλα­νο­φό­ρου, προ­σπα­θώ­ντας να εξω­ρα­ΐ­σουν τον βρώ­μι­κο ρόλο των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών και τις «διευ­κο­λύν­σεις» που τους προ­σφέ­ρουν όλες δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις με τη βάση της Σού­δας, η ανα­βάθ­μι­ση της οποί­ας εμπλέ­κει τη χώρα και τον λαό ακό­μα περισ­σό­τε­ρο σε επι­κίν­δυ­να σχέ­δια και αντα­γω­νι­σμούς. Πασπα­λί­ζουν χρυ­σό­σκο­νη για να πεί­σουν τους Χανιώ­τες ότι έχουν “όφε­λος” από τη λει­τουρ­γία του ΝΑΤΟι­κού πολε­μι­κού ορμη­τη­ρί­ου μια ανά­σα από τα σπί­τια τους, όταν το «Τρού­μαν» συνε­χί­ζει να πλέ­ει στην περιο­χή, λόγω της «κρί­σης» στην Ουκρα­νία, με τις «κάν­νες» στραμ­μέ­νες στη Ρωσία, συνι­στώ­ντας απει­λή για τον ελλη­νι­κό και τους άλλους λαούς.

Ανα­βιώ­νο­ντας σε κακέ­κτυ­πο ‑54 χρό­νια μετά, με το έμπα του νέου χρό­νου τον Φίλιπ­πο κλπ. Αγγε­λού­τσους, τη μαντάμ Φού­λη και τα κορί­τσια των μπαρ της Τρού­μπας στην ται­νία «Καλώς ήρθε το δολά­ριο».

Ο γραμ­μα­τέ­ας της  ΤΕ Χανί­ων του ΚΚΕ, Σπύ­ρος Αγρι­μά­κης, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων:

«Δηλώ­νου­με σήμε­ρα την αντί­θε­σή μας στον ελλι­με­νι­σμό του αερο­πλα­νο­φό­ρου Τρού­μαν και των υπό­λοι­πων πλοί­ων του 6ου στό­λου στον κόλ­πο της Σού­δας. Με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης της ΝΔ που συνε­χί­ζει από εκεί που το άφη­σαν οι προη­γού­με­νοι του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόλ­πος της Σού­δας μετα­τρέ­πε­ται σε ορμη­τή­ριο των ΝΑΤΟι­κών. Ο στρα­τη­γι­κός διά­λο­γος Ελλά­δας — ΗΠΑ που εγκαι­νί­α­σε η κυβέρ­νη­ση του ΣΥΡΙΖΑ, ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την νέα Συμ­φω­νία για τις βάσεις που επι­κύ­ρω­σε η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ. Όλη η χώρα από την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη ως την Κρή­τη μετα­τρέ­πε­ται σε μια απέ­ρα­ντη ΝΑΤΟι­κή βάση».

Και πρό­σθε­σε ότι: Οι εξε­λί­ξεις αυτές απο­τε­λούν πρό­κλη­ση για τον λαό των Χανί­ων καθώς βλέ­πει τον τόπο του να μετα­τρέ­πε­ται σε ορμη­τή­ριο φονιά­δων, αλλά ταυ­τό­χρο­να να μεγα­λώ­νουν και οι κίν­δυ­νοι, αφού τέτοιες εγκα­τα­στά­σεις είναι στο­χο­ποι­η­μέ­νες από τους δηλω­μέ­νους εχθρούς του ΝΑΤΟ, τη Ρωσία και την Κίνα.
Όσο και να προ­σπα­θούν παλιές και νέες κυβερ­νή­σεις και τα παπα­γα­λά­κια τους ο λαός μας δεν ξεχνά! Η συμ­με­το­χή στο ΝΑΤΟ ποτέ δεν εξα­σφά­λι­σε τα σύνο­ρα της χώρας, ποτέ δεν προ­στά­τευ­σε τον λαό μας. Δεν ξεχνά­με τον ρόλο που έπαι­ξε το ΝΑΤΟ στην εισβο­λή και την κατο­χή της Κύπρου, στην επι­βο­λή της επτά­χρο­νης χού­ντας στην Ελλάδα.

Η προ­σπά­θεια αθώ­ω­σης των ΝΑΤΟι­κών φονιά­δων, με το πρό­σχη­μα ότι αφή­νουν λεφτά στον τόπο, που επι­χει­ρούν διά­φο­ρα παπα­γα­λά­κια, δεν μπο­ρούν να αθω­ώ­σουν τα δει­νά που έχουν σπεί­ρει οι ΝΑΤΟι­κοί φονιά­δες, σε μια σει­ρά λαούς.

Είναι έκπτω­τοι στην συνεί­δη­ση του λαού και της νεο­λαί­ας όσοι στη­ρί­ζουν την μετα­τρο­πή του τόπου μας σε κέντρο υπο­δο­χής των ΝΑΤΟι­κών, όπως είναι η Δημο­τι­κές και Περι­φε­ρεια­κές αρχές.
Το ΚΚΕ καλεί τον χανιώ­τι­κο λαό, τους μαζι­κούς φορείς και τα σωμα­τεία των εργα­ζο­μέ­νων σε ξεση­κω­μό, ώστε να κατα­δι­κά­σου­με την μετα­τρο­πή των Χανί­ων σε πόλη υπο­δο­χής των ΝΑΤΟι­κών φονιάδων.

USS Harry Truman

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο