Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμένα Βούρλα: «Ελληναράδες» έστησαν… μπλόκα για να αποκλείσουν 39 ασυνόδευτα προσφυγόπουλα!

Σε απα­ρά­δε­κτες ξενο­φο­βι­κές αντι­δρά­σεις έχει προ­χω­ρή­σει μερί­δα κατοί­κων στα Καμέ­να Βούρ­λα, εξαι­τί­ας της προ­σω­ρι­νής εγκα­τά­στα­σης σε παλιό ξενο­δο­χείο της περιο­χής 39 ασυ­νό­δευ­των ανή­λι­κων προ­σφύ­γων από τα νησιά.

Τα προ­σφυ­γό­που­λα μετα­φέρ­θη­καν εκεί στα μέσα της εβδο­μά­δας προ­κει­μέ­νου να φιλο­ξε­νη­θούν μέχρι να ολο­κλη­ρω­θεί η προ­ε­τοι­μα­σία για τη μετε­γκα­τά­στα­σή τους σε άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες.

Κάτοι­κοι και επαγ­γελ­μα­τί­ες της περιο­χής έφτα­σαν στο σημείο να κλεί­σουν δρό­μους και να στή­σουν μπλό­κα προ­κει­μέ­νου να εμπο­δί­σουν τη μετα­φο­ρά φαγη­τού και κλι­νο­σκε­πα­σμά­των για το ξενο­δο­χείο που φιλο­ξε­νού­νται οι πρόσφυγες.

Χθες Πέμ­πτη προ­χώ­ρη­σαν σε συμ­βο­λι­κό κλεί­σι­μο της εθνι­κής οδού και σήμε­ρα σε νέα κινη­το­ποί­η­ση στο ύψος των διο­δί­ων της Αγί­ας Τριά­δας, ενώ το βρά­δυ της ίδιας μέρας σημειώ­θη­κε έντα­ση γύρω από το ξενο­δο­χείο, με ομά­δες «αγα­να­κτι­σμέ­νων κατοί­κων» να ανα­γκά­ζουν τα προ­σφυ­γό­που­λα να μεί­νουν εγκλω­βι­σμέ­να μέσα.

Από την πλευ­ρά του, το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο απο­φά­σι­σε ομό­φω­να να ζητή­σει την άμε­ση απο­μά­κρυν­ση των προ­σφύ­γων από το χωριό και να κλεί­σουν τα σχο­λεία της περιοχής.

Τη «βαθύ­τα­τη λύπη» του για τα «ακραία φαι­νό­με­να που βλέ­που­με μόνο στα Καμέ­να Βούρ­λα» εξέ­φρα­σε σήμε­ρα με δηλώ­σεις του σε τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό ο υπουρ­γός Μετα­νά­στευ­σης και Ασύλου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο