Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμία αλλαγή στην κατάσταση της υγείας του Μπ. Τζόνσον — Τι γράφει ο βρετανικός Τύπος

Δεν έχει υπάρ­ξει καμία αλλα­γή στην κατά­στα­ση της υγεί­ας του Μπό­ρις Τζόν­σον, δήλω­σαν δύο πηγές προ­σκεί­με­νες στον Βρε­τα­νό πρω­θυ­πουρ­γό, ο οποί­ος χθες εισή­χθη στην εντα­τι­κή έπει­τα από επι­δεί­νω­ση των συμ­πτω­μά­των της νόσου Covid-19 από την οποία έχει προσβληθεί.

Στον Τζόν­σον παρα­σχέ­θη­κε οξυ­γό­νο χθες, Δευ­τέ­ρα, και εισή­χθη στη μονά­δα εντα­τι­κής θερα­πεί­ας νοσο­κο­μεί­ου στο κεντρι­κό Λον­δί­νο, στο πλαί­σιο προ­λη­πτι­κών μέτρων που ελή­φθη­σαν σύμ­φω­να με την Ντά­ου­νινγκ Στριτ, έπει­τα από επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σής του.

Ο βρετανικός Τύπος για την εισαγωγή του Μπ. Τζόνσον στην εντατική

Η εισα­γω­γή του πρω­θυ­πουρ­γού της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον σε Μονά­δα Εντα­τι­κής Θερα­πεί­ας το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας, με σύστα­ση της ομά­δας των για­τρών που τον παρα­κο­λου­θεί, μονο­πω­λεί τα πρω­το­σέ­λι­δα του Τύπου.

«Ο πρω­θυ­πουρ­γός στην εντα­τι­κή» είναι ο τίτλος της εφη­με­ρί­δας The Times, που γρά­φει ότι χορη­γή­θη­κε στον πρω­θυ­πουρ­γό οξυ­γό­νο εξαι­τί­ας δυσχέ­ρειας στην ανα­πνοή και ότι ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ντο­μι­νίκ Ράαμπ ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη του «πολε­μι­κού συμ­βου­λί­ου» για τον κορο­νο­ϊό. Επι­κα­λεί­ται πλη­ρο­φο­ρί­ες για­τρού από το νοσο­κο­μείο St. Thomas, όπου νοση­λεύ­ε­ται ο πρω­θυ­πουρ­γός, σύμ­φω­να με τον οποίο ως αργά το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας δεν είχε δια­σω­λη­νω­θεί, ενώ του χορη­γή­θη­καν τέσ­σε­ρα λίτρα οξυ­γό­νου με μάσκα, αρκε­τά λιγό­τε­ρα από την ποσό­τη­τα που χορη­γεί­ται στις ΜΕΘ. Η εφη­με­ρί­δα δημο­σιεύ­ει επί­σης αντι­δρά­σεις του πολι­τι­κού κόσμου που χαρα­κτη­ρί­ζει την ανα­κοί­νω­ση της επι­δεί­νω­σης της κατά­στα­σης του Μπό­ρις Τζόν­σον «σοκα­ρι­στι­κή» στιγμή.

Η Daily Telegraph με τίτλο «Ο Τζόν­σον στην εντα­τι­κή» ανα­φέ­ρει ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός μετα­φέρ­θη­κε σε ΜΕΘ μετά την επι­δεί­νω­ση των συμ­πτω­μά­των, για την περί­πτω­ση που χρεια­στεί ανα­πνευ­στι­κή υπο­στή­ρι­ξη, ενώ δημο­σιεύ­ει δηλώ­σεις του Ντό­μι­νικ Ράαμπ, που ανα­πλη­ρώ­νει τον πρω­θυ­πουρ­γό κατά την ανάρ­ρω­σή του. Ανα­φέ­ρε­ται στις ευχές για ανάρ­ρω­ση στον πρω­θυ­πουρ­γό από το υπουρ­γι­κό του συμ­βού­λιο αλλά και πολι­τι­κούς του αντι­πά­λους, όπως και στην ενη­μέ­ρω­ση της βασί­λισ­σας Ελι­σά­βετ για την κατά­στα­ση της υγεί­ας του πρωθυπουργού.

Η Daily Mail με τίτλο «Ο χτυ­πη­μέ­νος (από τον κορο­νο­ϊό) Μπό­ρις μετα­φέρ­θη­κε στην εντα­τι­κή» χαρα­κτη­ρί­ζει «δρα­μα­τι­κή» την επι­δεί­νω­ση της υγεί­ας του πρω­θυ­πουρ­γού, «σοκα­ρι­στι­κή» την απο­κά­λυ­ψη και τον Ντό­μι­νικ Ράαμπ αντι­κα­τα­στά­τη του για όσο διαρ­κεί «η κρίση».

Οι Financial Times γρά­φουν ότι ο Τζόν­σον «μετα­φέρ­θη­κε στην εντα­τι­κή καθώς επι­δει­νώ­θη­καν τα επί­μο­να συμ­πτώ­μα­τα» και ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός όπως ανα­γνω­ρί­ζουν οι υπη­ρε­σί­ες του δεν κρα­τά­ει αυτή τη στιγ­μή τα ηνία της κυβέρνησης.

Η Daily Mirror με τίτλο «Ο άρρω­στος Μπό­ρις αντι­μέ­τω­πος με τον αγώ­να για τη ζωή» ανα­φέ­ρε­ται στις ανη­συ­χί­ες ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός έχει πνευ­μο­νία, καθώς επι­δει­νώ­θη­καν τα συμπτώματα.

Η εφη­με­ρί­δα Independent ανα­φέ­ρει ότι τα νέα για την επι­δεί­νω­ση της υγεί­ας του πρω­θυ­πουρ­γού συνέ­πε­σαν με τη δήλω­ση του Ράαμπ ότι δεν είχε επι­κοι­νω­νή­σει με τον πρω­θυ­πουρ­γό για 48 ώρες. Στον τίτλο της γρά­φει «Ο πρω­θυ­πουρ­γός στην εντα­τι­κή» και επι­ση­μαί­νει στον υπό­τι­τλο ότι ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών ανα­λαμ­βά­νει τον συντο­νι­σμό της κυβέρνησης.

Ο Guardian έχει πρω­το­σέ­λι­δο τίτλο «Ο Τζόν­σον στην εντα­τι­κή μετά την επι­δεί­νω­ση των συμ­πτω­μά­των του ιού». Δημο­σιεύ­ει μετα­ξύ άλλων δηλώ­σεις του καθη­γη­τή του UCL Ντέ­ρεκ Χιλ, ο οποί­ος σημειώ­νει πως «κατα­νο­ού­με ότι ο πρω­θυ­πουρ­γός δέχε­ται υπο­στή­ρι­ξη της ανα­πνευ­στι­κής του λει­τουρ­γί­ας με μια μέθο­δο που ονο­μά­ζε­ται Συνε­χής θετι­κή πίε­ση των αερα­γω­γών (Continuous positive airway pressure, CPAP), η οποία χρη­σι­μο­ποιεί­ται πιο συχνά στην θερα­πεία της απο­φρα­κτι­κής υπνι­κής άπνοιας». Σύμ­φω­να με τον καθη­γη­τή, η εμπει­ρία από την Ιτα­λία και άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες «έχει δεί­ξει ότι η CPAP μπο­ρεί να είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κή σε ασθε­νείς με COVID-19, του­λά­χι­στον αρχι­κά», ωστό­σο «πολ­λοί ασθε­νείς» τελι­κά «χρειά­ζο­νται διασωλήνωση».

Η Sun με τίτλο «Ο Μπό­ρις στην εντα­τι­κή» γρά­φει ότι επι­σπεύ­στη­κε η εισα­γω­γή του το βρά­δυ της Δευ­τέ­ρας μετά την επι­δεί­νω­ση των συμπτωμάτων.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο