Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμία Κυριακή Εργασία

Φιλο­ξε­νού­με­νος ο Πανα­γιώ­της Ζαφεί­ρης //

Οι μέρες που βιώ­νου­με είναι κρί­σι­μες τόσο για την δημό­σια υγεία όσο και για το αντί­κτυ­πο στην οικο­νο­μία της χώρας. Με τα μέτρα κατά του ιού ορι­σμέ­νοι έσπευ­σαν να συγ­χα­ρούν την κυβέρ­νη­ση.  Πρώ­τον, είναι λάθος να απο­δί­δο­νται συγ­χα­ρη­τή­ρια για το αυτο­νό­η­το. Δεύ­τε­ρον, έχου­με μετρή­σει μόνο από το 2004 αρκε­τές ανά­πη­ρες τετρα­ε­τί­ες της κυβέρ­νη­σης του συγκε­κρι­μέ­νου κόμ­μα­τος, ώστε να δεχτού­με ενδια­φέ­ρον και κρο­κο­δεί­λια δάκρυα από το πρω­θυ­πουρ­γό για τον λαό. Τρί­τον, τα ημί­με­τρα φαί­νο­νται και στον τομέα της υγεί­ας και στον τομέα εμπο­ρί­ας τροφίμων.

Με τα νέα μέτρα πρό­λη­ψης έχει παρα­στεί ανά­γκη να περιο­ρί­ζου­με τις μετα­κι­νή­σεις μας , να παρα­μέ­νου­με στο σπί­τι μας και έχει ανα­στα­λεί η λει­τουρ­γία πολ­λών επι­χει­ρή­σε­ων. Αυτό έχει ως απο­τέ­λε­σμα τις μαζι­κές αγο­ρές από τα σου­περ μάρ­κετ. Ωστό­σο όμως οι υπάλ­λη­λοι των σού­περ μάρ­κετ   είναι αρχι­κά εκτε­θει­μέ­νοι στους ίδιους κιν­δύ­νους. Ήδη η αυξη­μέ­νη προ­σέγ­γι­ση των πελα­τών έχει κάνει εξα­ντλη­τι­κό­τε­ρους τους ρυθ­μούς των υπαλ­λή­λων με απο­κο­ρύ­φω­μα την παρά­τα­ση του ωρα­ρί­ου με τρεις επι­πλέ­ον ώρες. Οι χρό­νοι που είναι ανοι­χτά τα σου­περ μάρ­κετ τις καθη­με­ρι­νές είναι παρα­πά­νω από αρκε­τοί ώστε να καλυ­φθούν οι ανά­γκες των καταναλωτών.

Η εργα­σία της Κυρια­κής είναι ένα εντε­λώς αντι­λαϊ­κό , αντερ­γα­τι­κό και σε τελι­κή ανά­λυ­ση άχρη­στο μέτρο.  Οι υπάλ­λη­λοι των σου­περ μάρ­κετ δεν ζήτη­σαν να γίνουν ήρω­ες σε ένα πόλε­μο που δεν θα υπάρ­ξει νικη­τής. Ούτε να χει­ρο­κρο­τη­θούν από τα μπαλ­κό­νια όπως οι για­τροί και οι νοση­λευ­τές που εργά­ζο­νται με άθλιους μισθούς και ένα σωρό ελλεί­ψεις. Εφό­σον, το μέτρο αυτό δεν έχει καμία χρη­σι­μό­τη­τα δεν πρέ­πει να ισχύ­σει. Μη ξεχνά­με ότι κάθε αντερ­γα­τι­κό μέτρο της κυβέρ­νη­σης συχνά από προ­σω­ρι­νό γίνε­ται μόνιμο.

Η μόνη λύση είναι την Κυρια­κή να μεί­νουν άδεια τα σού­περ μάρ­κετ. Αυτό θα πρέ­πει να γίνει σαν ελά­χι­στη αντα­μοι­βή για όσα πρό­σφε­ραν οι συγκε­κρι­μέ­νοι υπάλ­λη­λοι. Το χρό­νο που έχει χάσει η κυβέρ­νη­ση δεν θα τον κερ­δί­σει μέσα από την εξα­θλί­ω­ση ενός ολό­κλη­ρου εργα­σια­κού τομέα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο