Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμιά ασφάλεια

Χοντραί­νει η υπό­θε­ση με τις ηλε­κτρο­νι­κές διευ­θύν­σεις χιλιά­δων απο­δή­μων που βρέ­θη­καν στα χέρια της ευρω­βου­λευ­τή της ΝΔ μέσω του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών, προ­κα­λώ­ντας τερά­στια ερω­τή­μα­τα για την αξιο­πι­στία της επι­στο­λι­κής ψήφου. Η προ­σπά­θεια της κυβέρ­νη­σης — με τη βοή­θεια του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και των άλλων — να «παί­ξει» με τις ημε­ρο­μη­νί­ες και τις αρμο­διό­τη­τες όσων εμπλέ­κο­νται στη διαρ­ροή των e‑mail, περισ­σό­τε­ρο την εκθέ­τει, παρά δια­σκε­δά­ζει τις ευθύ­νες της. Το θέμα ήταν και παρα­μέ­νει ότι χιλιά­δες προ­σω­πι­κά δεδο­μέ­να που βρί­σκο­νταν στα χέρια ενός κρα­τι­κού φορέα — στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση του υπουρ­γεί­ου Εσω­τε­ρι­κών — έγι­ναν βορά σε προ­ε­κλο­γι­κή καμπά­νια υπο­ψή­φιας της ΝΔ. Αυτό σημαί­νει ότι καμιά ασφά­λεια δεν υπάρ­χει και καμιά εμπι­στο­σύ­νη δεν μπο­ρεί να έχει ο λαός στην επι­στο­λι­κή (ή στην ηλε­κτρο­νι­κή) ψήφο. Το περι­στα­τι­κό αυτό έρχε­ται να επι­βε­βαιώ­σει τις καταγ­γε­λί­ες του ΚΚΕ για τον πρό­σφα­το νόμο, τον οποίο στή­ρι­ξαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας τον ψήφι­σε κιό­λας. Όλοι αυτοί παρι­στά­νουν με θρά­σος πως «πέφτουν από τα σύν­νε­φα». Κι επει­δή δεν φτά­σα­με ακό­μα στα επό­με­να στά­δια της επι­στο­λι­κής ψήφου, όπου ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες εμπλέ­κο­νται άμε­σα στην παρά­δο­ση του φακέ­λου και στην πιστο­ποί­η­ση του εκλο­γέα, απαι­τεί­ται επα­γρύ­πνη­ση από τον λαό, ενά­ντια σε κάθε προ­σπά­θεια αλλοί­ω­σης της ψήφου. Όσο για τις ευθύ­νες όλων στη νομι­μο­ποί­η­ση της επι­στο­λι­κής ψήφου, δεν υπάρ­χει καλύ­τε­ρος τρό­πος για να τις «λου­στούν» από το να γεμί­σουν οι κάλ­πες με το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο του ΚΚΕ!

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο