Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμμένα Βούρλα: Απαράδεκτη ξενοφοβική αντίδραση για να μη φιλοξενηθούν προσφυγόπουλα

Σε ημί­ω­ρο απο­κλει­σμό της Εθνι­κής Οδού Αθη­νών-Λαμί­ας προ­χώ­ρη­σαν ορι­σμέ­νοι κάτοι­κοι των Kαμέ­νων Βούρ­λων δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για τη μετα­φο­ρά ασυ­νό­δευ­των παι­διών προ­σφύ­γων σε ξενο­δο­χείο της περιο­χής τους.

Συγκε­κρι­μέ­να, με το που έγι­νε αντι­λη­πτό ότι σε ξενο­δο­χείο των Καμέ­νων Βούρ­λων μετα­φέρ­θη­καν με λεω­φο­ρείο περί­που 40 ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα, έξω από το κτί­ριο συγκε­ντρώ­θη­καν κάτοι­κοι καθώς και στε­λέ­χη της δημο­τι­κής αρχής, απαι­τώ­ντας την άμε­ση απο­μά­κρυν­σή τους. Παράλ­λη­λα έκλει­σαν τα σχο­λεία όλων των βαθ­μί­δων στην περιο­χή ενώ κορύ­φω­σαν την αντί­θε­σή τους λίγο αργό­τε­ρα με τον απο­κλει­σμό της εθνι­κής οδού.

Στην απα­ρά­δε­κτη ξενο­φο­βι­κή αντί­δρα­ση πρω­το­στά­τη­σε ο δήμαρ­χος  ο οποί­ος συγκά­λε­σε άμε­σα διά περι­φο­ράς(!) συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου και σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε δηλώ­νει την πλή­ρη αντί­θε­σή της στην εγκα­τά­στα­ση «έστω και ενός μετανάστη/ πρό­σφυ­γα», ενώ παράλ­λη­λα αφή­νει αιχ­μές προς το υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής και την Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δος, ανα­φέ­ρο­ντας ότι δεν είχε καμία ενη­μέ­ρω­ση για τη συγκε­κρι­μέ­νη εξέ­λι­ξη. Τονί­ζει επί­σης ότι «η εγκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων κοντά σε σχο­λι­κές μονά­δες και μέσα στην εμπο­ρι­κή κίνη­ση της πόλης, θα επι­φέ­ρει σοβα­ρές επι­πτώ­σεις στη λει­τουρ­γία της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας, της ασφά­λειας, της ποιό­τη­τας ζωής των κατοί­κων, μόνι­μων και επι­σκε­πτών τόσο στη λου­τρό­πο­λη των Καμέ­νων Βούρ­λων όσο και στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή».  Όπως σημειώ­νουν «η του­ρι­στι­κή περί­ο­δος δεν έχει κλεί­σει, οι συν­θή­κες στο συγκε­κρι­μέ­νο ξενο­δο­χείο δεν δια­σφα­λί­ζουν την παρα­μο­νή τους, η εγγύ­τη­τα του χώρου φιλο­ξε­νί­ας με τα σχο­λεία της περιο­χής είναι απο­τρε­πτι­κός παρά­γο­ντας και ζητούν την άμε­ση μετα­φο­ρά τους».

Επί­σης στη δια περι­φο­ράς συνε­δρί­α­ση του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, στην οποία δεν συμ­με­τεί­χε η «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση», απο­φα­σί­στη­κε να μεί­νουν κλει­στά τα σχο­λεία την Πέμ­πτη 24 Σεπτέμ­βρη, καθώς και να ανα­λά­βει ο Δήμος και οι φορείς της περιο­χής την πρω­το­βου­λία άσκη­σης πιέ­σε­ων για την απο­μά­κρυν­ση των προσφύγων.

Την ίδια στιγ­μή θα πρέ­πει να σημειώ­σου­με ότι το συγκε­κρι­μέ­νο ξενο­δο­χείο, που επι­λέ­χθη­κε για την εγκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων μετά από συμ­φω­νία του ιδιο­κτή­τη με τον ΔΟΜ, ήταν κλει­στό για σχε­δόν 15 χρό­νια, με απο­τέ­λε­σμα το κτί­ριο να μη βρί­σκε­ται σε καλή κατάσταση.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο