Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμπάνες

«Το ζήτη­μα της πρό­σβα­σης στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα από τρί­τες, μη παρά­κτιες χώρες δεν έχει επι­λυ­θεί ικα­νο­ποι­η­τι­κά από τη σύμ­βα­ση του Μοντρέ. Νομί­ζω ότι αυτή είναι η αίσθη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών εδώ και πολύ και­ρό (…) Είμαι σίγου­ρος ότι αυτό δεν θα αρέ­σει στην Τουρ­κία και θα πρέ­πει να εξε­τά­σου­με δια­τά­ξεις που θα μπο­ρού­σαν να της δώσουν κάποια ασφά­λεια. Αλλά δεν είναι απο­δε­κτό να λέμε ότι τα ναυ­τι­κά σκά­φη που δεν ανή­κουν στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα δεν έχουν ελεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση στη Μαύ­ρη Θάλασ­σα». Αυτά έλε­γε σε συνέ­ντευ­ξή του ο τέως σύμ­βου­λος Εθνι­κής Ασφά­λειας των ΗΠΑ, Μπόλ­τον, προ­σθέ­το­ντας πως «η Ελλά­δα έχει σημα­ντι­κό ρόλο όχι μόνο για τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, αλλά και για το ευρύ­τε­ρο πλαί­σιο της Μεσο­γεί­ου (…) Ετσι, θα ήμουν υπέρ μιας πιο εκτε­τα­μέ­νης στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας και συνερ­γα­σί­ας των ΗΠΑ με την Ελλά­δα…». Την ώρα δηλα­δή που ανώ­τα­τοι αξιω­μα­τού­χοι των ΗΠΑ προ­α­ναγ­γέλ­λουν επί της ουσί­ας την κλι­μά­κω­ση των αντα­γω­νι­σμών στην περιο­χή, με επί­κε­ντρο τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα, και βάζουν θέμα ανα­θε­ώ­ρη­σης των δήθεν «απα­ρά­βα­των» διε­θνών Συν­θη­κών, με ό,τι αυτό σημα­το­δο­τεί, την ίδια ώρα οι ΗΠΑ θέλουν «εκτε­τα­μέ­νη στρα­τιω­τι­κή παρου­σία» σε όλη την Ελλά­δα, πέρα και απ’ ό,τι προ­σφέ­ρουν οι δεκά­δες αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις παντού, όπως αυτή της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης, μια ανά­σα από τα Στε­νά του Βοσπό­ρου. Οι «καμπά­νες» χτυ­πά­νε δυνα­τά, καθώς είναι δεδο­μέ­νο ότι στο «πακέ­το» βρί­σκο­νται και οι επι­χει­ρού­με­νες διευ­θε­τή­σεις στα Ελλη­νο­τουρ­κι­κά. Το ίδιο δεδο­μέ­νη πρέ­πει να είναι και η ετοι­μό­τη­τα του λαού απέ­να­ντι στις εξε­λί­ξεις, κόντρα στην προ­σπά­θεια να υπάρ­ξει «σιγή ασυρμάτου».

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο