Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμπάνια της ΚΝΕ: Μάθε την αλήθεια! ΝΑΤΟ και ΕΕ για τους λαούς είναι απειλή, πάλη για αποδέσμευση και ανατροπή

Η ΚΝΕ εγκαι­νιά­ζει 6μηνη καμπά­νια με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση, σήμε­ρα, 70 χρό­νων από την έντα­ξη της Ελλά­δας στον δολο­φο­νι­κό οργα­νι­σμό του ΝΑΤΟ και 30 χρό­νων από τη Συν­θή­κη του Μάα­στριχτ, ιδρυ­τι­κή πρά­ξη της Ευρω­παϊ­κής Ένωσης.

Κορύ­φω­ση της δρα­στη­ριό­τη­τας που θα ανα­πτύ­ξουν οι Οργα­νώ­σεις της ΚΝΕ θα απο­τε­λέ­σει η 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ τον Ιούλιο.

Σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Γρα­φεί­ου Τύπου του ΚΣ της ΚΝΕ αναφέρεται:

«Στό­χος μας να γίνει φανε­ρό ότι η στά­ση ενός κόμ­μα­τος, μιας πολι­τι­κής νεο­λαί­ας, ενός ανθρώ­που απέ­να­ντι στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς οργα­νι­σμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης είναι βασι­κό κρι­τή­ριο για το τι κόμ­μα είναι, ποιους υπη­ρε­τεί, αν μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί προ­ο­δευ­τι­κός άνθρω­πος κ.λπ.

Επι­διώ­κου­με, μέσα από πολύ­μορ­φες πρω­το­βου­λί­ες και δρα­στη­ριό­τη­τες, να ρίξου­με τον “σπό­ρο” της αμφι­σβή­τη­σης, να θέσου­με ερω­τή­μα­τα που θα πυρο­δο­τή­σουν τον προ­βλη­μα­τι­σμό για τον επι­κίν­δυ­νο ρόλο και τον αντι­δρα­στι­κό χαρα­κτή­ρα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών συμ­μα­χιών, όπως είναι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ.

Καλού­με τη νέα γενιά να δυνα­μώ­σει τον αγώ­να για:

■ Να κλεί­σουν οι αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις του θανάτου.
■ Κανέ­νας Έλλη­νας φαντά­ρος και αξιω­μα­τι­κός έξω από τα σύνο­ρα. Να επι­στρέ­ψουν στη χώρα τα τμή­μα­τα των Ενό­πλων Δυνά­με­ων που βρί­σκο­νται σε ιμπε­ρια­λι­στι­κές απο­στο­λές στο εξωτερικό.
■ Καμία συμ­με­το­χή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχεδιασμούς.
■ Απο­δέ­σμευ­ση από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές ενώ­σεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ με τον λαό κυρί­αρ­χο στον τόπο μας».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο