Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καμπανάκι ΟΗΕ: Η περίοδος 2023–2027 θα είναι η πιο ζεστή που έχει καταγραφεί ποτέ στον πλανήτη

Η περί­ο­δος 2023–2027 θα είναι σχε­δόν σίγου­ρα η πιο ζεστή που έχει κατα­γρα­φεί ποτέ στον πλα­νή­τη, εξαι­τί­ας της συν­δυα­σμέ­νης επί­δρα­σης των αερί­ων, που προ­κα­λούν το φαι­νό­με­νο του θερ­μο­κη­πί­ου, και του μετε­ω­ρο­λο­γι­κού φαι­νο­μέ­νου Ελ Νίνιο, που ανε­βά­ζουν τη θερ­μο­κρα­σία, προει­δο­ποί­η­σε σήμε­ρα ο ΟΗΕ.

Επι­πλέ­ον οι παγκό­σμιες θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται να ξεπε­ρά­σουν σύντο­μα τον πιο φιλο­δο­ξο στό­χο των συμ­φω­νιών του Παρι­σιού για το κλί­μα, προει­δο­ποιεί ο Παγκό­σμιος Μετε­ω­ρο­λο­γι­κός Οργα­νι­σμός (ΠΜΟ, WMO).

«Υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα 98% του­λά­χι­στον ένα από τα πέντε επό­με­να χρό­νια και αυτή περί­ο­δος των πέντε ετών στο σύνο­λό της να είναι τα πιο ζεστά που έχουν κατα­γρα­φεί ποτέ», υπο­γράμ­μι­σε ο ΠΜΟ.

Ο οργα­νι­σμός υπο­λο­γί­ζει στο 66% την πιθα­νό­τη­τα η μέση ετή­σια θερ­μο­κρα­σία στην επι­φά­νεια του πλα­νή­τη να υπερ­βεί κατά 1,5 βαθ­μό Κελ­σί­ου τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δα στη διάρ­κεια του­λά­χι­στον ενός από τα πέντε επό­με­να έτη.

Η Συμ­φω­νία του Παρι­σιού του 2015 έχει στό­χο να περιο­ρί­σει την άνο­δο της μέσης θερ­μο­κρα­σί­ας του πλα­νή­τη σαφώς κάτω από τους 2 βαθ­μούς Κελ­σί­ου σε σχέ­ση με τα προ­βιο­μη­χα­νι­κά επί­πε­δα από το 1850 ως το 1900 και, ει δυνα­τόν, στον 1,5 βαθ­μό Κελ­σί­ου σε σχέ­ση με τα ίδια επίπεδα.

Παρθένο έδαφος

Τα δεδο­μέ­να που δόθη­καν σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα «δεν σημαί­νουν πως θα υπερ­βού­με μόνι­μα το όριο του 1,5 βαθ­μού Κελ­σί­ου της Συμ­φω­νί­ας του Παρι­σιού, το οποίο αφο­ρά μια μακρο­πρό­θε­σμη άνο­δο της θερ­μο­κρα­σί­ας για πολ­λά χρό­νια», υπο­γράμ­μι­σε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΠΟΜ, ο Πέτε­ρι Ταα­λάς, σύμ­φω­να με την ανακοίνωση.

«Πάντως ο ΠΜΟ κρού­ει τον κώδω­να του κιν­δύ­νου ανα­κοι­νώ­νο­ντας πως θα ξεπε­ρα­στεί προ­σω­ρι­νά το όριο του 1,5 βαθ­μού Κελ­σί­ου και αυτό θα συμ­βαί­νει όλο και συχνό­τε­ρα», υπογράμμισε.

«Ένα επει­σό­διο Ελ Νίνιο ανα­μέ­νε­ται ότι θα ανα­πτυ­χθεί μέσα στους ερχό­με­νους μήνες. Σε συν­δυα­σμό με την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή που προ­κα­λεί­ται από τον άνθρω­πο, θα κάνει να ανέ­βουν οι παγκό­σμιες θερ­μο­κρα­σί­ες σε επί­πε­δα στα οποία δεν έχουν φτά­σει ποτέ», τόνι­σε αυτός ο ειδι­κός για το κλίμα.

Για να μην αφή­σει καμιά ψευ­δαί­σθη­ση σχε­τι­κά με τη σοβα­ρό­τη­τα της κατά­στα­σης, ο Φιν­λαν­δός επέ­μει­νε στην ανά­γκη να προ­ε­τοι­μα­στού­με, επει­δή «ο αντί­κτυ­πος στην υγεία, την επι­σι­τι­στι­κή ασφά­λεια, τη δια­χεί­ρι­ση των υδά­των και το περι­βάλ­λον θα είναι σημαντικός».

Το Ελ Νίνιο είναι ένα φυσι­κό κλι­μα­τι­κό φαι­νό­με­νο που συν­δέ­ε­ται εν γένει με αύξη­ση των θερ­μο­κρα­σιών, αυξη­μέ­νη ξηρα­σία σε ορι­σμέ­να μέρη του κόσμου και σφο­δρές βρο­χές σε άλλα.

Για τελευ­ταία φορά συνέ­βη το 2018–2019 και έδω­σε τη θέση του σε ένα ιδιαί­τε­ρα μακρο­χρό­νιο επει­σό­διο σχε­δόν τριών ετών, το Λα Νίνια, που προ­κα­λεί αντί­θε­τα απο­τε­λέ­σμα­τα και πτώ­ση των θερμοκρασιών.

Στις αρχές Μαΐ­ου, ο ΠΜΟ εκτι­μού­σε πως υπήρ­χαν 60% πιθα­νό­τη­τες να ανα­πτυ­χθεί ένα φαι­νό­με­νο Ελ Νίνιο μέχρι το τέλος Ιου­λί­ου και 80% πιθα­νό­τη­τες για ένα τέτοιο φαι­νό­με­νο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου.

Ο γενι­κός κανό­νας είναι πως το Ελ Νίνιο ανε­βά­ζει τις παγκό­σμιες θερ­μο­κρα­σί­ες τη χρο­νιά που ακο­λου­θεί την εμφά­νι­σή του, δηλα­δή το 2024 σ’ αυτό τον κύκλο.

Παρά το γεγο­νός ότι το Λα Νίνια μετριά­ζει το απο­τέ­λε­σμα αυτό, τα οκτώ τελευ­ταία χρο­νια ήταν τα πιο ζεστά που έχουν κατα­γρα­φεί ποτέ και το 2016 κατέ­χει το ρεκόρ.

Από τα χρόνια του 1960

«Οι μέσες παγκό­σμιες θερ­μο­κρα­σί­ες ανα­μέ­νε­ται να συνε­χί­σουν να ανε­βαί­νουν, απο­μα­κρύ­νο­ντάς μας όλο και περισ­σό­τε­ρο από το κλί­μα που έχου­με συνη­θί­σει», δήλω­σε ο Λίον Έρμαν­σον, ειδι­κός επι­στή­μο­νας της βρε­τα­νι­κής εθνι­κής μετε­ω­ρο­λο­γι­κής υπη­ρε­σί­ας, της Met Office.

«Η εμπι­στο­σύ­νη στις προ­βλέ­ψεις για τη μέση παγκό­σμια θερ­μο­κρα­σία είναι υψη­λή, επει­δή από τις προ­βλέ­ψεις φαί­νε­ται εκ των υστέ­ρων πως όλες οι μετρή­σεις είναι πολύ αξιό­πι­στες», υπο­γραμ­μί­ζει ο ΠΜΟ.

Το 2023, οι θερ­μο­κρα­σί­ες στον πλα­νή­τη ανα­μέ­νε­ται ότι θα είναι υψη­λό­τε­ρες από το μέσο όρο της περιό­δου 1991–2020 σε σχε­δόν όλες τις περι­φέ­ρειες, με εξαί­ρε­ση την Αλά­σκα, τη Νότια Αφρι­κή, τη νότια Ασία και ορι­σμέ­να τμή­μα­τα της Αυστρα­λί­ας, σύμ­φω­να με τον ΠΜΟ. Ορι­σμέ­να τμή­μα­τα του νότιου Ειρη­νι­κού Ωκε­α­νού θα είναι πιθα­νόν πιο ψυχρά από το μέσο όρο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο