Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κανένας θάνατος από Covid στην Κούβα το τελευταίο διάστημα

Ενώ τα νού­με­ρα της παν­δη­μί­ας καλ­πά­ζουν παγκό­σμια (275.000.000 μολύν­σεις - 5.369.690 θάνα­τοι) και ο πανι­κός της μετάλ­λα­ξης Όμι­κρον οδη­γεί σε σπα­σμω­δι­κές κινή­σεις με μερικά/ολικά lockdown και «εκκλή­σεις» χωρίς αντι­κεί­με­νο το Δημό­σιο Σύστη­μα Υγεί­ας του νησιού της Επα­νά­στα­σης δίνει μαθή­μα­τα οργα­νω­μέ­νης λει­τουρ­γί­ας έχο­ντας εξα­σφα­λι­σμέ­νη απο­τε­λε­σμα­τι­κή ασπί­δα προ­στα­σί­ας του λαού μέσω εμβο­λί­ων που παρά­γο­νται από τους ίδιους χωρίς να χαρί­ζε­ται δεκά­ρα στους μονο­πω­λια­κούς ομί­λους.

Το Υπουρ­γείο Δημό­σιας Υγεί­ας της Κού­βας για πολ­λο­στή φορά–πάνω από 15 συνε­χείς μέρες, ανα­φέ­ρει πως κανέ­νας νέος θάνα­τος δεν έχει κατα­γρα­φεί –ούτε από «υπο­κεί­με­νη νόσο». Με ανα­λυ­τι­κές λεπτο­μέ­ρειες στα (μερι­κές 10άδες) θετι­κά κρού­σμα­τα COVID στο νησί.

1η Νοε 8.240 θάνα­τοι, 30 Νοε 8.304  18 Δεκ 8.314 (στοι­χεία worldometers.info|coronavirus)

Τα αντί­στοι­χα για τη χώρα μας 15.990 | 18.197 | 19.799 (δηλ από 1η Νοέμ­βρη — 3.809…) –ίδια πηγή

Θάνατοι Covid Ελλάδα Κούβα 18 Δεκ 2021([email protected])

Στο τέλος της χθε­σι­νής ημέ­ρας, 18 Δεκεμ­βρί­ου, εισή­χθη­σαν 2.460 ασθε­νείς, 1.888 ύπο­πτοι, 214 έμει­ναν για επι­τή­ρη­ση 358 επι­βε­βαιω­μέ­να ενεργοί.

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν 18.070 τεστ, με τα 62 να είναι θετι­κά (ανα­φέ­ρο­νται και τα συνο­λι­κά και άλλα στα­τι­στι­κά). Από το σύνο­λο των κρου­σμά­των (27γυναίκες ‑35 άνδρες) 52 κόλ­λη­σαν από επι­βε­βαιω­μέ­νες περι­πτώ­σεις για 6 η πηγή μόλυν­σης ήταν στο εξω­τε­ρι­κό, για 4 δεν εντο­πί­στη­κε η προ­έ­λευ­ση, το 21% (13) ήταν ασυμ­πτω­μα­τι­κά όπως και το 13,8% των επι­βε­βαιω­μέ­νων μέχρι σήμερα.

Ηλι­κια­κές ομά­δες: κάτω των 20 ετών (9), 20 έως 39 ετών (17), 40 έως 59 ετών (22), 60 και άνω (14).
(ακο­λου­θεί ανά­λυ­ση ανά επαρ­χία και δήμους)

Οι δικοί μας κάνουν τις συσκέ­ψεις τους ενώ ο Ατσα­λά­κης στο ΣΚΑΪ προ­τεί­νει μερι­κό lockdown επι­ση­μαί­νο­ντας τον κίν­δυ­νο τετρα­πλα­σια­σμού των νοση­λειών (σσ. σε ένα δια­λυ­μέ­νο σύστη­μα υγεί­ας).

Σύμ­φω­να με τα μοντέ­λα (;;) των επι­στη­μό­νων (;;) «τυχόν εκθε­τι­κή αύξη­ση των κρου­σμά­των λόγω Όμι­κρον, θα συμπα­ρα­σύ­ρει τις εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία που θα μπο­ρού­σαν ακό­μη και να τετρα­πλα­σια­στούν, επι­βα­ρύ­νο­ντας δρα­μα­τι­κά το ήδη επι­βα­ρυ­μέ­νο σύστη­μα υγεί­ας», εξή­γη­σε μιλώ­ντας στην τηλε­ό­ρα­ση, πως μόλις τα κρού­σμα­τα της νέας αυτής μετάλ­λα­ξης φτά­σουν στα 50 με 100, η αύξη­ση των μολύν­σε­ων θα είναι εκθε­τι­κή.

«Μόλις φτά­σου­με περί­που στα 50 με 100 κρού­σμα­τα από εκεί και πέρα θα γίνει μια εκθε­τι­κή αύξη­ση και μέσα σε 2 — 3 εβδο­μά­δες θα έχου­με έναν πολύ μεγά­λο αριθ­μό κρου­σμά­των που ίσως να μην τον έχου­με ξανα­δεί ημε­ρη­σί­ως», τόνι­σε επι­ση­μαί­νο­ντας ότι η Όμι­κρον εξα­πλώ­νε­ται με τετρα­πλά­σια ταχύ­τη­τα από την Δέλ­τα και «δεν την στα­μα­τά­ει σχε­δόν κανέ­να μέτρο»…

“Μανού­λες” ψευ­τιάς – παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης τα αστι­κά ΜΜΕ για το νησί της επανάστασης

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο