Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καναδάς- Κομβόι της ελευθερίας: Κίνημα της ακροδεξιάς και χρήσιμο εργαλείο της άρχουσας τάξης

Το «κομ­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» είναι ένα επι­κίν­δυ­νο κίνη­μα για την εργα­τι­κή τάξη και χρή­σι­μο εργα­λείο της άρχου­σας τάξης, υπο­γραμ­μί­ζει σε ανα­κοί­νω­σή του το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα του Κανα­δά ανα­φο­ρι­κά με τις πρό­σφα­τες μαζι­κές δια­δη­λώ­σεις αντιεμ­βο­λια­στών στην χώρα.

Το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα χαρα­κτη­ρί­ζει το «κομ­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» ως την «δημό­σια έκφρα­ση της διαρ­κώς πιο οργα­νω­μέ­νης ακρο­δε­ξιάς», επι­ση­μαί­νο­ντας ότι υπάρ­χουν ξεκά­θα­ροι δεσμοί μετα­ξύ των διορ­γα­νω­τών των δια­δη­λώ­σε­ων με κύκλους της άκρας δεξιάς σε Κανα­δά και ΗΠΑ που χρη­μα­το­δο­τού­νται από πηγές προ­σκεί­με­νες στον Ντό­ναλντ Τραμπ και άλλους.

«Το κομ­βόι είναι γεμά­το από ναζι­στι­κές σημαί­ες, σημαί­ες της Συνο­μο­σπον­δί­ας και διά­φο­ρα ακρο­δε­ξιά σύμ­βο­λα» επι­ση­μαί­νει το ΚΚ Κανα­δά, προ­σθέ­το­ντας ότι στό­χος των διορ­γα­νω­τών είναι να στρέ­ψουν την δίκαιη λαϊ­κή οργή ενά­ντια σε άλλους εργα­ζό­με­νους, μετα­νά­στες, γυναί­κες, μαύ­ρους και ιθα­γε­νείς, μου­σουλ­μά­νους και άλλες μειο­νό­τη­τες. «Ο ρατσι­σμός, ο μισο­γυ­νι­σμός, η βία και η ρητο­ρι­κή μίσους είναι συνη­θι­σμέ­να στο εν λόγω κομ­βόι, του οποί­ου μονα­δι­κός στό­χος είναι να διχά­σει τους εργα­ζό­με­νους και να σπεί­ρει την ιδέα ότι ο εχθρός δεν είναι τα αφε­ντι­κά, αλλά ο ίδιος ο εργα­ζό­με­νος λαός».

Δεν πρό­κει­ται για κομ­βόι της «ελευ­θε­ρί­ας», σημειώ­νει το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα αλλά για κομ­βόι μίσους, που έχει απει­λή­σει και επι­τε­θεί σε πολί­τες στην Οττά­βα και όπου αλλού πέρασε.

Οι δε διορ­γα­νω­τές και πρω­το­πό­ροι του εν λόγω κινή­μα­τος «δεν λένε ούτε κου­βέ­ντα για το κεντρι­κό ζήτη­μα της υπε­ρά­σπι­σης και επέ­κτα­σης των δημό­σιων υπη­ρε­σιών, ιδιαί­τε­ρα του δημό­σιου συστή­μα­τος υγεί­ας, για αυξή­σεις μισθών […] ούτε κου­βέ­ντα για εθνι­κο­ποί­η­ση της φαρ­μα­κευ­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας ώστε να στα­μα­τή­σει η κερ­δο­σκο­πία των μεγά­λων φαρ­μα­κευ­τι­κών εται­ρειών, ούτε λέξη για τις στρα­τιω­τι­κές δαπάνες».

Στην ανα­κοί­νω­ση του, το ΚΚ Κανα­δά ανα­γνω­ρί­ζει πως ένα τμή­μα του πλη­θυ­σμού δια­κα­τέ­χε­ται από δίκαιη οργή για την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης Τρι­ντό, μια οργή όμως που πρέ­πει να εκφρα­στεί με τον αγώ­να του οργα­νω­μέ­νου εργα­τι­κού κινή­μα­τος και των προ­ο­δευ­τι­κών δυνά­με­ων για κάλυ­ψη των σύγ­χρο­νων ανα­γκών, μακριά από τις σει­ρή­νες της ακρο­δε­ξιάς και της αντί­δρα­σης. Προς αυτήν την κατεύ­θυν­ση το κόμ­μα θέτει μια σει­ρά από μέτρα που ο εργα­ζό­με­νος λαός οφεί­λει να διεκ­δι­κή­σει άμε­σα (αύξη­ση μισθών, μεί­ω­ση ορί­ων συντά­ξε­ων ηλι­κί­ας, συν­θή­κες εργα­σί­ας, δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας, ακύ­ρω­ση των ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, δημό­σια ιδιο­κτη­σία και έλεγ­χος των τρα­πε­ζών, των εται­ρειών ενέρ­γειας, της φαρ­μα­κευ­τι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, κλπ).

Οπα­δοί του Τραμπ, με σημαία «Trump 2024», σε δια­δή­λω­ση στην Οττάβα.

 

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το Οντάριο

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Οντά­ριο, της κανα­δι­κής επαρ­χί­ας που βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο των κινη­το­ποι­ή­σε­ων ενα­ντί­ον των υγειο­νο­μι­κών μέτρων, κήρυ­ξε την Περι­φέ­ρεια αυτή σε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανάγκης.

«Λαμ­βά­νου­με όλα τα ανα­γκαία μέτρα για να δια­σφα­λί­σου­με το άνοιγ­μα των συνό­ρων (σ.σ. με τις ΗΠΑ). Και στους πολιορ­κη­μέ­νους κατοί­κους της Οτά­βας, τους λέω: θα φρο­ντί­σου­με ώστε να μπο­ρέ­σε­τε να συνε­χί­σε­τε φυσιο­λο­γι­κά τη ζωή σας το συντο­μό­τε­ρο δυνα­τόν», είπε ο Νταγκ Φορντ σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι θα συγκα­λέ­σει το υπουρ­γι­κό συμ­βού­λιο ώστε να εκδο­θούν σύντο­μα εντο­λές με τις οποί­ες θα ξεκα­θα­ρί­ζε­ται ότι «είναι παρά­νο­μο και ποι­νι­κώς κολά­σι­μο» να κλεί­νουν οι δρό­μοι και να παρε­μπο­δί­ζο­νται η μετα­φο­ρά προ­ϊ­ό­ντων, οι μετα­κι­νή­σεις των πολι­τών και η λει­τουρ­γία των υπηρεσιών.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από idcommunism.com, ΑΠΕ-ΜΠΕ.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο