Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καναδάς: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής μετά τα χειροκροτήματα σε Ουκρανό ναζί

Την παραί­τη­σή του ανα­κοί­νω­σε πρό­ε­δρος της Βου­λής των Κοι­νο­τή­των του Κανα­δά, μετά τις αντι­δρά­σεις που προ­κλή­θη­καν από την τιμή που απέ­δω­σε το κοι­νο­βού­λιο σε έναν ναζί Ουκρα­νό βετε­ρά­νο που είχε πολε­μή­σει με τα SS στον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, κατά τη διάρ­κεια της επί­σκε­ψης του Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι την περα­σμέ­νη εβδομάδα.

Τον χει­ρο­κρό­τη­σαν τον ναζί στη Βου­λή του Κανα­δά και μετα­ξύ αυτών ήταν και ο πρω­θυ­πουρ­γός Τριντό!

«Με βαριά καρ­διά σηκώ­νο­μαι για να ενη­με­ρώ­σω τα μέλη για την παραί­τη­σή μου από τη θέση του προ­έ­δρου της Βου­λής των Κοι­νο­τή­των», δήλω­σε ο Άντο­νι Ρότα ενώ­πιον του κοι­νο­βου­λί­ου, εκφρά­ζο­ντας «τη βαθιά λύπη» του για το λάθος του.

«Απο­δέ­χο­μαι την πλή­ρη ευθύ­νη των πρά­ξε­ών μου. Η παραί­τη­σή μου θα τεθεί σε ισχύ στο τέλος της συνε­δρί­α­σης αύριο, Τετάρ­τη 27 Σεπτεμ­βρί­ου, ώστε να κατα­στούν δυνα­τές οι προ­ε­τοι­μα­σί­ες για την εκλο­γή νέου προ­έ­δρου», εξή­γη­σε ο Ρότα.

Στη διάρ­κεια της σύντο­μης επί­σκε­ψης του Ουκρα­νού προ­έ­δρου Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι στην Οτά­βα την Παρα­σκευή, ο Άντο­νι Ρότα κάλε­σε τους βου­λευ­τές να χει­ρο­κρο­τή­σουν τον 98χρονο Ουκρα­νό βετε­ρά­νο Για­ρο­σλάβ Χούν­κα, τον οποίο είχε παρου­σιά­σει ως έναν «Ουκρα­νό ήρωα».

Όμως, ο Χούν­κα υπη­ρέ­τη­σε στην 14η Μεραρ­χία Εθε­λο­ντών των Βάφεν Ες-Ες, μια ναζι­στι­κή στρα­τιω­τι­κή μονά­δα, της οποί­ας τα εγκλή­μα­τα της οποί­ας κατά της ανθρω­πό­τη­τας κατά τη διάρ­κεια του Ολο­καυ­τώ­μα­τος είναι διαβόητα.

Ο 62χρονος Ρότα, που εξε­λέ­γη για πρώ­τη φορά το 2004 με το κόμ­μα των Φιλε­λευ­θέ­ρων, έχει επα­νε­κλε­γεί πέντε φορές. Ήταν πρό­ε­δρος της Βου­λής από το 2019.

Πηγή: 902.gr

Κανα­δάς: Χει­ρο­κρο­τού­σαν Ουκρα­νό ναζί εγκλη­μα­τία στη Βου­λή μαζί Τρι­ντό και Ζελένσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο