Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καναδάς: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Οττάβα εξαιτίας διαδηλώσεων

Ο δήμαρ­χος της Οττά­βα Τζιμ Γουό­τσον κήρυ­ξε κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης για την αντι­με­τώ­πι­ση του απο­κλει­σμού της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας από δια­μαρ­τυ­ρό­με­νους κατά των υγειο­νο­μι­κών μέτρων οδη­γούς φορτηγών.

«Αυτό αντα­να­κλά τον σοβα­ρό κίν­δυ­νο και την απει­λή που συνι­στούν για την ασφά­λεια των κατοί­κων οι συνε­χι­ζό­με­νες δια­δη­λώ­σεις και τονί­ζει την ανά­γκη για υπο­στή­ρι­ξη από άλλες αρχές και κυβερ­νη­τι­κά κλι­μά­κια», ανα­φέ­ρει σε ανα­κοί­νω­σή του.

Ο δήμαρ­χος της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας είχε δηλώ­σει νωρί­τε­ρα ότι οι δια­δη­λω­τές είναι περισ­σό­τε­ροι από τους αστυ­νο­μι­κούς και έχουν τον έλεγ­χο της κατά­στα­σης. Δεν έδω­σε λεπτο­μέ­ρειες για τα μέτρα που θα επιβάλει

Το «κον­βόι της ελευ­θε­ρί­ας» ξεκί­νη­σε ως κίνη­μα δια­μαρ­τυ­ρί­ας οδη­γών λεω­φο­ρεί­ων κατά του μέτρου που επι­βά­λει τον εμβο­λια­σμό στους επαγ­γελ­μα­τί­ες που δια­σχί­ζουν τα σύνο­ρα του Κανα­δά με τις ΗΠΑ για να εξε­λι­χθεί σε καθο­λι­κή δια­μαρ­τυ­ρία κατά των περιο­ρι­στι­κών για την αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας μέτρων και κατά της κυβέρ­νη­σης του Τζά­στιν Τρυντό.

Αντιδιαδηλώσεις ενάντια στο «κονβόι της ελευθερίας»

Την ίδια ώρα η οργή των κατοί­κων της Οττά­βα αυξά­νε­ται, ενώ αίτη­ση με την οποία ζητεί­ται η απο­μά­κρυν­ση των διαδηλωτών.

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, κάτοι­κοι της κανα­δι­κής πρω­τεύ­ου­σας συγκε­ντρώ­θη­καν απαι­τώ­ντας να απο­χω­ρή­σουν οι οδη­γοί φορ­τη­γών και λεω­φο­ρεί­ων. Οι πινα­κί­δες στο πλή­θος έγρα­φαν: «Βγά­λε το φορ­τη­γό έξω», «Πήγαι­νε σπί­τι», «Αυτή είναι η πόλη μας» και «Τα εμβό­λια με κάνουν να νιώ­θω ασφα­λής, όχι οι τραμπούκοι».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, CNN, BBC.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο