Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καναδάς: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις κατά των περιοριστικών μέτρων — Φόβοι για συμμετοχή ακροδεξιών

Συνε­χί­ζο­νται για τρί­το εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο οι κινη­το­ποι­ή­σεις στον Κανα­δά ενά­ντια στον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό και τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα.

Πλή­θος φορ­τη­γών και βαρέ­ων οχη­μά­των από όλη τη χώρα έφτα­σαν με κομ­βόι μέχρι την πρω­τεύ­ου­σα Οττά­βα, σχη­μα­τί­ζο­ντας μια τερά­στια ουρά χιλιο­μέ­τρων που έχει ονο­μα­στεί «Κομ­βόι της Ελευθερίας».

Κατά την διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου η Οττά­βα έγι­νε το επί­κε­ντρο δια­μαρ­τυ­ρί­ας κατά των περιο­ρι­στι­κών μέτρων, που ξεκί­νη­σε από τους οδη­γούς φορ­τη­γών που είναι αντί­θε­τοι στην υπο­χρέ­ω­ση να είναι εμβο­λια­σμέ­νοι προ­κει­μέ­νου να περά­σουν τα σύνο­ρα Κανα­δά- ΗΠΑ.

Την Κυρια­κή απέ­κλει­σαν τον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο 4 νότια της Αλμπέρ­τα, στο δυτι­κό Κανα­δά, κοντά στα σύνο­ρα με τις ΗΠΑ, από τον οποίο μετα­φέ­ρο­νται προ­ϊ­ό­ντα μετα­ξύ των δύο χωρών.

Χθες, Δευ­τέ­ρα, η αστυ­νο­μία της Οττά­βα επε­σή­μα­νε ότι βρί­σκε­ται σε επα­φή με τους διορ­γα­νω­τές της κινη­το­ποί­η­σης, οι οποί­οι είναι συνεργάσιμοι.

Ωστό­σο η αστυ­νο­μία επε­σή­μα­νε ότι ανη­συ­χεί για το γεγο­νός ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις έχουν προ­σελ­κύ­σει κάποιες ακρο­δε­ξιές ομά­δες. Ανη­συ­χία έχει προ­κα­λέ­σει το γεγο­νός ότι την δυσα­ρέ­σκεια σημα­ντι­κού τμή­μα­τος του πλη­θυ­σμού για την πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σης στο θέμα της παν­δη­μί­ας έχουν επι­χει­ρή­σει να εκμε­ταλ­λευ­τούν προς όφε­λος τους φασι­στι­κές και νεο­να­ζι­στι­κές ομάδες.

Δια­δη­λω­τής με την σημαία της «Συνο­μο­σπον­δί­ας» (σύμ­βο­λο ρατσι­σμού και φασι­σμού που έχει τις ρίζες της στον Αμε­ρι­κα­νι­κό Εμφύ­λιο) κατά την διάρ­κεια κινη­το­ποί­η­σης στην Οττάβα.

Κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης του βου­λευ­τή του Συντη­ρη­τι­κού Κόμ­μα­τος Μάικλ Κού­περ, ο οποί­ος συμ­με­τεί­χε στις κινη­το­ποι­ή­σεις, έκα­νε την εμφά­νι­σή του δια­δη­λω­τής που κρα­τού­σε σημαία του Κανα­δά ζωγρα­φι­σμέ­νη με σβάστικες.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι ανά­με­σα στους δια­δη­λω­τές εντο­πί­στη­καν άτο­μα που έφε­ραν ναζι­στι­κά και εθνι­κι­στι­κά σύμβολα.

«Οι δια­δη­λώ­σεις ανα­μέ­νε­ται να γίνουν μικρό­τε­ρες από αύριο. Ωστό­σο, θα χρεια­στεί κάποιος χρό­νος για να απο­μα­κρυν­θούν τα αυτο­κί­νη­τα από το κέντρο της πόλης», ανα­κοί­νω­σε το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Οττά­βα, εκφρά­ζο­ντας την αισιο­δο­ξία ότι η κατά­στα­ση θα αποκλιμακωθεί.

Θετικός στον κορονοϊό ο Τζαστίν Τριντό

Ο πρω­θυ­πουρ­γός του Κανα­δά Τζά­στιν Τρι­ντό ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα, Δευ­τέ­ρα, ότι δια­γνώ­στη­κε θετι­κός στον κορο­νο­ϊό χωρίς ωστό­σο να έχει σοβα­ρά συμπτώματα.

«Αισθά­νο­μαι καλά, θα συνε­χί­σω να εργά­ζο­μαι από από­στα­ση αυτή την εβδο­μά­δα, σύμ­φω­να με τις συστά­σεις της δημό­σιας υγεί­ας», έγρα­ψε στο Twitter ο Κανα­δός πρω­θυ­πουρ­γός, ο οποί­ος πρό­σφα­τα έκα­νε την τρί­τη δόση του εμβο­λί­ου κατά της Covid-19.

Ο Τρι­ντό τέθη­κε σε απο­μό­νω­ση την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα αφό­του ένα από τα παι­διά του δια­γνώ­στη­καν με Covid-19 αλλά τότε ένα rapid τεστ που έκα­νε βγή­κε αρνη­τι­κό, όπως ο ίδιος δήλω­σε στο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό πρα­κτο­ρείο Canadian Press.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από CBC News, ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο