Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Κανονικά στις 10/01 η δίκη του Τζόκοβιτς

Το αίτη­μα των νομι­κών εκπρο­σώ­πων του υπουρ­γεί­ου εσω­τε­ρι­κών της Αυστρα­λί­ας, για να καθυ­στε­ρή­σει η δίκη που αφο­ρά την παρα­μο­νή ή όχι του Νόβακ Τζό­κο­βιτς στην «χώρα των καγκου­ρό», απορ­ρί­φθη­κε και την Δευ­τέ­ρα (10/01) η δια­δι­κα­σία θα προ­χω­ρή­σει κανονικά.

Οι δικη­γό­ροι του κορυ­φαί­ου τενί­στα του κόσμου έχουν κατα­θέ­σει ένστα­ση εδώ και μέρες με αφορ­μή την από­φα­ση των αρχών για απέ­λα­σή του από την Αυστρα­λία, καθώς κρί­θη­κε ότι δεν πλη­ρού­σε τους υγειο­νο­μι­κούς όρους εξα­σφά­λι­σης άδειας εισόδου.

Η δίκη έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί για τις 10 Ιανουα­ρί­ου, ωστό­σο, η κυβέρ­νη­ση της χώρας επι­δί­ω­ξε να «κερ­δί­σει χρό­νο», ζητώ­ντας την αλλα­γή ημε­ρο­μη­νί­ας της δια­δι­κα­σί­ας κατά 48 ώρες, αίτη­μα που, όμως, απορ­ρί­φθη­κε από τον δικα­στή Άντο­νι Κέλι.

Πλέ­ον, μετά τις κινή­σεις των δικη­γό­ρων του «Νόλε» και την κατά­θε­ση των σχε­τι­κών εγγρά­φων, τη Δευ­τέ­ρα θα ξεκα­θα­ρί­σει εάν ο Σέρ­βος τενί­στας θα παρα­μεί­νει ή, όχι σε αυστρα­λια­νό έδα­φος, προ­κει­μέ­νου να αγω­νι­στεί στο Australian Open.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο