Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καντίροφ σε Ίλον Μασκ: «Ο Πούτιν θα σε πλακώσει στο ξύλο»

Σε κωμω­δία με γερές δόσεις τρο­λα­ρί­σμα­τος εξε­λίσ­σε­ται το… μέτω­πο που άνοι­ξε ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος Ίλον Μασκ με τον Ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

Πριν δυο μέρες, σε ανάρ­τη­σή του στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, ο Μασκ είχε προ­κα­λέ­σει σε… μονο­μα­χία τον Πού­τιν. Την απά­ντη­ση, ωστό­σο, την έλα­βε από τον Τσε­τσέ­νο ηγέ­τη — και ισχυ­ρό σύμ­μα­χο του Πού­τιν — Ραμ­ζάν Καντίροφ.

Σε μήνυ­μα του στο Telegram ο Καντί­ροφ ανα­φέ­ρε­ται υπο­τι­μη­τι­κά στον Μασκ απο­κα­λώ­ντας τον «Ιλό­να» και τον προει­δο­ποιεί ότι δεν έχει καμία ελπί­δα απέ­να­ντι στον Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

«Ίλον Μασκ, μια συμ­βου­λή: Μη μετράς τη δύνα­μή σου με αυτή του Πού­τιν. Βρί­σκε­στε σε δύο εντε­λώς δια­φο­ρε­τι­κές κατη­γο­ρί­ες», έγρα­ψε ο Καντί­ροφ προ­σθέ­το­ντας ότι ο Βλ. Πού­τιν θα τον πλα­κώ­σει στο ξύλο.

Συνε­χί­ζο­ντας το τρο­λά­ρι­σμα, ο Τσε­τσέ­νος ηγέ­της συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι ο Μασκ θα πρέ­πει να… φου­σκώ­σει τους μύες του για να μετα­τρα­πεί από τον θηλυπρεπή…Έλονα στον βίαιο Έλον που πρέ­πει να γίνει για να πολε­μή­σει τον Πού­τιν. Στην συνέ­χεια απα­ρίθ­μη­σε σαρ­κα­στι­κά ακα­δη­μί­ες εκπαί­δευ­σης στην Τσε­τσε­νι­κή Δημο­κρα­τία όπου ο Μασκ θα μπο­ρού­σε να υπο­βλη­θεί σε ειδι­κή εκπαί­δευ­ση πυρο­βό­λων όπλων και μάχης.

Άλλαξε… όνομα στο Twitter ο Μασκ

Ο δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χος επι­χει­ρη­μα­τί­ας, ιδρυ­τής της εται­ρεί­ας δια­στη­μι­κής τεχνο­λο­γί­ας SpaceX και της εται­ρεί­ας κατα­σκευ­ής αυτο­κι­νή­των και ενερ­γεια­κών συστη­μά­των Tesla, απά­ντη­σε αλλά­ζο­ντας το όνο­μα του στο Twitter από Ίλον σε… Ιλόνα.

Ο Μασκ έγρα­ψε επί­σης ότι σε περί­πτω­ση που ο Πού­τιν φοβό­ταν να πολε­μή­σει, θα χρη­σι­μο­ποιού­σε το αρι­στε­ρό του χέρι μόνο όταν δεν είναι καν αρι­στε­ρό­χει­ρας. «Αν φοβά­ται ο Πού­τιν θα παλέ­ψω μαζί του μόνο με το αρι­στε­ρό μου χέρι και δεν είμαι καν αρι­στε­ρό­χε­ρας», απά­ντη­σε ο ιδιο­κτή­της της Tesla.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο