Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καν’ το όπως στο Μπρίστολ: Διαδηλωτές πέταξαν στη θάλασσα άγαλμα δουλεμπόρου

Στον πάτο της θάλασ­σας κατέ­λη­ξε το άγαλ­μα του Έντουαρτ Κόλ­στον, ενός από τους θεω­ρού­με­νους ως «ευερ­γέ­τες» της πόλης του Μπρί­στολ στη Βρε­τα­νία. Κατά τη διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης για τη δολο­φο­νία του Τζορτζ Φλόιντ οργι­σμέ­νοι δια­δη­λω­τές γκρέ­μι­σαν τον χάλ­κι­νο ανδριά­ντα του Κόλ­στον και το πέτα­ξαν στη θάλασ­σα εν μέσω χειροκροτημάτων.

Γεν­νη­μέ­νος το 1636 ο Εντ. Κόλ­στον, έμπο­ρος στο επάγ­γελ­μα και μέλος του Κοι­νο­βου­λί­ου, κατα­γρά­φη­κε στη βρε­τα­νι­κή ιστο­ρία ως «φιλάν­θρω­πος» και «εθνι­κός ευερ­γέ­της». Αυτό διό­τι χρη­μα­το­δό­τη­σε και συνέ­βα­λε στη δημιουρ­γία σχο­λεί­ων, νοσο­κο­μεί­ων, εκκλη­σιών και άλλων ιδρυ­μά­των στο Μπρί­στολ αλλά και σε άλλες πόλεις της χώρας. Η δε αστι­κή τάξη της Βρε­τα­νί­ας φρό­ντι­σε να τον τιμή­σει τοπο­θε­τώ­ντας το 1895 τον χάλ­κι­νο ανδριά­ντα του στο κέντρο της ιδιαί­τε­ρής του πατρί­δας, το Μπρίστολ.

Ωστό­σο, πίσω από τον «εθνι­κό ευερ­γέ­τη» Κόλ­στον κρύ­βο­νταν ένας αδί­στα­κτος δου­λέ­μπο­ρος. Μεγά­λο μέρος της περιου­σί­ας του οφεί­λο­νταν στο δου­λε­μπό­ριο το οποίο στην επο­χή του άνθι­ζε. Η Βρε­τα­νία κατήρ­γη­σε επι­σή­μως το εμπό­ριο δού­λων με από­φα­ση του Κοι­νο­βου­λί­ου το 1807, όμως αυτό συνε­χί­ζο­νταν στις βρε­τα­νι­κές αποι­κί­ες του­λά­χι­στον μέχρι το 1834.

Ο Εντ. Κόλ­στον δεν ήταν άλλος ένας δου­λέ­μπο­ρος της επο­χής του. Κατεί­χε ηγε­τι­κή θέση στην περί­φη­μη «Royal Africa Company», μια απ’ τις γνω­στό­τε­ρες δου­λε­μπο­ρι­κές εται­ρεί­ες της Βρε­τα­νί­ας. Σύμ­φω­να με το BBC, μετα­ξύ 1672 και 1689, η εν λόγω εται­ρεία μετέ­φε­ρε περισ­σό­τε­ρους από 100.000 σκλά­βους από τη Δυτι­κή Αφρι­κή στην Καραϊ­βι­κή και την Αμερική.

Τις τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες, όταν άρχι­σε να γίνε­ται ευρύ­τε­ρα γνω­στή η πραγ­μα­τι­κή ιστο­ρία του Εντ. Κόλ­στον, αυξή­θη­καν οι φωνές για την απο­μά­κρυν­ση του αγάλ­μα­τος. Για τον σκο­πό αυτό συγκε­ντρώ­θη­καν υπο­γρα­φές που ξεπέ­ρα­σαν τις 11.000, ενώ οι τοπι­κές αρχές υπο­χρε­ώ­θη­καν να αφαι­ρέ­σουν την ανα­θη­μα­τι­κή πλα­κέ­τα στο άγαλ­μά του που ανα­φέ­ρο­νταν στη φιλαν­θρω­πι­κή του δράση.

Χθες, με την οργή του λαού να ξεχει­λί­ζει, το άγαλ­μα της ντρο­πής – όπως το χαρα­κτή­ρι­ζαν πολ­λοί στο Μπρί­στολ – απο­κα­θη­λώ­θη­κε με τον πλέ­ον πανη­γυ­ρι­κό τρόπο.

Φιλαδέλφεια: Αποκαθηλώθηκε το άγαλμα του ρατσιστή δημάρχου Frank L. Rizzo

Υπό το βάρος των αντι­ρα­τσι­στι­κών δια­δη­λώ­σε­ων, οι αρχές της πόλης της Φιλα­δέλ­φειας στις ΗΠΑ προ­χώ­ρη­σαν πριν λίγες ημέ­ρες στην απο­κα­θή­λω­ση του ανδριά­ντα του πρώ­ην δημάρ­χου και πρώ­ην αρχη­γού της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας Frank L. Rizzo.

Ο ανδριά­ντας του Rizzo είχε τοπο­θε­τη­θεί πλη­σί­ον του δημαρ­χεί­ου της πόλης το 1998 και υπήρ­ξε για χρό­νια στό­χος ακτι­βι­στών που το θεω­ρού­σαν σύμ­βο­λο ρατσι­στι­κού μίσους και αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας. Δικαί­ως, καθώς ο Rizzo είχε υπάρ­ξει φανα­τι­κός υπο­στη­ρι­κτής των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων ενώ η θητεία του ως επι­κε­φα­λής της αστυ­νο­μί­ας σημα­δεύ­τη­κε από εκα­το­ντά­δες περι­στα­τι­κά αστυ­νο­μι­κής βίας, αυθαι­ρε­σί­ας και δια­κρί­σε­ων απέ­να­ντι σε αφροαμερικανούς.

Στις πρό­σφα­τες λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις, το μιση­τό άγαλ­μα έγι­νε στό­χος του πλή­θους το οποίο επι­χεί­ρη­σε να το κάψει και να το γκρεμίσει.

Στην Αθήνα, ο δολοφόνος Τρούμαν στέκει ακόμη…

Ενώ στο Μπρί­στολ, την Φιλα­δέλ­φεια και άλλες πόλεις των ΗΠΑ και της Βρε­τα­νί­ας απο­κα­θη­λώ­νο­νται αγάλ­μα­τα του μίσους, ο ανδριά­ντας του εγκλη­μα­τία πολέ­μου, προ­έ­δρου των ΗΠΑ, Χάρι Τρού­μαν στέ­κει ακό­μη στην συμ­βο­λή των οδών Βασ. Κων­στα­ντί­νου και Βασ. Γεωρ­γί­ου Β’ στην Αθήνα…

Τι κι’ αν ο Τρού­μαν ευθύ­νε­ται για τα πυρη­νι­κά ολο­καυ­τώ­μα­τα στη Χιρο­σί­μα και το Ναγκα­σά­κι; Τι κι’ αν στο πρό­σω­πό του αντι­κα­το­πτρί­ζε­ται η κτη­νω­δία του αμε­ρι­κα­νι­κού ιμπε­ρια­λι­σμού; Οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις (ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ) φρο­ντί­ζουν να προ­στα­τεύ­ουν τον ορει­χάλ­κι­νο ανδριά­ντα του αρχι­ι­μπε­ρια­λι­στή φονιά σαν «κόρη οφθαλμού».

Ενί­ο­τε δε, ως καλοί και πρό­θυ­μοι σύμ­μα­χοι των ΗΠΑ, στέλ­νουν τα ΜΑΤ να τον φυλάνε…

truman statue

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο