Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καπιταλισμός — ΟΗΕ: Πάνω από 50 εκατομμύρια οι σύγχρονοι σκλάβοι

Η έντα­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης στο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα δια­τη­ρεί ζωντα­νές σύγ­χρο­νες μορ­φές δου­λεί­ας, η οποία αυξή­θη­κε ιδιαί­τε­ρα μετά την έναρ­ξη της περιό­δου της παν­δη­μί­ας το 2020, ανα­φέ­ρει έκθε­ση του Διε­θνούς Οργα­νι­σμού Εργα­σί­ας του ΟΗΕ. Στην έκθε­ση του Οργα­νι­σμού ανα­φέ­ρε­ται συγκε­κρι­μέ­να πως κρί­σεις όπως η παν­δη­μία της COVID-19, οι ένο­πλες συγκρού­σεις και οι επι­πτώ­σεις από την κλι­μα­τι­κή αλλα­γή έχουν δια­τα­ρά­ξει άνευ προη­γου­μέ­νου την εργα­σία και την εκπαί­δευ­ση, επι­τεί­νο­ντας την ακραία φτώ­χεια και την ανα­γκα­στι­κή μετα­νά­στευ­ση, σύμ­φω­να με την έκθε­ση. Σε σχέ­ση με τα τελευ­ταία στοι­χεία που αφο­ρού­σαν το έτος 2016, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που ζουν σε συν­θή­κες σύγ­χρο­νης δου­λεί­ας έχει αυξη­θεί κατά περί­που 9,3 εκατομμύρια.

Από τα 50 εκα­τομ­μύ­ρια σύγ­χρο­νους σκλά­βους περί­που τα 27,6 εκα­τομ­μύ­ρια είναι άνθρω­ποι που εξα­να­γκά­στη­καν σε εργα­σία το 2021 — εκ των οποί­ων πάνω από 3,3 εκα­τομ­μύ­ρια είναι παι­διά — και 22 εκα­τομ­μύ­ρια είναι γυναί­κες που υπο­χρε­ώ­θη­καν να παντρευ­τούν χωρίς τη θέλη­σή τους.

Οι γυναί­κες και τα κορί­τσια αντι­προ­σω­πεύ­ουν πάνω από τα δύο τρί­τα των ανθρώ­πων που εξα­να­γκά­στη­καν σε γάμο και σχε­δόν τέσ­σε­ρις στους πέντε ανθρώ­πους βρί­σκο­νται σε καθε­στώς σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, σύμ­φω­να με την έκθε­ση. Συνο­λι­κά, εκπρο­σω­πούν το 54% των περι­πτώ­σε­ων της σύγ­χρο­νης δουλείας.

Η Οργά­νω­ση δια­πί­στω­σε ότι περισ­σό­τε­ροι από τους μισούς ανθρώ­πους που εξα­να­γκά­στη­καν σε εργα­σία προ­έρ­χο­νταν από χώρες ανώ­τε­ρου μεσαί­ου εισο­δή­μα­τος ή υψη­λού εισο­δή­μα­τος, με εκεί­νους που είναι πιθα­νό να πλήτ­το­νται έως και τρεις φορές περισ­σό­τε­ρο να είναι οι μετα­νά­στες εργάτες.

Η έκθε­ση επι­κα­λεί­ται το παρά­δειγ­μα του Κατάρ, το οποίο έχει δεχτεί ευρεί­ες καταγ­γε­λί­ες για παρα­βιά­σεις των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των σε σχέ­ση με τους μετα­νά­στες που εργά­ζο­νται εκεί ενό­ψει του Παγκό­σμιου Κυπέλ­λου Ποδο­σφαί­ρου που ξεκι­νά­ει τον Νοέμ­βρη. Αλλά από τότε που η Διε­θνής Οργά­νω­ση Εργα­σί­ας άνοι­ξε γρα­φείο στην πρω­τεύ­ου­σα Ντό­χα, τον Απρί­λη του 2018, υπο­τί­θε­ται πως έχει σημειω­θεί «σημα­ντι­κή πρό­ο­δος» ανα­φο­ρι­κά με τις συν­θή­κες δια­βί­ω­σης και εργα­σί­ας για εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες μετα­νά­στες εργά­τες στη χώρα, ακό­μη και αν παρα­μέ­νουν τα προ­βλή­μα­τα ως προς την επι­βο­λή της νέας νομο­θε­σί­ας για τα εργασιακά.

Η έκθε­ση επι­ση­μαί­νει ακό­μη τις ανη­συ­χί­ες για την ανα­γκα­στι­κή εργα­σία σε τμή­μα­τα της Κίνας. Ανα­φέ­ρε­ται σε μια έκθε­ση που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα από τον επί­τρο­πο της Υπη­ρε­σί­ας Ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των του ΟΗΕ στις 31 Αυγού­στου, σύμ­φω­να με την οποία «σοβα­ρές παρα­βιά­σεις στον τομέα των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» έχουν δια­πρα­χθεί στην Κίνα και η κρά­τη­ση Ουι­γού­ρων και άλλων μου­σουλ­μά­νων στην Σιν­γιάνγκ ενδε­χο­μέ­νως να συνι­στούν εγκλή­μα­τα κατά της ανθρω­πό­τη­τας. Η Κίνα έχει δια­ψεύ­σει κατη­γο­ρη­μα­τι­κά τις αιτιά­σεις αυτές.

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο