Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καπιταλισμός: Ωρομίσθιο 1,66 ευρώ!

Μια 22χρονη Ιτα­λί­δα απευ­θύν­θη­κε σε εμπο­ρι­κή επι­χεί­ρη­ση ζητώ­ντας δου­λειά. Της προ­σφέρ­θη­κε να εργα­στεί ως πωλή­τρια με μισθό …280 ευρώ τον μήνα και ωρά­ριο 10 ώρες τη μέρα και συνε­χές το Σάβ­βα­το! Της ζήτη­σαν δηλα­δή να δου­λεύ­ει του­λά­χι­στον 60 ώρες τη βδο­μά­δα, με μισθό που αντι­στοι­χεί σε 1,66 ευρώ την ώρα!!!

Η νεα­ρή αρνή­θη­κε βέβαια τη δου­λειά και στην απα­ξιω­τι­κή αντί­δρα­ση της εργο­δό­τριας, ότι «τελι­κά οι σημε­ρι­νοί νέοι δεν έχουν όρε­ξη για δου­λειά», έδω­σε πλη­ρω­μέ­νη απά­ντη­ση: «Δεν είναι έτσι. Είστε εσείς που θέλε­τε να δου­λέ­ψου­με, κερ­δί­ζο­ντας μόλις 70 ευρώ τη βδο­μά­δα. Δεν νομί­ζω ότι εσείς θα το κάνα­τε ποτέ, ούτε ότι θα στέλ­να­τε τα παι­διά σας σε μια τέτοια δου­λειά, διό­τι με το ποσό αυτό δεν καλύ­πτεις ούτε τα βασι­κά σου έξοδα».

Η ίδια δημο­σιο­ποί­η­σε την ιστο­ρία της στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης και ανα­πα­ρά­χθη­κε πλα­τιά στην Ιτα­λία και στο εξω­τε­ρι­κό. Βέβαια, κανείς δεν πέφτει από τα σύν­νε­φα, αφού χιλιά­δες άλλοι συνο­μή­λι­κοι της 22χρονης ή και μεγα­λύ­τε­ροι δου­λεύ­ουν με τέτοιους μισθούς και με ακα­τά­παυ­στα ωρά­ρια, στην Ιτα­λία και σε όλη την ΕΕ. Αρκεί να σκε­φτεί κανείς ότι και στη χώρα μας ο μέσος καθα­ρός μισθός για τους εργα­ζό­με­νους με μερι­κή απα­σχό­λη­ση είναι μόλις 330 ευρώ τον μήνα, ενώ είναι γνω­στό ότι δου­λεύ­ουν πολ­λές περισ­σό­τε­ρες ώρες από αυτές που δηλώ­νει η σύμ­βα­σή τους.

Αυτήν την εργα­σια­κή ζού­γκλα, που κατα­δι­κά­ζει σε μισθούς πεί­νας κυρί­ως τους νεό­τε­ρους εργα­ζό­με­νους, μόνο οι ίδιοι μπο­ρούν να την ανα­τρέ­ψουν. Οχι μόνο τρί­βο­ντας στα μού­τρα της εργο­δο­σί­ας κάθε προ­σπά­θεια να απο­δε­χτούν αδια­μαρ­τύ­ρη­τα τους άθλιους όρους εργα­σί­ας, αλλά κυρί­ως πυκνώ­νο­ντας τις γραμ­μές των συν­δι­κά­των, στον αγώ­να για αυξή­σεις στους μισθούς, κατάρ­γη­ση των αντερ­γα­τι­κών νόμων, σύγ­χρο­νους όρους δουλειάς.

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο