Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καπνός οι δωρητές…

«Άνθρα­κες» απο­δεί­χτη­κε ο θησαυ­ρός που οι απα­ντα­χού εκα­τομ­μυ­ριού­χοι έσπευ­σαν να προ­σφέ­ρουν για την ανοι­κο­δό­μη­ση της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων, βλέ­πο­ντάς την τυλιγ­μέ­νη στις φλό­γες. Τρεις μήνες μετά, οι περισ­σό­τε­ροι από αυτούς φαί­νε­ται να έγι­ναν… καπνός.

Σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του FranceInfo, από τα 850 εκατ. ευρώ που φαί­νε­ται πως υπο­σχέ­θη­καν να δωρί­σουν οι δωρη­τές για την απο­κα­τά­στα­ση της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων, μόνο τα 80 εκατ. ‑ήτοι 9%- έχουν κατα­τε­θεί στους τέσ­σε­ρις οργα­νι­σμούς που ανέ­λα­βαν να συγκε­ντρώ­σουν χρή­μα­τα για το σκο­πό αυτό. Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, το ίδρυ­μα της Γαλ­λί­ας συγκέ­ντρω­σε υπο­σχέ­σεις για 29 εκατ. ευρώ και έχει επι­βε­βαιώ­σει τα 9 εκατ.

Από την πλευ­ρά του το ίδρυ­μα για την Πολι­τι­σμι­κή Κλη­ρο­νο­μιά έλα­βε υπο­σχέ­σεις δωρε­ών ύψους 221 εκατ. ευρώ, με τις κατα­θέ­σεις να έχουν φτά­σει μέχρι στιγ­μής μόνο τα 54,5 εκατ.

Χει­ρό­τε­ρη είναι η εικό­να για το Ίδρυ­μα της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων που δέχτη­κε προ­σφο­ρές για δωρε­ές 395 εκατ. ευρώ, έχο­ντας συγκε­ντρώ­σει όμως μόλις 15 εκατ. μέχρι σήμερα.

Πηγή: Χαραυ­γή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο