Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καράκας: Αντιπροσωπεία του ΚΚΕ στο 3ο Διεθνές Ιδεολογικό Σεμινάριο και στο 16ο συνέδριο του ΚΚ Βενεζουέλας

Στο Καρά­κας της Βενε­ζου­έ­λας βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ και έλα­βε μέρος στο 3ο  Διε­θνές Ιδε­ο­λο­γι­κό Σεμι­νά­ριο, που διορ­γά­νω­σε το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας στις 2/11/22 με την ευκαι­ρία της επε­τεί­ου των 100 χρό­νων από την ίδρυ­ση της Σοβιε­τι­κής Ενωσης.

Σε αυτό έλα­βαν μέρος αντι­προ­σω­πεί­ες από τα εξής κόμ­μα­τα: ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, ΚΚ Βρε­τα­νί­ας, ΚΚ Λαών Ισπα­νί­ας, ΚΚ Κολομ­βί­ας, ΚΚ Μεξι­κού, ΚΚ Νορ­βη­γί­ας, Παλαι­στι­νια­κό ΚΚ, Πορ­το­γα­λι­κό ΚΚ, JVP Σρι Λάν­κα, ΚΚ Σουα­ζι­λάν­δης, ενώ μέσω τηλε­διά­σκε­ψης τοπο­θε­τή­θη­καν το ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, το ΚΚ Κατα­λο­νί­ας και ο Πόλος για την Κομ­μου­νι­στι­κή Ανα­γέν­νη­ση (Γαλ­λία).

Στη σύν­θε­ση της αντι­προ­σω­πεί­ας του ΚΚΕ βρί­σκο­νται οι σύντρο­φοι Ελι­σαί­ος Βαγε­νάς, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Υπεύ­θυ­νος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ και ο Άρης Ευαγ­γε­λί­δης, μέλος του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ.

Η αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ θα λάβει μέρος και στο 16ο συνέ­δριο του ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας, που θα διε­ξα­χθεί από τις 3 έως 5 Νοέμ­βρη 2022 στο Καράκας.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο