Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρίτσα Λάρισας: Ελληναράδες έστησαν… «μπλόκο» σε λεωφορείο με ασυνόδευτα προσφυγόπουλα!

Μετά τα Βρασ­νά, την Σκύ­δρα, τα Γιαν­νι­τσά και τους καρ­νά­βα­λους της Νάου­σας, άλλο ένα περι­στα­τι­κό ξενο­φο­βί­ας χτύ­πη­σε την ελλη­νι­κή επαρχία.

Αυτήν τη φορά στην Καρί­τσα της Λάρι­σας, στο Δήμο Αγιάς, όπου ομά­δα κατοί­κων βγή­καν στο δρό­μο το βρά­δυ της Τετάρ­της με σκο­πό να εμπο­δί­σουν λεω­φο­ρείο το οποίο θα μετέ­φε­ρε στο χωριό τους σαρά­ντα έφη­βους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, ηλι­κί­ας από 12 έως 19 ετών.

Μάλι­στα, για να δεί­ξουν τον μεγά­λο «πατριω­τι­σμό» τους απέ­να­ντι στους «επι­κίν­δυ­νους εισβο­λείς» (τα ασυ­νό­δευ­τα προ­σφυ­γό­που­λα!), κρα­τού­σαν και μια… ελλη­νι­κή σημαία.

Οι πρό­σφυ­γες ανα­μέ­νο­νταν να φιλο­ξε­νη­θούν σε ξενο­δο­χείο της περιοχής.

Σύμ­φω­να με κατοί­κους του χωριού, η αντί­δρα­ση ήρθε επει­δή σε άλλο ξενο­δο­χείο της περιο­χής φιλο­ξε­νού­νται ήδη 73 πρό­σφυ­γες και δηλώ­νουν απο­φα­σι­σμέ­νοι να μην επι­τρέ­ψουν την φιλο­ξε­νία και άλλων προσφύγων!

Μάλι­στα, όπως επι­σή­μα­ναν στο onlarissa.gr, ήδη έχουν συγκε­ντρώ­σει υπο­γρα­φές σε ένα ψήφι­σμα που στάλ­θη­κε σε όλες τις αρχές, εκδη­λώ­νο­ντας τις αντιρ­ρή­σεις τους για την έλευ­ση των προ­σφύ­γων επι­ση­μαί­νο­ντας: «Δεν θα στα­μα­τή­σου­με εδώ θα μας βρουν μπρο­στά τους».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο