Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καραβιές» κινδύνων

Χιλιά­δες Αμε­ρι­κα­νοί και Βρε­τα­νοί στρα­τιώ­τες, δυνά­μεις «μπα­ρου­το­κα­πνι­σμέ­νες» σε όλα τα πεδία των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων τα τελευ­ταία χρό­νια, εκα­το­ντά­δες οχή­μα­τα και ο μεγα­λύ­τε­ρος όγκος στρα­τιω­τι­κού υλι­κού που έχει περά­σει ποτέ από το λιμά­νι, βρί­σκο­νται από χτες στην Αλεξανδρούπολη.

Μαζί με χιλιά­δες ακό­μα που ανα­μέ­νο­νται να φτά­σουν εκεί με του­λά­χι­στον 6 δια­δο­χι­κές «καρα­βιές» τους επό­με­νους μήνες, οι δυνά­μεις αυτές συμ­με­τέ­χουν σε μια αλυ­σί­δα ασκή­σε­ων, μια πρω­τό­γνω­ρη «πρό­βα πολέ­μου» των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, με το όνο­μα «Defender Europe 2021», που θα απλω­θεί από τα Βαλ­κά­νια μέχρι τη Βαλτική.

China USA

Οι πρό­βες αυτές έχουν στραμ­μέ­νη την κάν­νη στη Ρωσία, ενώ στέλ­νουν «μήνυ­μα» και στην Κίνα, η επιρ­ροή της οποί­ας στην περιο­χή αυξά­νε­ται μέσα από διά­φο­ρα κανά­λια. Βασι­κός κρί­κος αυτών των σχε­δια­σμών σε Μαύ­ρη Θάλασ­σα και Βαλ­κά­νια γίνε­ται η Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και συνο­λι­κά ο Εβρος, βαθαί­νο­ντας την εμπλο­κή της χώρας στα επι­κίν­δυ­να ευρω­α­τλα­ντι­κά σχέ­δια και τους ανταγωνισμούς.

Η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ, αλλά και τα υπό­λοι­πα αστι­κά κόμ­μα­τα, με πρώ­το τον ΣΥΡΙΖΑ, που η «εκκω­φα­ντι­κή» αφω­νία τους για όσα συμ­βαί­νουν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη απο­κα­λύ­πτει την πλή­ρη ταύ­τι­σή τους στα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια, ανα­λαμ­βά­νουν πολύ βαριές ευθύ­νες απέ­να­ντι στον ελλη­νι­κό λαό, στους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα της περιοχής.

ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ άνοι­ξαν βήμα βήμα τον δρό­μο για τις σημε­ρι­νές εξε­λί­ξεις, μέσω του «Στρα­τη­γι­κού Δια­λό­γου» με τις ΗΠΑ και την ανα­θε­ώ­ρη­ση της Συμ­φω­νί­ας για τις αμε­ρι­κά­νι­κες βάσεις, ώστε αυτή να συμπε­ρι­λά­βει την Αλε­ξαν­δρού­πο­λη και δεκά­δες άλλα σημεία σε όλη την Ελλά­δα, που χρη­σι­μο­ποιού­νται ως ορμη­τή­ριο για τους ΑμερικανοΝΑΤΟικούς.

Μαζί έχουν συνυ­πο­γρά­ψει τα επι­κίν­δυ­να ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια, από κοι­νού στέλ­νουν τις Ενο­πλες Δυνά­μεις σε απο­στο­λές εκτός συνό­ρων και σε συνεκ­παι­δεύ­σεις με τους φονιά­δες ΗΠΑ — ΝΑΤΟ, που καμία σχέ­ση δεν έχουν με την υπε­ρά­σπι­ση των συνό­ρων, των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των, της εδα­φι­κής ακε­ραιό­τη­τας της χώρας.

Όλα αυτά χρειά­ζε­ται να προ­βλη­μα­τί­σουν κάθε άνθρω­πο καλής θέλη­σης. Η προ­πα­γάν­δα που δια­κι­νεί­ται από την κυβέρ­νη­ση, τα αστι­κά κόμ­μα­τα, αλλά και τις δημο­τι­κές και περι­φε­ρεια­κές αρχές, επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους και άλλους μηχα­νι­σμούς που δρουν στην περιο­χή με την «υψη­λή επο­πτεία» της αμε­ρι­κά­νι­κης πρε­σβεί­ας, έχει καταρ­ρεύ­σει ξανά και ξανά με πάτα­γο, είναι επι­κίν­δυ­νη για τον λαό.

ΝΑΤΟική άσκηση Defender Εurope 2021

Τα περί «ασφά­λειας και στα­θε­ρό­τη­τας» από την παρου­σία των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών είναι παρα­μύ­θι για μικρά παιδιά.
Κανέ­να «προ­κε­χω­ρη­μέ­νο φυλά­κιο» δεν ήταν ποτέ και που­θε­νά ασφα­λές. Αντί­θε­τα, ήταν πάντα στό­χος αντι­ποί­νων από τους αντι­πά­λους του.

Καμία ασφά­λεια δεν μπο­ρεί να νιώ­θει ο λαός, όταν στην περιο­χή του «κοντα­ρο­χτυ­πιού­νται» τερά­στια επι­χει­ρη­μα­τι­κά συμ­φέ­ρο­ντα για την Ενέρ­γεια, το εμπό­ριο, τους δρό­μους μετα­φο­ράς, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας όλα τα μέσα.

Το ίδιο μεγά­λο ψέμα είναι και τα περί «ανά­σχε­σης της τουρ­κι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας», όταν είναι τα ίδια τα ΝΑΤΟι­κά σχέ­δια και ο στό­χος της «δια­τλα­ντι­κής συνο­χής» που δίνουν «αέρα» στις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της τουρ­κι­κής αστι­κής τάξης σε Αιγαίο, Θρά­κη, Μεσό­γειο, στρώ­νουν το τρα­πέ­ζι του ιμπε­ρια­λι­στι­κού παζα­ριού, με «μενού» τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας.

Ενώ και η πρό­σφα­τη πεί­ρα, όταν η περιο­χή βρέ­θη­κε στο επί­κε­ντρο των ευρω­τουρ­κι­κών παζα­ριών με αφορ­μή την έξαρ­ση του Προ­σφυ­γι­κού, δεί­χνει ότι η εμπλο­κή της χώρας σε αυτά τα σχέ­δια είναι παρά­γο­ντας που δημιουρ­γεί νέους κιν­δύ­νους, περι­πλέ­κει παρα­πέ­ρα τις ελλη­νο­τουρ­κι­κές σχέσεις.

Αλεξανδρούπολη  alexandroypoli ΚΚΕ κινητοποίηση

Όσο για την ύπου­λη προ­πα­γάν­δα ότι τα «ματω­μέ­να δολά­ρια», αλλά και συνο­λι­κά τα σχέ­δια των ΗΠΑ στην περιο­χή θα φέρουν οικο­νο­μι­κή ανά­πτυ­ξη και οφέ­λη, αυτά μπο­ρεί να αφο­ρούν τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, που έχουν τα λιμά­νια, τους οδι­κούς άξο­νες, τους αγω­γούς Ενέρ­γειας, αλλά σίγου­ρα όχι τον λαό της περιοχής.

Αυτός έχει άλλω­στε πεί­ρα από το τι σήμα­ναν τα προη­γού­με­να χρό­νια τα «μεγά­λα έργα», όπως ο αγω­γός ΤΑΡ, οι οδι­κοί άξο­νες, η ανα­βάθ­μι­ση των λιμε­νι­κών και ενερ­γεια­κών υπο­δο­μών: Ελά­χι­στες, κακο­πλη­ρω­μέ­νες και με ημε­ρο­μη­νία λήξης θέσεις δου­λειάς, ανερ­γία που σπά­ει κόκα­λα, «ειδι­κές οικο­νο­μι­κές ζώνες» χωρίς εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, την ώρα που επαγ­γελ­μα­τί­ες και αγρό­τες συνε­χί­ζουν να βου­λιά­ζουν στα χρέη και να ξεκληρίζονται.

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα συν­θή­μα­τα που ακού­στη­καν χτες, κατά την αγω­νι­στι­κή «υπο­δο­χή» των Αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κών φονιά­δων, για την απε­μπλο­κή της Ελλά­δας από τα επι­κίν­δυ­να σχέ­δια, καμία διευ­κό­λυν­ση, ακύ­ρω­ση της Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κής Συμ­φω­νί­ας για τις βάσεις, χρειά­ζε­ται να γίνουν υπό­θε­ση κάθε εργα­ζό­με­νου, επαγ­γελ­μα­τία, νέου.


Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τη στή­λη “η ΑΠΟΨΗ μας” του σημε­ρι­νού Ριζο­σπά­στη


Όσο για τα αστι­κά ΜΜΕ ‑περί άλλων τυρ­βά­ζουν (καθείς εφ ώ‑ό ετάχθη)
DEFENDER Europe 2021:
Η αμε­ρι­κα­νι­κή «από­βα­ση» στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη… τρό­μα­ξε την Τουρκία
newsbreak …sportime.gr κλπ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο