Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καραγκιοζιλίκια του φασίστα Λαγού στο ευρωκοινοβούλιο: Έσκισε την τούρκικη σημαία…

Σε ένα γελοίο εθνι­κι­στι­κό σόου επι­δό­θη­κε ο — πρώ­ην χρυ­σαυ­γί­της — ευρω­βου­λευ­τής Γιάν­νης Λαγός, κατά τη διάρ­κεια συνε­δρί­α­σης του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου, σκί­ζο­ντας μια χάρ­τι­νη φωτο­τυ­πία που απει­κό­νι­ζε την σημαία της Τουρκίας.

Το Ελλη­νι­κό υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών της Ελλά­δας κατα­δί­κα­σε το σκί­σι­μο της τουρ­κι­κής σημαί­ας από τον νεο­να­ζί ευρω­βου­λευ­τή με την εξής ανακοίνωση:

«Η Ελλά­δα κατα­δι­κά­ζει με τον πλέ­ον κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο κάθε ενέρ­γεια προ­σβο­λής εθνι­κού συμ­βό­λου και εν προ­κει­μέ­νω του εθνι­κού συμ­βό­λου της Τουρ­κί­ας. Οι απα­ρά­δε­κτες ενέρ­γειες των εκπρο­σώ­πων του νεο­να­ζι­σμού εκφεύ­γουν από την ελλη­νι­κή και ευρω­παϊ­κή παρά­δο­ση και απο­τε­λούν προ­σπά­θειες αυτο­δια­φή­μι­σης του υπο­δί­κου μορ­φώ­μα­τος της Χρυ­σής Αυγής, το οποίο η ελλη­νι­κή κοι­νω­νία έθε­σε με τη ψήφο της εκτός κοι­νο­βου­λί­ου. Οι νεο­να­ζι­στές εκπρο­σω­πούν μόνο τον εαυ­τό τους».

Οι τζά­μπα ψευ­το­πα­τριω­τι­σμοί του υπό­δι­κου Λαγού έγι­ναν θέμα στα τουρ­κι­κά ΜΜΕ, ενώ ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Τουρ­κί­ας Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου έγρα­ψε στο Twitter: «Αυτά τα ρατσι­στι­κά μυα­λά γνω­ρί­ζουν καλύ­τε­ρα από τον καθέ­να πώς συν­θλί­βου­με και πετά­με στη θάλασ­σα αυτούς που τολ­μούν να επι­τί­θε­νται στην ένδο­ξη σημαία μας. Τα κακο­μα­θη­μέ­να παι­διά και οι ρατσι­στές της Ευρώ­πης θα πρέ­πει να μάθουν ποια είναι η θέση τους. Η Ευρώ­πη πρέ­πει να βάλει ένα τέλος στον ρατσι­σμό και την εχθρό­τη­τα απέ­να­ντι στο Ισλάμ. Κανείς δεν θα πρέ­πει να αμφι­βάλ­λει ότι η σημαία μας θα συνε­χί­σει να κυμα­τί­ζει για πάντα με υπε­ρη­φά­νεια. Ανα­μέ­νου­με από το Ευρω­παϊ­κό Κοι­νο­βού­λιο να πάρει μέτρα ενα­ντί­ον αυτού του γελωτοποιού».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο