Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καραμπινάτοι συστημικοί οι φασίστες

Τα φασι­στοει­δή, οι ναζι­στές, «μπρο­στι­νοί» του κατα­δι­κα­σμέ­νου για διεύ­θυν­ση της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής Χρυ­σής Αυγής Κασι­διά­ρη, οι λεγό­με­νοι «Σπαρ­τιά­τες», όχι μόνο είναι γνω­στοί και μη εξαι­ρε­τέ­οι, αλλά είναι και ένα απο­λύ­τως συστη­μι­κό μόρ­φω­μα. Το πόσο συστη­μι­κοί είναι, βέβαια, το απο­δει­κνύ­ουν τα αφιε­ρώ­μα­τα στα τηλε­ο­πτι­κά κανά­λια από το βρά­δυ κιό­λας των εκλο­γών, όπως έκα­ναν πριν μερι­κά χρό­νια με τους χρυσαυγίτες.…

Απο­κα­λυ­πτι­κά των δεσμών τους με τον κατα­δι­κα­σμέ­νο ναζί Κασι­διά­ρη, είναι ορι­σμέ­να στοι­χεία που βλέ­πουν το φως της δημο­σιό­τη­τας. Για παρά­δειγ­μα, το γρα­φείο απ’ όπου ο Στί­γκας έκα­νε προ­χτές δηλώ­σεις για το εκλο­γι­κό απο­τέ­λε­σμα, ανή­κει στον δικη­γό­ρο Σωτή­ρη Μετα­ξά, ο οποί­ος στις εκλο­γές του περα­σμέ­νου Μαΐ­ου βρι­σκό­ταν στα ψηφο­δέλ­τια του μορ­φώ­μα­τος «Ελλη­νες».

Επι­πλέ­ον, φέρε­ται να ήταν ο εμπνευ­στής της πρω­το­βου­λί­ας να κατέ­βει ο Κασι­διά­ρης υπο­ψή­φιος στις προ­χτε­σι­νές εκλο­γές συμ­με­τέ­χο­ντας σε συνα­σπι­σμό «ανε­ξάρ­τη­των» υπο­ψή­φιων βου­λευ­τών. Εγχεί­ρη­μα που δεν τελε­σφό­ρη­σε έπει­τα από την απορ­ρι­πτι­κή από­φα­ση του Αρεί­ου Πάγου.

Αντί­στοι­χα, ο εκπρό­σω­πος Τύπου των «Σπαρ­τια­τών», Χαρά­λα­μπος Κατσι­βαρ­δάς, υπήρ­ξε δικη­γό­ρος των «Ελλή­νων», όπως επί­σης και συνή­γο­ρος των γονέ­ων που κατέ­θε­σαν πρό­σφα­τα μηνυ­τή­ρια ανα­φο­ρά για την προ­βο­λή σε δημο­τι­κό σχο­λείο της ται­νί­ας «Αγό­ρια στο ντους». Παρα­πέ­ρα, περισ­σό­τε­ρα από οκτώ στε­λέ­χη του μορ­φώ­μα­τος «Ελλη­νες» συμ­με­τεί­χαν στα ψηφο­δέλ­τια των «Σπαρ­τια­τών» (σε Κόριν­θο, Κιλ­κίς, Χαλ­κι­δι­κή, Θεσ­σα­λο­νί­κη κ.ά.) που αριθ­μού­σαν έναν υπο­ψή­φιο ανά εκλο­γι­κή περιφέρεια.

Είναι φανε­ρό ότι τα στοι­χεία αυτά ήταν σε γνώ­ση του Αρεί­ου Πάγου και απο­δει­κνύ­ουν τον ρόλο μπρο­στι­νού στον Κασι­διά­ρη, αλλά το κόμ­μα «Σπαρ­τιά­τες» πήρε κανο­νι­κά το «πρά­σι­νο φως» για να συμ­με­τέ­χει στις εκλο­γές, με βάση το νόμο της ΝΔ.

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή είναι και η δια­δρο­μή του ιδρυ­τή του μορ­φώ­μα­τος, Βασί­λη Στί­γκα. Ο συγκε­κρι­μέ­νος ίδρυ­σε τους «Σπαρ­τιά­τες» το 2017. Προη­γού­με­να ήταν στην «Πολι­τι­κή Ανοι­ξη» του Αντώ­νη Σαμα­ρά, ενώ το 2000 προ­σχώ­ρη­σε στο ΛΑ.Ο.Σ του Γιώρ­γου Καρα­τζα­φέ­ρη. Το 2010 συντά­χθη­κε με τον «Ριζο­σπα­στι­κό Εθνι­κό Συνα­γερ­μό» του Βασί­λη Καπερ­νά­ρου. Το 2019 ήταν υπο­ψή­φιος ευρω­βου­λευ­τής με την Ενω­ση Κεντρώ­ων του Βασί­λη Λεβέ­ντη. Στις εθνι­κές εκλο­γές του ίδιου έτους, οι «Σπαρ­τιά­τες» συνερ­γά­στη­καν ξανά με την Ενω­ση Κεντρώων.

Οι πορεί­ες όλων αυτών των γυρο­λό­γων, με μορ­φώ­μα­τα που στή­νο­νται, συμπα­ρα­τάσ­σο­νται και ανα­δια­τάσ­σο­νται με ρυθ­μούς που ζαλί­ζουν, είναι ενδει­κτι­κές τού τι ρόλους ανα­λαμ­βά­νουν τέτοιοι παρά­γο­ντες και τα λεγό­με­να «μικρά κόμ­μα­τα», ποιον τελι­κά ενι­σχύ­ει η ψήφος σε αυτά, στο πλαί­σιο ενός δήθεν «αντι­συ­στη­μι­σμού», που απο­δει­κνύ­ε­ται καρα­μπι­νά­τος συστη­μι­σμός και αξιο­ποιεί­ται ενά­ντια στο λαό.

Μία μέρα μετά τις εκλο­γές, πάντως, χτες, διε­γρά­φη από το κόμ­μα «Σπαρ­τιά­τες» η Δομι­νί­κη Παπα­δο­πού­λου, που έχει ενερ­γό ρόλο στα social media και συμ­με­τεί­χε σε reality show.

Κι ενώ η περί­πτω­ση των Σπαρ­τια­τών επι­βε­βαιώ­νει ότι καμιά νομι­κή από­φα­ση δεν μπο­ρεί να αντι­με­τω­πί­σει απο­τε­λε­σμα­τι­κά το φασι­σμό και τα απο­λει­φά­δια τους, στον από­η­χο του εκλο­γι­κού απο­τε­λέ­σμα­τος προ­βάλ­λε­ται από την ΝΔ και άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα το ενδε­χό­με­νο απο­βο­λής των «Σπαρ­τια­τών» από τη Βου­λή, εφό­σον τώρα απο­φαν­θεί η Δικαιο­σύ­νη ότι κρυ­φός αρχη­γός τους είναι ο Κασιδιάρης.

Συγκε­κρι­μέ­να, μιλώ­ντας στο «Open», ο Αδ. Γεωρ­γιά­δης, παρα­πέ­μπο­ντας στον σχε­τι­κό νόμο, έλε­γε ότι εάν κάποιος προ­σφύ­γει στο Εκλο­γο­δι­κείο και απο­δει­χθεί ότι οι «Σπαρ­τιά­τες» έχουν «εικα­ζό­με­νη ηγε­σία» τον χρυ­σαυ­γί­τη, τότε το μόρ­φω­μα του Στί­γκα θα απο­βλη­θεί από το Κοι­νο­βού­λιο. «Τώρα που το κόμ­μα αυτό μπή­κε στη Βου­λή, οποιοσ­δή­πο­τε έχει έννο­μο συμ­φέ­ρον μπο­ρεί να κάνει ένστα­ση στο Εκλο­γο­δι­κείο και εάν απο­δει­χθεί στο δικα­στή­ριο η εικα­ζό­με­νη ηγε­σία, πέφτει αυτό το κόμ­μα», επέ­μει­νε ο Γεωργιάδης.

Τα ίδια πάνω κάτω υπο­στή­ρι­ξαν σε δημό­σιες εμφα­νί­σεις τους και η πρό­ε­δρος της Πλεύ­σης, Ζωή Κων­στα­ντο­πού­λου, ο Πανα­γιώ­της Δου­δώ­νης από το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Χρυ­σό­γο­νος, επί­σης από το ΠΑΣΟΚ, καθη­γη­τής Συνταγ­μα­τι­κού Δικαίου.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο