Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καραντίνα δύο βδομάδων στη Σχολή Ευελπίδων λόγω κορονοϊού

Καρα­ντί­να δύο εβδο­μά­δων, μέχρι τις 3 Νοεμ­βριου επι­βλή­θη­κε χθες στην Στρα­τιω­τι­κή Σχο­λή Ευελ­πί­δων λόγω του εντο­πι­σμού πολ­λών κρου­σμά­των κορο­νοϊ­ου ανά­με­σα στους σπου­δα­στές της σχολής.

Έχει ήδη ξεκι­νή­σει η ιχνη­λά­τη­ση των επα­φών των ατό­μων που βρέ­θη­καν θετι­κά ενώ ακο­λου­θού­νται όλες οι προ­βλε­πό­με­νες δια­δι­κα­σί­ες του ΕΟΔΥ.

Η κατά­στα­ση των σπου­δα­στών και του προ­σω­πι­κού που βρέ­θη­καν θετι­κοί στον ιο είναι καλή και παρα­κο­λου­θού­νται από τους ιατρούς.

Τα μαθή­μα­τα συνε­χί­ζο­νται κανο­νι­κά, αν και είχε πέσει στο τρα­πέ­ζι η πρό­τα­ση να εκκε­νω­θεί η σχο­λή και οι Ευέλ­πι­δες να συνε­χί­σουν την ακα­δη­μαϊ­κή εκπαί­δευ­ση από το σπί­τι μέσω e‑learning  

Η γυμνα­στι­κή σε ανοι­χτούς χώρους έχει ήδη απα­γο­ρευ­τεί καθώς και η χρή­ση του γυμναστηρίου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο