Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρατζαφέρης: Για πάντα «ΛΑΓΟΣ»..

Τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες άρχι­σε να επα­νεμ­φα­νί­ζε­ται σε τηλε­ο­πτι­κές εκπο­μπές ο ακρο­δε­ξιός, αντι­κομ­μου­νι­στής, ρατσι­στής και πάντα «λαγός» εξε­λί­ξε­ων Γιώρ­γος Καρα­τζα­φέ­ρης. Δεν ξέρου­με σε τι βάσα­νο έχουν μπει τα διά­φο­ρα επι­τε­λεία και ανα­σύ­ρουν στην επι­φά­νεια χρε­ο­κο­πη­μέ­νους τσαρ­λα­τά­νους σαν τον πρώ­ην πρό­ε­δρο του Λαϊ­κού Ορθό­δο­ξου Συνα­γερ­μού (ΛΑΟΣ).

Για την ιστο­ρία θυμί­ζου­με ότι ο ΛΑΟΣ — από το οποίο προ­έρ­χο­νται οι Αδ. Γεωρ­γιά­δης, Μάκης Βορί­δης, Θανά­σης Πλεύ­ρης αλλά και ο Βελό­που­λος — ήταν το μόνο κόμ­μα το 2010 που ψήφι­σε υπέρ του πρώ­του μνη­μο­νί­ου μαζί φυσι­κά με την τότε κυβέρ­νη­ση του ΠΑΣΟΚ, με πρω­θυ­πουρ­γό τον Γιώρ­γο Παπαν­δρέ­ου (είναι η περί­ο­δος στην οποία ο Καρα­τζα­φέ­ρης πρω­τα­γω­νι­στού­σε μέσα στη Βου­λή σε προ­βο­κά­τσιες ενά­ντια στο ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ). Εν τω μετα­ξύ, αυτός ο Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου είναι ο ίδιος Γιώρ­γος Παπαν­δρέ­ου με τον οποίο συνα­ντιέ­ται «στα κρυ­φά» (τόσο κρυ­φά που το μαθαί­νουν όλοι…) ο πρό­ε­δρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέ­ξης Τσί­πρας για να συζη­τή­σουν τα της «προ­ο­δευ­τι­κής κυβέρ­νη­σης»!!! Έλε­ος κάπου!!!

Βέβαια ο ΛΑΟΣ και ο Καρα­τζα­φέ­ρης απο­δεί­χτη­καν πολύ­τι­μη… τσό­ντα για το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, αφού πέρα από την υπερ­ψή­φι­ση του πρώ­του μνη­μο­νί­ου στη συνέ­χεια συγκυ­βέρ­νη­σαν με την ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρ­νη­ση του τρα­πε­ζί­τη Λου­κά Παπα­δή­μου, που έφε­ρε το 2ο μνημόνιο.

Αυτά όσον αφο­ρά το τι σημαί­νει Καρατζαφέρης.

Πάμε και στο «για­τί τον βγά­ζουν». Εδώ μπο­ρεί να υπάρ­χουν διά­φο­ρες απα­ντή­σεις, από τις πιο αθώ­ες (π.χ. ότι είναι ένας γκρου­πι του Κ. Μητσο­τά­κη) μέχρι τις πιο πονη­ρές και μάλ­λον πιο βάσιμες…

Για παρά­δειγ­μα χτες στην εμφά­νι­ση του στο «Mega ο ακρο­δε­ξιός Καρα­τζα­φέ­ρης μας ενη­μέ­ρω­σε όσον αφο­ρά τα ελλη­νο­τουρ­κι­κά πώς «κάτω από όρους θa μπο­ρού­σε να υπάρ­χει συνεκ­με­τάλ­λευ­ση στο Αιγαίο, είναι πολύ εγω­ι­στι­κό να το θεω­ρού­με κλει­στή λίμνη»…

Δεν νομί­ζου­με ότι τον πήρε κανέ­νας πόνος τον Καρα­τζα­φέ­ρη για τους λαούς της Ελλά­δας και της Τουρ­κί­ας, ούτε ότι «συγκλο­νί­στη­κε» από την τερά­στια αλλη­λεγ­γύη του ελλη­νι­κού λαού προς τους λαούς της Τουρ­κί­ας και της Συρί­ας. Ούτε μπο­ρεί να πιστέ­ψει κάποιος ότι ο Καρα­τζα­φέ­ρης βγαί­νει και τα λέει μόνος του, χωρίς να έχει πάρει και το ΟΚ για όσα θα πει ιδιαί­τε­ρα για τόσο σημα­ντι­κά ζητήματα.

Από την άλλη ο καθέ­νας μπο­ρεί να θέσει το ερώ­τη­μα «τι καλό έχει μια συνεκ­με­τάλ­λευ­ση την οποία υπο­στη­ρί­ζει ένας συντα­ξιού­χος ακρο­δε­ξιός». Φυσι­κά τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης τρέ­χουν με ΝΑΤΟϊ­κή πυξί­δα εδώ και και­ρό και με ουσια­στι­κή, βαθιά συμ­φω­νία τόσο από την ΝΔ, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση για την οποία μιλά­νε αφο­ρά συνεκ­με­τάλ­λευ­ση ανά­με­σα σε εται­ρεί­ες, κρά­τη και κυβερ­νή­σεις η οποία σερ­βί­ρε­ται ως «αντί­δο­το» σε μια ελλη­νο­τουρ­κι­κή σύγκρου­ση, ωστό­σο τελι­κά προ­ε­τοι­μά­ζει την επό­με­νη σύγκρου­ση. Τα σχέ­δια συνεκ­με­τάλ­λευ­σης είναι σχέ­δια κλο­πής του πλού­του των λαών της περιο­χής υπέρ των ντό­πιων και Αμε­ρι­κα­νών πετρε­λαιά­δων, γι’ αυτό και είναι εχθρι­κά με τα συμ­φέ­ρο­ντα του ελλη­νι­κού λαού και του τουρ­κι­κού λαού.

Επί­σης αξιο­ση­μεί­ω­το απο­τε­λεί το γεγο­νός ότι οι δηλώ­σεις του Γ.Καρατζαφέρη, που ανα­φέ­ρα­με, ήρθαν μια μέρα μετά μετά την παρα­δο­χή της Ντ. Μπα­κο­γιάν­νη, ότι «δεν είναι ταμπού» η συνεκ­με­τάλ­λευ­ση του ενερ­γεια­κού πλού­του με την Τουρκία…

Μια φορά λαγός, για πάντα λαγός…

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο