Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρδίτσα: Ξεκίνησε η λειτουργία του Ιατρείου Αλληλεγγύης στον Παλαμά

Ξεκί­νη­σε σήμε­ρα η λει­τουρ­γία του Ιατρεί­ου Αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλα­μά Καρ­δί­τσας από την Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) και την Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου και Κέντρων Υγεί­ας Νομού Καρ­δί­τσας (ΕΙΝΚΥΝΚ).

«Στην ολι­γω­ρία του κρά­τους απα­ντά­με με οργά­νω­ση και δυνά­μω­μα της αλλη­λεγ­γύ­ης. Κανέ­νας δεν θα μεί­νει μόνος του», σημειώ­νει η Ένω­ση Ιατρών και επισημαίνει:

«Δου­λεύ­ου­με παράλ­λη­λα με την εντα­τι­κή προ­σπά­θεια των συνα­δέλ­φων του Κέντρου Υγεί­ας Παλα­μά που δίνουν μάχη σε αντί­ξο­ες συν­θή­κες στε­γα­ζό­με­νοι σε ακα­τάλ­λη­λο χώρο πάνω από δέκα ημέ­ρες, αφού ο καθα­ρι­σμός και η απο­κα­τά­στα­ση του ΚΥ καθυ­στε­ρεί αδικαιολόγητα.

Εντεί­νου­με τον αγώ­να για να επα­να­λει­τουρ­γή­σει άμε­σα το ΚΥ Παλα­μά σε ασφα­λές κτί­ριο με όλες τις ανα­γκαί­ες σύγ­χρο­νες προ­δια­γρα­φές. Μέχρι τότε να στε­γα­στεί επει­γό­ντως σε κατάλ­λη­λο χώρο με όλο τον απα­ραί­τη­το εξο­πλι­σμό. Ας κάνουν ό,τι και οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί που κατα­φέ­ρα­με να στή­σου­με το Ιατρείο Αλλη­λεγ­γύ­ης μέσα σε τρεις ημέρες.

Καλού­με για­τρούς και λοι­πό υγειο­νο­μι­κό προ­σω­πι­κό από την Καρ­δί­τσα και τις άλλες περιο­χές της Ελλά­δας να δηλώ­νουν τη συμ­με­το­χή τους στο Ιατρείο Αλληλεγγύης.

Όλοι για έναν και ένας για όλους. Στον αγώ­να για τη ζωή, την υγεία και την περιου­σία του λαού».

Τηλέ­φω­να Επι­κοι­νω­νί­ας: Έκτο­ρας Γάζος: 6948481883 και Γιάν­νης Μήχας: 6945562712.

902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο