Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρδίτσα _Δημήτρης Κουτσούμπας: Στις ευρωεκλογές η επιλογή είναι το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ που αντιπαλεύει τη φυλακή των λαών (VIDEO — ΦΩΤΟ)

 

Σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα με θέμα «Ο λαός της Θεσ­σα­λί­ας με το ΚΚΕ, στον αγώ­να για τις ζωές μας και όχι για τα κέρ­δη τους», μίλη­σε από­ψε ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του Κόμ­μα­τος, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας.

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ: Ομι­λία του Δ. Κου­τσού­μπα σε εκδή­λω­ση στην Καρ­δί­τσα (LIVE)

Παρα­θέ­του­με απο­σπά­σμα­τα από την ομι­λία του:

Το σύνθημα «τα κέρδη τους ή οι ζωές μας» δείχνει το δρόμο

 

Ο λαός της περιο­χής της Καρ­δί­τσας, όπως και όλης της Θεσ­σα­λί­ας έζη­σε από πρώ­το χέρι τις τρα­γι­κές συνέ­πειες της έλλει­ψης υπο­δο­μών αντι­πλημ­μυ­ρι­κής προ­στα­σί­ας, όπως και της ανε­πάρ­κειας του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού να αντα­πο­κρι­θεί στις έκτα­κτες ανά­γκες πολι­τι­κής προστασίας.

Μαζί όμως με τις τερά­στιες, πρω­τό­γνω­ρες κατα­στρο­φές ο λαός της Θεσ­σα­λί­ας έζη­σε και την τερά­στια, πρω­τό­γνω­ρη και συγκι­νη­τι­κή αλλη­λεγ­γύη, που του έδω­σε δύνα­μη για να οργα­νώ­σει τη δρά­ση, τη διεκ­δί­κη­ση, τον αγώ­να του για να μπο­ρέ­σει να στα­θεί όρθιος, να μεί­νει στον τόπο του και να ζήσει εδώ μια αξιο­πρε­πή ζωή.

Κι όταν μιλά­με για αξιο­πρε­πή ζωή, μιλά­με για ζωή που δε δεχό­μα­στε να θάβε­ται κάτω από τις λάσπες, να χάνε­ται στη σύγκρου­ση δυο τρέ­νων στα Τέμπη, να σακα­τεύ­ε­ται και πολ­λές φορές να τερ­μα­τί­ζε­ται στα δεκά­δες εργα­τι­κά ατυ­χή­μα­τα στους χώρους δου­λειάς. Δε δεχό­μα­στε να κοστο­λο­γεί­ται, και μάλι­στα στα δημό­σια νοσο­κο­μεία, να υπο­βαθ­μί­ζε­ται εξαι­τί­ας της δρα­μα­τι­κής συρ­ρί­κνω­σης του λαϊ­κού εισοδήματος.

 

Όλα αυτά βέβαια απο­τε­λούν κρί­κους στην αλυ­σί­δα της βαρ­βα­ρό­τη­τας του συστή­μα­τος που μας “πνί­γει”, που δημιουρ­γεί το αίσθη­μα της ασφυ­ξί­ας, της αβε­βαιό­τη­τας για το μέλ­λον σε χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους, βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και νέους.

Γι’ αυτό και το σύν­θη­μα – κραυ­γή: «τα κέρ­δη τους ή οι ζωές μας» που ακού­στη­κε για πρώ­τη φορά πριν ένα χρό­νο στις μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις για το έγκλη­μα στα Τέμπη, είναι η πυξί­δα που δεί­χνει το δρό­μο που πρέ­πει να βαδί­σου­με για να μη συμ­βι­βα­στού­με με μια πολι­τι­κή που μετρά κέρ­δη και ζημιές θυσιά­ζο­ντας δικαιώ­μα­τα, όνει­ρα και ζωές.

Ο λαός της Θεσσαλίας 
βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα εχθρικό κράτος

 

Έχου­με περά­σει εφτά μήνες από τις τερά­στιες κατα­στρο­φές και ο λαός της περιο­χής εξα­κο­λου­θεί να βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με ένα σάπιο και εχθρι­κό κρά­τος, το οποίο τον έπνι­ξε, συνε­χί­ζει να αντι­με­τω­πί­ζει την προ­στα­σία και την απο­ζη­μί­ω­σή του ως κόστος. Καθυ­στε­ρεί να υλο­ποι­ή­σει ακό­μα κι αυτά τα στοι­χειώ­δη μέτρα ανα­κού­φι­σης που του υποσχέθηκε.

Για­τί να πρω­το­μι­λή­σου­με; Για την απου­σία του κρα­τι­κού μηχα­νι­σμού; Για την εγκα­τά­λει­ψη, την ανορ­γα­νω­σιά και την αδια­φο­ρία; Για τις υπο­σχέ­σεις χωρίς αντί­κρι­σμα, αλλά και το άθλιο παι­χνί­δι μετα­τό­πι­σης των ευθυ­νών, όπου η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ πετά­ει στο μπα­λά­κι στην περι­φέ­ρεια και τους δήμους, και αυτοί το γυρί­ζουν πάλι πίσω;

Επτά μήνες μετά τις φονι­κές πλημ­μύ­ρες, οι περί­που 200 οικο­γέ­νειες του Βλο­χού Καρ­δί­τσας εξα­κο­λου­θούν να ανε­βαί­νουν τον δικό τους Γολ­γο­θά, αφού ζουν σε μισθω­μέ­να σπί­τια σε διά­φο­ρα σημεία της Θεσ­σα­λί­ας, χωρίς πρα­κτι­κά να έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ για επί­δο­μα ενοι­κί­ου. Το γεγο­νός αυτό σε συν­δυα­σμό με το ότι οι κάτοι­κοι δεν έχουν εισό­δη­μα, αφού ακό­μα δεν είναι εφι­κτό να καλ­λιερ­γή­σουν τη γη τους, τούς δημιουρ­γεί τερά­στιο πρό­βλη­μα επιβίωσης.

Και βέβαια αυτό το πρό­βλη­μα δεν το έχουν μόνο στον Βλο­χό αλλά και στα υπό­λοι­πα χωριά της περιο­χής, ιδιαί­τε­ρα τα χωριά του Παλα­μά. Οι κάτοι­κοι του χωριού κάνουν λόγο για παντε­λή έλλει­ψη κοι­νω­νι­κής μέρι­μνας, ότι δεν τους έχει επι­σκε­φθεί εδώ και και­ρό κανέ­νας εκπρό­σω­πος της κυβέρ­νη­σης, ενώ καθυ­στε­ρεί τρα­γι­κά η μετε­γκα­τά­στα­ση του χωριού.

Από αυτό το βήμα δηλώ­νου­με ότι στη­ρί­ζου­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους, είμα­στε και θα είμα­στε στο πλευ­ρό τους! Παλεύ­ου­με η ανα­γκαία μετε­γκα­τά­στα­ση του χωριού όπως και όποιου άλλου χωριού να γίνει με τέτοιους όρους που να μην φορ­τω­θούν οι κάτοι­κοι τα βάρη αλλά με κρα­τι­κή ευθύνη.

Αντί­στοι­χα προ­βλή­μα­τα καταγ­γέλ­λουν και οι Επι­τρο­πές Αγώ­να πλημ­μυ­ρο­πα­θών του νομού Τρι­κά­λων, όπως της Φαρ­κα­δό­νας και των Μεγά­λων Καλυ­βιών. Το ζήτη­μα της στέ­γα­σης είναι επι­τα­κτι­κό, καθώς πολ­λοί άνθρω­ποι από τον νομό μένουν στην προ­σφυ­γι­κή δομή του Κου­τσό­χε­ρου στη Λάρι­σα, ενώ άλλοι έχουν νοι­κιά­σει σπί­τι σε όμο­ρα χωριά ή κοντι­νές πόλεις. Παράλ­λη­λα το κόστος των επι­σκευών ακό­μα και χαρα­κτη­ρι­σμέ­νων ως «πρά­σι­νων» σπι­τιών — στα οποία όμως οι τοί­χοι είναι σαπι­σμέ­νοι, αφού ήταν καλυμ­μέ­νοι για μια βδο­μά­δα από τα νερά μέχρι τα 4 μέτρα — είναι πέρα από τις όποιες δυνα­τό­τη­τες πολ­λών πλη­γέ­ντων, με απο­τέ­λε­σμα να μην μπο­ρούν με ίδιες δυνά­μεις να επι­στρέ­ψουν σ’ αυτά.

Οι μεγα­λό­στο­μες εξαγ­γε­λί­ες της κυβέρ­νη­σης περί στή­ρι­ξης μετα­φρά­στη­καν, όπως καταγ­γέλ­λουν οι πλη­γέ­ντες της Φαρ­κα­δό­νας, σε ένα μπολ φαγη­τού την ημέ­ρα και ο μόνος τρό­πος με τον οποίο έχουν κατα­φέ­ρει να καλύ­ψουν ακό­μα και αυτή τη στοι­χειώ­δη ανά­γκη, είναι η αλλη­λεγ­γύη τους, τα καζά­νια που έχουν στή­σει, δηλα­δή, για να μαγει­ρεύ­ουν για όλους.

Βέβαια ο ίδιος αυτός κρα­τι­κός μηχα­νι­σμός, στις αγρο­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ήταν παρών, έτοι­μος και εξο­πλι­σμέ­νος για να τρο­μο­κρα­τή­σει και να κατα­στεί­λει τους αγω­νι­ζό­με­νους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες που στα μπλό­κα του αγώ­να διεκ­δι­κού­σαν την επι­βί­ω­σή τους.

Το ερώ­τη­μα που ακού­στη­κε από τους αγω­νι­ζό­με­νους αγρό­τες στην Ε65 απευ­θυ­νό­με­νο στις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις: «πού ήσα­σταν εσείς όταν πνι­γό­ταν ο Παλα­μάς και η Καρ­δί­τσα», ήταν χαρα­κτη­ρι­στι­κό της οργής και της αγα­νά­κτη­σης απέ­να­ντι σε αυτόν τον κρα­τι­κό μηχανισμό.

Και μαζί με όλα αυτά έχουν το θρά­σος να υπο­στη­ρί­ζουν πως «πρώ­τη φορά δόθη­καν τόσο γρή­γο­ρα απο­ζη­μιώ­σεις και έγι­ναν απο­κα­τα­στά­σεις ζημιών»!

Δεν ξέρουν, πως οι «κόφτες» που εφαρ­μό­στη­καν ακό­μη και στα στοι­χειώ­δη μέτρα ανα­κού­φι­σης που οι ίδιοι είχαν ανα­κοι­νώ­σει, έχουν σαν απο­τέ­λε­σμα σήμε­ρα εκα­το­ντά­δες οικο­γέ­νειες να μην έχουν πάρει ούτε ευρώ για αποζημίωση;

 

Δεν έχουν ακού­σει τις καταγ­γε­λί­ες ότι η ΔΕΗ ζητά­ει 300 ευρώ από τους πλη­γέ­ντες για να τοπο­θε­τή­σει πίνα­κα και να δώσει ρεύ­μα στα κοντέινερ;

Δεν ξέρουν πως οι τόνοι σκου­πι­διών που παρα­μέ­νουν σε χωριά της περιο­χής, τα λιμνά­ζο­ντα νερά, η μόλυν­ση του δικτύ­ου ύδρευ­σης, δια­τη­ρούν τον κίν­δυ­νο εξά­πλω­σης μολυ­σμα­τι­κών ασθενειών;

Δεν ξέρουν, για παρά­δειγ­μα, πως η Φαρ­κα­δό­να των Τρι­κά­λων απο­τε­λεί υγειο­νο­μι­κή βόμ­βα, λόγω των χιλιά­δων τόνων κατε­στραμ­μέ­νης οικο­σκευ­ής που παρα­μέ­νουν, όπως και τα μισο­γκρε­μι­σμέ­να οική­μα­τα και τα μπάζα;

Την ίδια ώρα σε πολ­λά μέρη των Τρι­κά­λων και της Καρ­δί­τσας δεν έχουν απο­κα­τα­στα­θεί ζημιές που αφο­ρούν το οδι­κό δίκτυο, ειδι­κά στα ορει­νά πολ­λές γέφυ­ρες παρα­μέ­νουν κατε­στραμ­μέ­νες ενώ και το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο υπολειτουργεί.

Το ΚΚΕ στηρίζει με όλες τις δυνάμεις του 
τον αγώνα των αγροτών

 

Μιας και από­ψε βρι­σκό­μα­στε εδώ στην Καρ­δί­τσα, στον θεσ­σα­λι­κό κάμπο, εδώ που χτυ­πά η καρ­διά των βιο­πα­λαι­στών αγρο­τών και κτη­νο­τρό­φων, θέλου­με να πού­με ότι το ΚΚΕ με όλες τις δυνά­μεις του θα συνε­χί­σει να στη­ρί­ζει, να προ­βάλ­λει και να υπε­ρα­σπί­ζε­ται τα δίκαια αιτή­μα­τα των αγρο­το­κτη­νο­τρό­φων, που δώσα­νε και δίνουν έναν σκλη­ρό αγώ­να, με σημείο ανα­φο­ράς τα μπλό­κα, που κρά­τη­σαν για 5 βδο­μά­δες, κόντρα στην προ­σπά­θεια υπο­νό­μευ­σης από την κυβέρνηση.

Η ικανοποίηση των αιτημάτων τους 
είναι ζήτημα ζωής και θανάτου γι’ αυτούς και τις οικογένειές τους.

 

Ο αγώ­νας τους για φτη­νά και ποιο­τι­κά προ­ϊ­ό­ντα αφο­ρά όλους τους εργα­ζό­με­νους και τον λαό, αφού οι αγρό­τες παρά­γουν με δυσβά­στα­χτο κόστος και τα προ­ϊ­ό­ντα τους φτά­νουν στην αγο­ρά σε πολ­λα­πλά­σιες τιμές.

Η πολι­τι­κή που τσα­κί­ζει τους βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες, είναι η ίδια που συν­θλί­βει τους εργα­ζό­με­νους και τα λαϊ­κά στρώ­μα­τα. Είναι η πολι­τι­κή που «ξύνει τον πάτο του βαρε­λιού» όταν πρό­κει­ται για τις διεκ­δι­κή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων, για να βρί­σκο­νται πάντα «στον αφρό» τα «θέλω» και οι ανά­γκες του κεφα­λαί­ου, με παχυ­λές επι­δο­τή­σεις, φορο­α­παλ­λα­γές, διευ­κο­λύν­σεις και προνόμια.

Έγκλημα σε βάρος της Υγείας του λαού

Ταυ­τό­χρο­να με τα παρα­πά­νω, οι αγρό­τες, αλλά και συνο­λι­κά ο λαός της περιο­χής, όπως και όλης της χώρας, μαστί­ζε­ται από την ακρί­βεια, τη φορο­λη­στεία, βιώ­νει την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια που μεγα­λώ­νει με τα χρω­μα­τι­στά τιμο­λό­για κερ­δο­φο­ρί­ας των παρό­χων, τη γενι­κευ­μέ­νη επί­θε­ση στη λαϊ­κή κατοι­κία. Βιώ­νει το παρα­τε­τα­μέ­νο έγκλη­μα σε βάρος της υγεί­ας του από μια πολι­τι­κή που ζυγί­ζει και αυτή την ανά­γκη του με το κρι­τή­ριο του «κόστους — οφέλους».

Είναι ενδει­κτι­κή η εικό­να των δημό­σιων νοσο­κο­μεί­ων και των Κέντρων Υγεί­ας στον νομό Καρ­δί­τσας, που παρα­μέ­νουν ξεχαρ­βα­λω­μέ­να από προ­σω­πι­κό και υπο­δο­μές, ως απο­τέ­λε­σμα της δια­χρο­νι­κής πολι­τι­κής που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις μέχρι σήμε­ρα, για να βρί­σκουν χώρο οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι να αλωνίζουν.

Κάπως έτσι, αφού άφη­σαν για χρό­νια το ακτι­νο­λο­γι­κό τμή­μα του νοσο­κο­μεί­ου της Καρ­δί­τσας να λει­τουρ­γεί υπο­στε­λε­χω­μέ­νο, κατά περιό­δους και με επι­σφα­λή τρό­πο, αφού αγνό­η­σαν όλες τις προει­δο­ποι­ή­σεις και τις διεκ­δι­κή­σεις των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών για πλή­ρη στε­λέ­χω­σή του, σήμε­ρα τι κάνουν;

 

Έβγα­λαν προ­κή­ρυ­ξη δια­γω­νι­σμού για σύμ­βα­ση με ιδιώ­τη γιατρό!

Επι­βε­βαιώ­νε­ται, δηλα­δή, ότι οι υπάρ­χου­σες τερά­στιες ελλεί­ψεις στο ΕΣΥ αξιο­ποιού­νται ως το άλλο­θι για την παρα­πέ­ρα εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της υγεί­ας, όπως προ­βλέ­πει το σχέ­διο που έχει περι­γρά­ψει ο ίδιος ο υπουρ­γός, ο κ. Γεωργιάδης.

Πρό­κει­ται μάλι­στα για σκαν­δα­λώ­δη πρό­κλη­ση, για­τί με το ποσό χρη­μά­των που προ­βλέ­πε­ται, θα μπο­ρού­σαν να καλυ­φθούν και οι 4 κενές οργα­νι­κές θέσεις και μάλι­στα με διπλα­σια­σμό του μισθού, όπως διεκ­δι­κούν οι νοσο­κο­μεια­κοί για­τροί. Άλλες είναι, όμως, οι προ­τε­ραιό­τη­τές τους…

Δυναμώστε τα όπλα σας

 

 

Εδώ σ’ αυτόν τον όμορ­φο τόπο, στη μάχη που δόθη­κε μέσα στις πλημ­μύ­ρες , για να σωθεί ό,τι μπο­ρού­σε να σωθεί, πήρε σάρ­κα και οστά το σύν­θη­μα «Μόνο ο λαός μπο­ρεί να σώσει τον λαό».

Σκεφτείτε πως ο συλλογικός σας αγώνας είναι αυτός 
που ανάγκασε την κυβέρνηση να δώσει 
ακόμα και αυτές τις ανεπαρκείς αποζημιώσεις, 
το επίδομα στέγασης, την υλοποίηση ορισμένων 
έργων αποκατάστασης.

Γι αυτό σας λέμε καθα­ρά: Δυνα­μώ­στε τα όπλα σας, τους μαζι­κούς φορείς, τα εργα­τι­κά σωμα­τεία, τους αγρο­τι­κούς συλ­λό­γους, τους φορείς της νεο­λαί­ας.

Σκε­φτεί­τε όλα αυτά που σήμε­ρα σας λέμε! Δεί­τε πως πίσω από όλα τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα, βρί­σκε­ται η επι­δί­ω­ξη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου για μεγι­στο­ποί­η­ση της κερ­δο­φο­ρί­ας του που φέρει τη σφρα­γί­δα μιας οδη­γί­ας, ενός κανο­νι­σμού, μιας από­φα­σης της ΕΕ που έχουν στη­ρί­ξει και εφαρ­μό­σει όλες οι ελλη­νι­κές κυβερνήσεις.

 

Στις ευρωεκλογές, έχετε επιλογή: 
Το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ το οποίο όχι μόνο 
δεν είπε ψέματα γι’ αυτή τη φυλακή των λαών, αλλά 
σταθερά την αποκαλύπτει, την αντιπαλεύει

Τώρα μπορούμε να στείλουμε αγωνιστικό μήνυμα
μαχητικής αισιοδοξίας στην Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη,
για να ενισχυθεί η πάλη για ανασύνταξη
του εργατικού και λαϊκού κινήματος σε κάθε χώρα.

Με ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό για πανευρωπαϊκή αντεπίθεση!
Σπάµε τα δεσµά της ΕΕ!
Για την Ελλάδα και την Ευρώπη του Σοσιαλισµού,
την Ευρώπη των εργατών, των αγροτών, των λαών.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο