Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ — Μπλόκο αγροτών Ε65: Κλιμακώνουμε και με κάθοδο στην Αθήνα

Συνε­χί­ζου­με και κλι­μα­κώ­νου­με και με κάθο­δο στην Αθή­να, σε συντο­νι­σμό με όλα τα μπλό­κα”», είναι η ομό­φω­νη από­φα­ση του μπλό­κου Ε65 των αγρο­τών της Καρ­δί­τσας, μετά την ενη­μέ­ρω­ση για τα απο­τε­λέ­σμα­τα της συνά­ντη­σης με τον πρω­θυ­πουρ­γό στην Αθήνα.

Ως πρώ­τη κίνη­ση κλι­μά­κω­σης, οι αγρό­τες θα κλεί­σουν το από­γευ­μα της Τετάρ­της τον Ε65.

Από την ενημέρωση των αγροτών στον Ε 65

Από την ενη­μέ­ρω­ση των αγρο­τών στον Ε 65

Η οργή στους αγρό­τες είναι διά­χυ­τη, καθώς θεω­ρούν κοροϊ­δία τα όσα πρό­τει­νε ο πρω­θυ­πουρ­γός, που όπως λένε εξα­να­γκά­στη­κε να τα προ­τεί­νει υπό την δύνα­μη των μπλό­κων. Διά­χυ­τη είναι και η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα με τους αγρό­τες να προ­τεί­νουν διά­φο­ρες μορ­φές πάλης, όπως πολυ­χώ­ρους απο­κλει­σμούς κεντρι­κών δρό­μων έως και πορεία με τρα­κτέρ στην Αθήνα.

Κατέ­λη­ξαν ότι θα συντο­νι­στούν σε κοι­νά βήμα­τα κλι­μά­κω­σης με τα υπό­λοι­πα μπλό­κα.

Επι­μέ­νουν τα δίκαια αιτή­μα­τά τους, για αφο­ρο­λό­γη­το αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο, για 7 λεπτά στην κιλο­βα­τώ­ρα, απο­ζη­μιώ­σεις 100% από τον ΕΛΓΑ, μη εφαρ­μο­γή της ΚΑΠ και απο­κα­τά­στα­ση ζημιών και υπο­δο­μών από την πλημμύρα.

Κλί­μα συνέ­χι­σης του αγώ­να επι­κρα­τεί και στα μπλό­κα των αγρο­τών σε Κάστρο, Ατα­λά­ντη, Ανθή­λη, Αλμυ­ρό, Μάλ­γα­ρα και Καστο­ριά, ενώ στα υπό­λοι­πα έως αργά το βρά­δυ γινό­ταν ενημέρωση.

Την Τετάρ­τη ανα­μέ­νο­νται απο­φά­σεις των συνε­λεύ­σε­ων στα μπλό­κα και ήδη εξε­τά­ζε­ται η πιθα­νό­τη­τα για πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη των μπλό­κων την Πέμπτη.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο