Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρλ Μαρία φον Βέμπερ, πιανίστας και αξιόλογος αρχιμουσικός

Στις 18 Νοεμ­βρί­ου 1786 γεν­νιέ­ται ο Καρλ Μαρία φον Βέμπερ. Πια­νί­στας και αξιό­λο­γος αρχι­μου­σι­κός. Αφού ολο­κλή­ρω­σε κάποιες στοι­χειώ­δεις μου­σι­κές σπου­δές, άρχι­σε να ταξι­δεύ­ει σε διά­φο­ρες ευρω­παϊ­κές χώρες, χωρίς όμως να δεί­ξει κάτι εξαιρετικό. 

Ο Βέμπερ πέρα­σε μια ταρα­χώ­δη ζωή και μόνο προς το τέλος της ξεδί­πλω­σε το μεγά­λο του ταλέ­ντο στη σύν­θε­ση, στο πιά­νο και στη διεύ­θυν­ση ορχή­στρας. Το 1821 παρου­σί­α­σε στο Βερο­λί­νο την όπε­ρα «Ελεύ­θε­ρος Σκο­πευ­τής» και γνώ­ρι­σε έναν από τους μεγα­λύ­τε­ρους θριάμ­βους που γνώ­ρι­σε ποτέ μου­σι­κός. Η δεύ­τε­ρη όπε­ρά του «Ευρυάν­θη» έγι­νε δεκτή επί­σης με πολ­λή θέρμη. 

Το 1825 προ­σκλή­θη­κε στο Λον­δί­νο από το Κόβεν Γκάρ­ντεν όπου παρου­σί­α­σε την όπε­ρα «Ομπε­ρον», γραμ­μέ­νη στα αγγλι­κά. Η πρώ­τη παρά­στα­ση υπήρ­ξε ένας θρί­αμ­βος για τον Βέμπερ, ο οποί­ος όμως δεν έζη­σε για να χαρεί την επι­τυ­χία του. 

Πέθα­νε τον Ιού­νη του 1826. 

Ο ίδιος ο Βάγκνερ χαρα­κτή­ρι­σε τον Βέμπερ δημιουρ­γό του πρό­τυ­που της ρομα­ντι­κής γερ­μα­νι­κής όπερας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο