Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΚΑΡΝΑΒΑ(ΡΝΑ)ΛΙΚΑ _ Μελετήματα για τη βαρναλική ποιητική

Το βιβλίο περιέ­χει έξι κεί­με­να που γρά­φτη­καν και δημο­σιεύ­τη­καν στις δύο τελευ­ταί­ες δεκα­ε­τί­ες. Για την παρού­σα έκδο­ση ξανα­κοι­τά­χτη­καν για να συμπλη­ρω­θούν, να ανα­θε­ω­ρη­θούν σε κάποια σημεία, ή για να δια­γρα­φούν κάποιες λογι­κές επι­κα­λύ­ψεις. Ο πρώ­τος στό­χος των συγκε­ντρω­θέ­ντων κει­μέ­νων είναι, όπως υπο­νο­εί και ο αμφί­ση­μος τίτλος του βιβλί­ου, η –υπό το φως της μπα­χτι­νι­κής προ­ο­πτι­κής– ανά­δει­ξη της καρ­να­βα­λι­κής θεώ­ρη­σης του κόσμου, που ανα­δύ­ε­ται από τη σύνο­λη βαρ­να­λι­κή δημιουρ­γία.  Βέβαια, το καρ­να­βα­λι­κό στοι­χείο δεν είναι μονο­πα­γές στη γρα­φή του Βάρ­να­λη αλλά συνο­δεύ­ε­ται από μια βαθιά και τρυ­φε­ρή λυρι­κό­τη­τα, αγώ­να και αγω­νία για την ποι­η­τι­κή μορ­φή και τους κοι­νω­νι­κούς όρους ύπαρ­ξης της ποί­η­σης, και έναν ποι­η­τι­κό στο­χα­σμό που, όπως παρα­τή­ρη­σε ο Βύρων Λεο­ντά­ρης, «πλα­νιέ­ται κυριο­λε­κτι­κά επί των υδά­των της βιω­μα­τι­κής εμπει­ρί­ας και όχι πάνω και απο­σπα­σμέ­νος από αυτήν».

Ο απώ­τε­ρος, πάντως, στό­χος του βιβλί­ου είναι η σύλ­λη­ψη της κεντρι­κής στο­χο­θε­σί­ας της βαρ­να­λι­κής  ποι­η­τι­κής. Στο­χο­θε­σία που δίνε­ται εξαί­ρε­τα σε αυτό το μικρό από­σπα­σμα από το κεί­με­νο του Ευτύ­χη Μπι­τσά­κη που προ­λο­γί­ζει την έκδο­ση: «Αυτό ήταν το έργο του Βάρ­να­λη: Ένας μαχό­με­νος ανθρω­πι­σμός που μέσα από τη δια­λε­κτι­κή σύν­δε­ση της σάτι­ρας και του λυρι­σμού, της “καβα­λί­νας και του ροδα­κι­ναν­θού”, όπως έγρα­ψε ο Παλα­μάς, συναι­ρού­σε στη –σύμ­φω­νη με τις leges artis–  εκδή­λω­σή του, τη σκε­πτό­με­νη με την πάσχου­σα και την αγω­νι­ζό­με­νη ανθρω­πό­τη­τα ή, αλλιώς, όπως θα το πει ο ίδιος σε δύο στί­χους του:
Μέσα στο λόγο το δικό μου
όλη η ανθρω­πό­τη­τα πονεί
».

ΚΑΡΝΑΒΑ(ΡΝΑ)ΛΙΚΑ _ΑΛΕΞΙΟΥ

Το βιβλίο είναι αφιε­ρω­μέ­νο στη μνή­μη του Γιάν­νη Δάλλα.

Ο Βασί­λης Αλε­ξί­ου σπού­δα­σε νομι­κά και φιλο­λο­γία στο Πανε­πι­στή­μιο Αθη­νών, συνέ­χι­σε μετα­πτυ­χια­κές σπου­δές στη Γερ­μα­νία (Πανε­πι­στή­μιο του Münster) και στην Ισπα­νία (Πανε­πι­στή­μιο της Salamanca) όπου (με υπο­τρο­φία του ΙΚΥ) παρου­σί­α­σε τη διδα­κτο­ρι­κή του δια­τρι­βή στον τομέα της Συγκρι­τι­κής Φιλο­λο­γί­ας. Εργά­στη­κε για χρό­νια ως φιλό­λο­γος καθη­γη­τής στη Μέση Εκπαί­δευ­ση και από το 2003 διδά­σκει Θεω­ρία της λογο­τε­χνί­ας στο Παι­δα­γω­γι­κό Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης του ΑΠΘ.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο