Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καρυστιανού προς Μητσοτάκη: για πoιο λόγο δώσατε εντολή να αλλοιωθεί ο χορός του εγκλήματος. Τι φοβόσασταν ότι θα αποκαλυφθεί;

Tην ώρα που η κυβέρ­νη­ση και ο έκλε­κτός της πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χης Θεσ­σα­λί­ας έχουν επι­δο­θεί σε ένα γαϊ­τα­νά­κι ευθυ­νών για το ποιος έδω­σε την ευθύ­νη για το μπά­ζω­μα στα Τέμπη, με τον υφυ­πουρ­γό Χρ. Τρια­ντό­που­λο να μπαί­νει στο «κάδρο» και τον συντο­νι­στή της Πυρο­σβε­στι­κής να δια­ψεύ­δει τους κυβερ­νη­τι­κούς ισχυ­ρι­σμούς ότι αυτός ευθύ­νε­ται για το μπά­ζω­μα, η Μαρία Καρυ­στια­νού προ­έ­βη σε μια δήλω­ση — κατα­πέλ­τη με απο­δέ­κτη τον ίδιο τον πρωθυπουργό.

Η πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Τέμπη 2023 με δήλω­σή της στο documentonews.gr καλεί τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη να παρου­σια­στεί αυτο­βού­λως στην Εξε­τα­στι­κή Επι­τρο­πή, τις εργα­σί­ες της οποί­ας έκλει­σε άρον-άρον η κυβερ­νη­τι­κή πλειο­ψη­φία αρνού­με­νη να καλέ­σει κρί­σι­μους μάρτυρες.

Η Μαρία Καρυ­στια­νού ξεσπά στον από­η­χο των δηλώ­σε­ων που έκα­ναν τόσο ο Κυρ. Μητσο­τά­κης όσο και ο Χρ. Τρια­ντό­που­λος και ο Κ. Αγο­ρα­στός για το ποιος έχει την ευθύ­νη και τους ρωτά: «Τι φοβό­σα­σταν ότι θα αποκαλυφθεί;»

Συγκε­κρι­μέ­να επι­ση­μαί­νει για τον Κυριά­κο Μητσο­τά­κη: «Προ­φα­νώς ο πρω­θυ­πουρ­γός γνω­ρί­ζει ότι είναι ποι­νι­κό αδί­κη­μα η αλλοί­ω­ση του χώρου εγκλή­μα­τος.… Εγώ λοι­πόν σήμε­ρα αντί να απα­ντή­σω στον κ. Αγο­ρα­στό θα απευ­θυν­θώ στον πρω­θυ­πουρ­γό, ο όποιος υπο­στη­ρί­ζει ότι ζού­με σε ένα Κρά­τος Δικαί­ου και ότι στο έγκλη­μα των Τεμπών πρέ­πει να απο­δο­θούν σε όλους τους υπαί­τιους οι ευθύ­νες. Συμ­φω­νού­με κ. Μητσο­τά­κη, ότι πρέ­πει να χυθεί άπλε­το φως και ότι πρέ­πει να τιμω­ρη­θούν όλοι οι ένο­χοι. Και αφού πιστεύ­ε­τε ότι όντως ζού­με σε ένα κρά­τος δικαί­ου, πράγ­μα που εγώ δια­φω­νώ πλή­ρως και μαζί μου πολ­λοί άνθρω­ποι εντός και εκτός της χώρας μας, να μας δεί­ξε­τε εμπρά­κτως τα όσα δημό­σια δηλώνετε.

Παρα­κα­λώ ως ένδει­ξη καθα­ρό­τη­τας και εντι­μό­τη­τας να παρου­σια­στεί­τε αυτο­βού­λως στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το έγκλη­μα και όπου σύμ­φω­να με την νομο­θε­σία οφεί­λουν να παρου­σια­στούν για να δώσουν εξη­γή­σεις όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι στην υπό­θε­ση. Εμείς αλλά και όλοι οι Έλλη­νες θα θέλα­με πάρα πολύ να ακού­σου­με δημό­σια, για πoιο λόγο δώσα­τε εντο­λή να αλλοιω­θεί ο χορός του εγκλή­μα­τος. Τι φοβό­σα­σταν ότι θα απο­κα­λυ­φθεί; Δια­φο­ρε­τι­κά υπεκ­φεύ­γε­τε τις ευθύ­νες σας για ακό­μη μια φορά. Μήπως επει­δή ελπί­ζε­τε ότι κανέ­νας από τους εισαγ­γε­λείς που εσείς διο­ρί­σα­τε, δεν θα τολ­μή­σει να σας το ζητήσει».

Αναλυτικά η δήλωση της Μαρίας Καρυστιανού:

«Μόλις πλη­ρο­φο­ρή­θη­κα τις δηλώ­σεις του Κ. Τρια­ντό­που­λου, ο οποί­ος κατά τη συνή­θη τακτι­κή των πολι­τι­κών προ­σώ­πων, απο­ποιεί­ται των ευθυ­νών του. Κύριοι, δόθη­κε μια εντο­λή μπα­ζώ­μα­τος. Ως ελά­χι­στο για εμάς, αλλά και για το σύνο­λο της κοι­νω­νί­ας είναι να δοθεί ένα όνο­μα για αυτήν την αξιό­ποι­νη και υβρι­στι­κή πρά­ξη… Υπάρ­χουν εγκλή­μα­τα για τα οποία η από­δο­ση δικαιο­σύ­νης είναι μονό­δρο­μος… Οφεί­λε­τε να επι­δεί­ξε­τε σεβα­σμό στον άνθρω­πο, στις αξί­ες του αλλά και στους νόμους της χώρας που ορκι­στή­κα­τε να υπηρετείτε…

Αυτή η εβδο­μά­δα ήταν πάρα πολύ δύσκο­λη για εμάς και πραγ­μα­τι­κά δεν είχα σκο­πό να κάνω καμιά δήλω­ση. Μου ζητή­θη­κε όμως χθες από δημο­σιο­γρά­φους να απα­ντή­σω στον κ. Αγο­ρα­στό. Η δήλω­ση του κ. Αγο­ρα­στού έγι­νε πάνω σε δική μου παλαιό­τε­ρη δήλω­ση η οποία όμως «ακού­στη­κε» ανή­με­ρα της μαύ­ρης επε­τεί­ου… Η αλή­θεια είναι ότι χθες απέρ­ρι­ψα αυτή την πρό­τα­ση διό­τι πραγ­μα­τι­κά θεω­ρού­σα ανού­σιο να ξεκι­νή­σω αυτό το δημό­σιο διά­λο­γο με τον κ. Αγοραστό.

Αλλά νιώ­θω ότι θα ήθε­λα να κάνω μία δήλω­ση όχι απέ­να­ντι στον κ. Αγο­ρα­στό αλλά απέ­να­ντι σε δύο σημα­ντι­κά πολι­τι­κά πρό­σω­πα τα οποία έκα­ναν δηλώ­σεις την Τετάρ­τη 28 Φεβρουα­ρί­ου. Την ημέ­ρα που σκο­τώ­θη­καν τα παι­διά μας. Ή μία δήλω­ση αφο­ρά την κα. Μπα­κο­γιάν­νη, η οποία μας είπε ότι θα έπρε­πε να μπού­με στα παπού­τσια του κ. Καρα­μαν­λή για­τί είναι τρα­γι­κό να είσαι υπουρ­γός και να σου συμ­βαί­νει κάτι τέτοιο… Κα Μπα­κο­γιάν­νη, τρα­γι­κό είναι να είσαι 19 χρο­νών να επι­στρέ­φεις χαρού­με­νη στο σπί­τι σου και να σκο­τώ­νε­σαι με τον πιο φρι­κτό και άδι­κο θάνατο.

Τρα­γι­κό είναι να κατα­δι­κά­ζε­ται για το υπό­λοι­πο της ζωής σου στον πιο ανεί­πω­το πόνο και το μόνο που σκέ­φτε­σαι και να παρα­κα­λάς είναι άρα­γε πόσο σύντο­μα θα έρθει εκεί­νη η τελευ­ταία μέρα της ζωής σου που θα σε γλι­τώ­σει από το πέν­θος και θα ξανά συνα­ντή­σεις το χαμέ­νο σου παιδί.

Όσο για τον κ. Καρα­μαν­λή δε νομί­ζω ότι έχει επη­ρε­α­στεί τόσο πολύ η ζωή του. Του­λά­χι­στον μέχρι τώρα και όταν θέλει να αγκα­λιά­σει τα παι­διά του απλά ανοί­γει τα χέρια του. Η επό­με­νη δήλω­ση που την θεω­ρώ ύψι­στη ύβρη και ως προς το περιε­χό­με­νο της αλλά και ως προς την επι­λο­γή της μέρας που έγι­νε, αφο­ρά τον πρω­θυ­πουρ­γό. Ο οποί­ος μας δήλω­σε για ακό­μη μια φορά ότι θα χυθεί άπλε­το φως, θα τιμω­ρη­θούν οι ένο­χοι, και θα καταρ­ρεύ­σουν οι παρά­λο­γες και ψευ­δείς φήμες όταν την ίδια στιγ­μή παί­ζει παντού βίντεο με τον κ. Τρια­ντό­που­λο, εντο­λο­δό­χο του κ. Μητσο­τά­κη να μας δηλώ­νει πόσο γρή­γο­ρα και πόσο απο­τε­λε­σμα­τι­κά «τακτο­ποι­ή­θη­κε» ο χώρος του εγκλήματος….

Προ­φα­νώς ο πρω­θυ­πουρ­γός γνω­ρί­ζει ότι είναι ποι­νι­κό αδί­κη­μα η αλλοί­ω­ση του χώρου εγκλή­μα­τος.… Εγώ λοι­πόν σήμε­ρα αντί να απα­ντή­σω στον κ. Αγο­ρα­στό θα απευ­θυν­θώ στον πρω­θυ­πουρ­γό, ο όποιος υπο­στη­ρί­ζει ότι ζού­με σε ένα Κρά­τος Δικαί­ου και ότι στο έγκλη­μα των Τεμπών πρέ­πει να απο­δο­θούν σε όλους τους υπαί­τιους οι ευθύ­νες. Συμ­φω­νού­με κ. Μητσο­τά­κη, ότι πρέ­πει να χυθεί άπλε­το φως και ότι πρέ­πει να τιμω­ρη­θούν όλοι οι ένο­χοι. Και αφού πιστεύ­ε­τε ότι όντως ζού­με σε ένα κρά­τος δικαί­ου, πράγ­μα που εγώ δια­φω­νώ πλή­ρως και μαζί μου πολ­λοί άνθρω­ποι εντός και εκτός της χώρας μας, να μας δεί­ξε­τε εμπρά­κτως τα όσα δημό­σια δηλώνετε.

Παρα­κα­λώ ως ένδει­ξη καθα­ρό­τη­τας και εντι­μό­τη­τας να παρου­σια­στεί­τε αυτο­βού­λως στην εξε­τα­στι­κή επι­τρο­πή που διε­ρευ­νά το έγκλη­μα και όπου σύμ­φω­να με την νομο­θε­σία οφεί­λουν να παρου­σια­στούν για να δώσουν εξη­γή­σεις όλοι οι εμπλε­κό­με­νοι στην υπό­θε­ση. Εμείς αλλά και όλοι οι Έλλη­νες θα θέλα­με πάρα πολύ να ακού­σου­με δημό­σια, για πoιο λόγο δώσα­τε εντο­λή να αλλοιω­θεί ο χορός του εγκλή­μα­τος. Τι φοβό­σα­σταν ότι θα απο­κα­λυ­φθεί; Δια­φο­ρε­τι­κά υπεκ­φεύ­γε­τε τις ευθύ­νες σας για ακό­μη μια φορά. Μήπως επει­δή ελπί­ζε­τε ότι κανέ­νας από τους εισαγ­γε­λείς που εσείς διο­ρί­σα­τε, δεν θα τολ­μή­σει να σας το ζητήσει.

Και να γνω­ρί­ζε­τε ότι οι δηλώ­σεις εντυ­πω­σια­σμού που συνη­θί­ζε­τε να κάνε­τε είναι προ­σβλη­τι­κές για εμάς, για την μνή­μη των παι­διών μας και υπο­τι­μούν τη νοη­μο­σύ­νη και την αξιο­πρέ­πεια όλων των Ελλήνων».

Γαϊτανάκι ευθυνών

Από νωρίς το πρωί, σήμε­ρα, είναι σε εξέ­λι­ξη μια οργα­νω­μέ­νη προ­σπά­θεια από το Μαξί­μου να απα­ντή­σει στην σφο­δρή κρι­τι­κή και τις καταγ­γε­λί­ες για το μπά­ζω­μα στου σημεί­ου της τρα­γω­δί­ας των Τεμπών.

Κυβερ­νη­τι­κές πηγές, κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, αλλά και ο Χρή­στος Τρια­ντό­που­λος έσπευ­σαν να δια­ψεύ­σουν τα όσα καταγ­γέλ­λο­νται από πολ­λούς, ανά­με­σά τους και η Μαρία Καρυ­στια­νού, μητέ­ρα θύμα­τος των Τεμπών, ενώ πέτα­ξαν το μπα­λά­κι στην πυρο­σβε­στι­κή και τον Συντο­νι­στή Πυρο­σβε­στι­κών Υπη­ρε­σιών Θεσ­σα­λί­ας και Στε­ρε­άς Ελλά­δας, Ευάγ­γε­λο Φαλάρα.

Ο ίδιος, όμως, σήμε­ρα το μεση­μέ­ρι μίλη­σε στο documentonews.gr και διέ­ψευ­σε με τη σει­ρά του τα όσα ισχυ­ρί­στη­κε από το βήμα της βου­λής ο υφυ­πουρ­γός Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και τα όσα διέρ­ρε­αν πηγές από το Μαξίμου.

Σενάρια συνωμοσίας, επίθεση στα κόμματα

Οι κυβερ­νη­τι­κές πηγές στην προ­σπά­θεια να απα­ντή­σουν στην κρι­τι­κή, αλλά και στην καταγ­γε­λία της Μαρί­ας Καρυ­στια­νού έλε­γαν σήμε­ρα: «Ένα σενά­ριο συνω­μο­σί­ας εξυ­φαί­νε­ται τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες σε μια προ­σπά­θεια να αξιο­ποι­η­θεί για μικρο­πο­λι­τι­κούς λόγους το βαρύ πέν­θος και η δικαιο­λο­γη­μέ­νη οργή των συγ­γε­νών των 57 θυμά­των του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος στα Τέμπη. Ένα αφή­γη­μα που δεί­χνει ότι ορι­σμέ­να πολι­τι­κά κόμ­μα­τα είναι δια­τε­θει­μέ­να να υιο­θε­τή­σουν ακραία σενά­ρια που δια­κι­νού­νται προ­κει­μέ­νου να δημιουρ­γή­σουν, για πολ­λο­στή φορά, μια εικό­να συγκά­λυ­ψης. Ο λόγος για τα σενά­ρια περί “μπα­ζώ­μα­τος” του σημεί­ου του τρα­γι­κού δυστυ­χή­μα­τος με δήθεν άνω­θεν πολι­τι­κή εντο­λή» ανα­φέ­ρουν και συνε­χί­ζουν «Και αυτό παρά το γεγο­νός ότι κανέ­νας από τους επι­χει­ρη­σια­κά εμπλε­κό­με­νους αλλά και τον ίδιο τον πρώ­ην περι­φε­ρειάρ­χη δεν θέτουν θέμα εντο­λής για τις ενέρ­γειες που έγι­ναν. Ενέρ­γειες άμε­σα συν­δε­δε­μέ­νες με τα πρω­τό­κολ­λα δια­χεί­ρι­σης κρί­σε­ων που ισχύ­ουν και τα οποία ενερ­γο­ποι­ή­θη­καν από την πρώ­τη στιγ­μή μετά τη σφο­δρή σύγκρου­ση των δύο συρ­μών στην περιο­χή των Τεμπών με μονα­δι­κό γνώ­μο­να την έρευ­να, τη διά­σω­ση και την ασφα­λή μετα­φο­ρά των δια­σω­θέ­ντων στα νοσο­κο­μεία. Το δήθεν ”μπά­ζω­μα” που επι­κα­λού­νται ανοι­χτά πλέ­ον εκπρό­σω­ποι κομ­μά­των έχει εξη­γη­θεί από την πρώ­τη στιγμή».

Πηγή πλη­ρο­φο­ριών: www.efsyn.gr

 

Το “έπος” του Γου­έ­μπλεϊ, αφη­γεί­ται ο Αρι­στεί­δης Καμάρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο