Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καρφί» στο μάτι του Μητσοτάκη και των εργοδοτών η σημερινή απεργία — Απαράδεκτη παρέμβαση

Απα­ρά­δε­κτη παρέμ­βα­ση του πρω­θυ­πουρ­γού για τη σημε­ρι­νή απερ­γία, με στό­χο να ενερ­γο­ποι­ή­σει αντα­να­κλα­στι­κά κοι­νω­νι­κού αυτο­μα­τι­σμού και να δικαιο­λο­γή­σει όλα τα αντερ­γα­τι­κά μέτρα που δένουν χει­ρο­πό­δα­ρα τους εργα­ζό­με­νους και υπο­νο­μεύ­ουν την απεργία.

Παρέμ­βα­ση ενδει­κτι­κή της ενό­χλη­σης των εργο­δο­τών και του πολι­τι­κού τους προ­σω­πι­κού από τη δυνα­τό­τη­τα και τη θέλη­ση των εργα­ζο­μέ­νων δια της απερ­γί­ας να διεκ­δι­κή­σουν το δίκιο τους.

Το πόσο κόπτο­νται, ο κ. Μητσο­τά­κης και οι όμοιοί του για την ταλαι­πω­ρία του κόσμου, φαί­νε­ται από τα μέτρα που κατά και­ρούς λαμ­βά­νουν και τα οποία δεν ταλαι­πω­ρούν απλώς το λαό αλλά τον οδη­γούν στη φτώ­χεια, στην ανέχεια.

Αυτοί που κόπτο­νται για τις πλειο­ψη­φί­ες, ο κ. Μητσο­τά­κης ας μας πουν  όλοι αυτοί που προ­σπα­θούν να φέρ­νουν τις «πλειο­ψη­φί­ες» και τις μειο­ψη­φί­ες στα μέτρα τους:

Πώς γίνε­ται; το 22,6% του εκλο­γι­κού σώμα­τος να ισού­ται με το 53% των βου­λευ­τι­κών εδρών που κατέ­κτη­σε η ΝΔ στις τελευ­ταί­ες εκλογές;

Πώς γίνε­ται; ένας κλά­δος που απερ­γεί για τα δικαιώ­μα­τά του, με συμ­με­το­χή 100%, όπως παλιό­τε­ρα οι ναυ­τερ­γά­τες, να μπαί­νει στο στό­χα­στρο ως η «μειο­ψη­φία» που θίγει την «πλειο­ψη­φία» και να επιστρατεύεται;

Τι ακρι­βώς συμ­βαί­νει όταν σε μια επι­χεί­ρη­ση απερ­γεί το 100% για να μην απο­λυ­θεί ο πρό­ε­δρος του τοπι­κού Εργα­τι­κού Κέντρου και εργα­ζό­με­νος ο ίδιος, αλλά το δικα­στή­ριο βγά­ζει παρά­νο­μη την απερ­γία, μπρο­στά στην «πλειο­ψη­φία» του ενός και μονα­δι­κού, δηλα­δή του εργοδότη;

Πώς γίνε­ται;, τέλος, αυτοί που κατέ­χουν το 90% του πλού­του στην Ελλά­δα να πλη­ρώ­νουν το 5% των φόρων και η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού, που μοι­ρά­ζε­ται το 10% του πλού­του, να πλη­ρώ­νει το 95% των φόρων;

Η απά­ντη­ση είναι φανε­ρή. Κοι­νός παρο­νο­μα­στής σε όλα τα παρα­πά­νω είναι τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Αυτά υπε­ρα­σπί­ζε­ται η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ με σθέ­νος, όπως πριν ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα συφέ­ρο­ντα εξέ­φρα­σε με τη σημε­ρι­νή τοπο­θέ­τη­σή του ο κ. Μξη­τσο­τά­κης. Γι’ αυτό νομο­θε­τεί αντι­δρα­στι­κές δια­τά­ξεις για το δικαί­ω­μα των εργα­ζο­μέ­νων να οργα­νώ­νο­νται και να αγω­νί­ζο­νται. Απλά μαθηματικά…

Σύμ­μα­χός τους η ΓΣΕΕ, που δικαί­ως οι εργα­ζό­με­νοι ονό­μα­σαν συν­δι­κα­λι­στι­κή μαφία, η οποία προ­σπά­θη­σε ανε­πι­τυ­χώς και σήμε­ρα να υπο­νο­μεύ­σει την απερ­για­κή κινητοποίηση.

 

 

ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΚΕ ΤΟΥ ΚΚΕ

Ο κόσμος της εργασίας, σε πείσμα του κ. Μητσοτάκη, θα υπερασπιστεί μαζί με τα ταξικά συνδικάτα τα δικαιώματά του

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε το εξής σχό­λιο για τη δήλω­ση του Κυρ. Μητσο­τά­κη σχε­τι­κά με την απεργία:

«Πάει πολύ ο πρω­θυ­πουρ­γός, που εκλέ­γε­ται με λιγό­τε­ρο από το 30% των εχό­ντων δικαί­ω­μα ψήφου Ελλή­νων πολι­τών, να μιλά­ει για μειο­ψη­φί­ες απερ­γών, μόνο και μόνο για να κρύ­ψει την επί­θε­ση που σχε­διά­ζει με το κατά­πτυ­στο πολυ­νο­μο­σχέ­διο στους μισθούς, στις συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις και τα συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, που έχουν κατα­κτη­θεί με αγώ­νες και αίμα

Όσο για τους επαγ­γελ­μα­τί­ες του συν­δι­κα­λι­σμού, ας τους ανα­ζη­τή­σει στο κόμ­μα του, στους νόθους και τους ανθρώ­πους των επι­χει­ρή­σε­ων μέσα στα συν­δι­κά­τα, με τους οποί­ους συνα­ντιέ­ται ο κ. Μητσο­τά­κης. Ναι, όλοι αυτοί δεν έχουν καμία επα­φή με τον κόσμο της εργα­σί­ας, ο οποί­ος, σε πεί­σμα του κ. Μητσο­τά­κη, θα υπε­ρα­σπι­στεί μαζί με τα ταξι­κά συν­δι­κά­τα τα δικαιώ­μα­τά του».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο