Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Καρφιά» του πρώην Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. μετά την καρατόμησή του

Σοβα­ρό­τα­τες αιχ­μές και καταγ­γε­λί­ες κατά της πολι­τι­κής ηγε­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη για την απο­πο­μπή του αφή­νει με επι­στο­λή του ο απερ­χό­με­νος αρχη­γός της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, Κων­στα­ντί­νος Σκού­μας, ο οποί­ος κάνει λόγο για αντι­συ­νταγ­μα­τι­κές, μη δια­φα­νείς και ανα­ξιο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες όπως επί­σης και συναλλαγές.

Από την πλευ­ρά του υπουρ­γεί­ου Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη ‑χωρίς να απα­ντούν στις καταγ­γε­λί­ες του καρα­το­μη­θέ­ντα αρχη­γού- σχο­λιά­ζουν ό,τι “η από­φα­ση λήφθη­κε με μόνο γνώ­μο­να την βελ­τί­ω­ση και την απο­τε­λε­σμα­τι­κή εφαρ­μο­γή των σύγ­χρο­νων επι­χει­ρη­σια­κών σχε­δί­ων της ΕΛΑΣ”.

Ειδι­κό­τε­ρα, ο κ.Σκούμας σημειώ­νει, μετα­ξύ άλλων, στην επι­στο­λή του ό,τι “στις τελευ­ταί­ες κρί­σεις αγνο­ή­θη­καν οι, υπη­ρε­σια­κά τεκ­μη­ριω­μέ­νες, αντιρ­ρή­σεις μου για πρό­σω­πα σε μια πρω­το­φα­νή απα­ξί­ω­ση του θεσμι­κού ρόλου του αρχη­γού και επο­μέ­νως δεν θα ανα­λά­βω ευθύ­νες του πολι­τι­κού μου προϊ­στα­μέ­νου, ούτε θα γίνω το εξι­λα­στή­ριο θύμα κανε­νός. Τελευ­ταία, όπως εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος δια­φαί­νε­ται, οι απο­φά­σεις μου να δρω όπως το Σύνταγ­μα ορί­ζει και η κοι­νω­νία απαι­τεί, δηλα­δή με από­λυ­τη δια­φά­νεια και αξιο­κρα­τία δεν έτυ­χαν της ανα­με­νό­με­νης απο­δο­χής. Για την ακρί­βεια, αυτές οι Αρχές μου είναι που προ­κά­λε­σαν έντο­νη δυσα­ρέ­σκεια σε συγκε­κρι­μέ­να κέντρα εξου­σί­ας, τα οποία, ως εκ του απο­τε­λέ­σμα­τος προ­κύ­πτει, οδή­γη­σαν στη βίαιη δια­κο­πή της θητεί­ας μου”.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο