Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καστανιές: Κλιμακώνει την καταστολή η κυβέρνηση

Κλι­μα­κώ­νει την κατα­στο­λή η κυβέρ­νη­ση απέ­να­ντι σε πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες που θέλουν να περά­σουν τα σύνο­ρα ή να απο­βι­βα­σθούν σε κάποιο από τα ελλη­νι­κά νησιά. Αστυ­νο­μι­κοί και στρα­τός με κάθε τρό­πο προ­σπα­θούν να απο­τρέ­ψουν τη διέ­λευ­ση των συνό­ρων από τους κατατρεγμένους.

Κατα­στο­λή και κινή­σεις εντυ­πω­σια­σμού και επί­δει­ξης απο­φα­σι­στι­κό­τη­τας για να καθυ­ση­χά­σει όλους αυτούς που θέλουν τους πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες έξω από τα σύνο­ρα και ταυ­τό­χρο­να κρύ­βο­νται οι ευθύ­νες της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και, κυρί­ως, η συνευ­θύ­νη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης που συμ­με­τέ­χει στη γενε­σιουρ­γό αιτία αυτού του προ­βλή­μα­τος. Ταυτόχρονα

Στον Έβρο θα μετα­βεί την Τρί­τη ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης μαζί με τον πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Σαρλ Μισέλ, την Πρό­ε­δρος της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής Ursula von der Leyen και τον Πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου David Sassoli, σε μια προ­σπά­θεια να δεί­ξει ότι έχει την Ευρώ­πη στο πλάι του.

«Τα σύνο­ρα της Ελλά­δας είναι τα εξω­τε­ρι­κά σύνο­ρα της Ευρώ­πης. Θα τα προ­στα­τεύ­σου­με. Θα επι­σκε­φθώ τα χερ­σαία σύνο­ρα του Έβρου μαζί με τον Πρό­ε­δρο του Ευρω­παϊ­κού Συμ­βου­λί­ου Charles Michel την Τρί­τη. Επα­να­λαμ­βά­νω: μην επι­χει­ρή­σε­τε να εισέλ­θε­τε παρά­νο­μα στην Ελλά­δα — θα γυρί­σε­τε πίσω», έγρα­ψε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο Κυριά­κος Μητσοτάκης.

Στο μετα­ξύ, σε στρα­τιω­τι­κή άσκη­ση με πραγ­μα­τι­κά πυρά στον Έβρο για ολό­κλη­ρο το 24ωρο θα προ­χω­ρή­σει σήμε­ρα το Δ’ Σώμα Στρα­τού, όπως ανακοίνωσε.

«Οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ανα­γνω­ρί­ζουν το δικαί­ω­μα της Ελλά­δας να εφαρ­μό­ζει τους δικούς της νόμους πάνω στα σύνο­ρά της» σημειώ­νει το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ (αυτοί που χτί­ζουν τεί­χη για τους μετα­νά­στες είναι αλλη­λέγ­γυοι σε αυτούς που στή­νουν συρματοπλέγματα).

«Γνω­ρί­ζου­με αυτά τα δημο­σιεύ­μα­τα και παρα­κο­λου­θού­με στε­νά την κατά­στα­ση. Καλού­με και τις δύο πλευ­ρές να επι­δεί­ξουν αυτο­συ­γκρά­τη­ση, καθώς αυτή η κατά­στα­ση εξε­λίσ­σε­ται στα ελλη­νο­τουρ­κι­κά σύνο­ρα», απά­ντη­σε αξιω­μα­τού­χος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών σε ερώ­τη­ση του ιστό­το­που «Hellas Journal».

Τη στή­ρι­ξή του προς την Ελλά­δα και την Βουλ­γα­ρία, όσον αφο­ρά την πίε­ση που δέχο­νται στα σύνο­ρά τους εξαι­τί­ας του μετα­να­στευ­τι­κού, εξέ­φρα­σε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Βόρειας Μακε­δο­νί­ας, Νίκο­λα Ντιμιτρόφ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο