Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καστοριά: Άγριες αποδοκιμασίες στον Άδωνι Γεωργιάδη (VIDEO)

Με έντο­νες απο­δο­κι­μα­σί­ες υπο­δέ­χτη­καν τον υπουρ­γό Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Άδω­νι Γεωρ­γιά­δη, αλλά και τον υφυ­πουρ­γό Ανά­πτυ­ξης Νίκο Παπα­θα­νά­ση, κάτοι­κοι και αγρό­τες που συγκε­ντρώ­θη­καν έξω από τα γρα­φεία της Περι­φέ­ρειας Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας στην Καστοριά.

Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι δια­μαρ­τύ­ρο­νταν, μετα­ξύ άλλων, για τις αυξη­μέ­νες τιμές του ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η Ελλά­δα έχει το ακρι­βό­τε­ρο ρεύ­μα στην Ευρώπη.

Με «γαλ­λι­κά» αλλά και εκφρά­σεις όπως «κωλο­τού­μπα», «ήρθες με πλη­ρω­μέ­νες βεν­ζί­νες από τον ελλη­νι­κό λαό», «τα βγά­ζεις πέρα με τον μισθό του υπουρ­γού;» ακού­στη­καν κατά την άφι­ξη του υπουρ­γού στο κτί­ριο της Περιφέρειας.

Από την πλευ­ρά του, ο υπουρ­γός Ανά­πτυ­ξης εμφα­νί­στη­κε — και πάλι — προ­κλη­τι­κός κάνο­ντας λόγο για ακραίο λαϊ­κι­σμό και απά­ντη­σε πως με νόμο Σαμα­ρά οι βου­λευ­τές που είναι και υπουρ­γοί δεν παίρ­νουν παρα­πά­νω χρή­μα­τα για τα υπουρ­γι­κά τους καθήκοντα.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο