Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Καστοριά: Πρωτοφανής βία σε έξωση — Βίντεο με τις εικόνες ντροπής

Ντρο­πια­στι­κές εικό­νες κατά τη διάρ­κεια έξω­σης τη νύχτα στην Καστο­ριά, που έζη­σε πρω­τό­γνω­ρο επει­σό­διο βίας, την ώρα που χιλιά­δες άλλοι πλει­στη­ρια­σμοί βρί­σκο­νται «στα σκαριά».

Άνδρες των ΟΠΚΕ έστη­σαν πολύ­ω­ρη επι­χεί­ρη­ση σε μικρό ξενο­δο­χείο της περιο­χής προ­κει­μέ­νου να… συν­δρά­μουν τον δικα­στι­κό επι­με­λη­τή και να βγά­λουν από αυτό τον ιδιο­κτή­τη του, που παρέ­με­νε μέσα με την οικο­γέ­νειά του.

Οι αστυ­νο­μι­κοί δεν δίστα­σαν να ακι­νη­το­ποι­ή­σουν με τη βία τον άνδρα πετώ­ντας στον έδα­φος, όπου του πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες, προ­κα­λώ­ντας σοκ και οργή.

Δεν δίστα­σαν μάλι­στα παρά τις σφο­δρές απο­δο­κι­μα­σί­ες και τους παρι­στά­με­νους, που ζητού­σαν να τον αφή­σουν και φώνα­ζαν «Αλή­τες» και «Δεν είναι φονιάς».

Δρα­μα­τι­κές οι εκκλή­σεις από τους ηλι­κιω­μέ­νους γονείς τους να μην συμπε­ρι­φέ­ρο­νται έτσι στον γιο τους. Σύμ­φω­να με τοπι­κά μέσα, η οικο­γέ­νεια τόνι­σε μάταια από το μεση­μέ­ρι πως η υπό­θε­ση δεν έχει τελεσιδικήσει.

Πηγή: efsyn.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο